بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق اسلامی و خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در کامن‌لا، قاعدة کلی این است که هر شخص می‌تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه‌نامه‌های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همة بیمه‌گران به روشی که مناسب می‌داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه‌گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه‌گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه‌گر پرداخت‌کنندة خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیة بیمه‌گران مراجعه می‌کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه‌گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبة سهم و مسئولیت بیمه‌گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ٢. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ٣. روش مسئولیت مشترک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Study of Contribution in Double Insurance (With emphasis on English Law)

نویسندگان [English]

  • Zahra Bakhtiari 1
  • Mohsen Izanloo 2
  • Gholamali Sefif Zeinab 3
  • Mansour Amini 4
1 Ph.D. Student of Private Law, Department of Private Law, Faculty of Divinity, Political Science and Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Associate Professor, Department of Islamic and Private Law, Faculty of Law and Political Science , Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, , Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The general rule in Common Law is that, any person may obtain different insurance policies for same subject matter and same risk and he is free to claim payment from all insurers in a way he thinks proper, however; the insurer, who has compensated damage and loss, can call on other insurers to bear their share of loss, this right is called the principle of Contribution. When an insurer is entitled to recover contribution from other insurers, there is a question of how that contribution is to be assessed, there is three methods of calculation.
1. Maximum Potential Liability
2. Independent Actual Liability
3. Common Liability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double Insurance
  • Contribution
  • Maximum Potential Liability
  • Independent Actual Liability
  • Common Liability
اعلای‌فرد، محمدعلی (1385). «جنبه‌های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه»، عدالت‌آرا، ش ٤ و ٥، صص 79-91.

ایزانلو، محسن (1389). «شرط مخالف قائم‌مقامی بیمه‌گر»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، د 4، ش 3، صص 57-77.

بابایی، ایرج (1389). حقوق بیمه، چ 9، تهران، سمت.

خروشی، عبدالعظیم (1390). حقوق بیمه، تعهدات در بیمه‌های غرامت، مجد.

صادقی‌مقدم، محمدحسن؛ رضا شکوهی‌زاده (1392). حقوق بیمه، کلیات عقد بیمه، چ 2، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

صادقی‌نشاط، امیر (1370). حقوق بیمة دریایی، مؤسسة آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.

صفری، محسن؛ مهدی صفریان (1395). «بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمة مضاعف»، بیمه، ش ٤، صص 117-138.

طالب‌احمدی، حبیب؛ عبدالله رحمانی (1396). «بیمة مضاعف»، مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، د 9، ش 4، صص 177-208.

References

Aalaei-Fard, Mohammad-Ali (2006). “Legal Aspects of Subrogation in Insurance Contracts”, Edalat-e-Ara Journal of Law, issues (4 & 5), PP79-91.. (in Persian)

Babaei, Iraj (2010). Insurance Law, 9th printing, Samt Publishing, Tehran. (in Persian)

Ball, Justice Michael (2005). “Double insurance and Contribution”, PP 1-30.

Beaston, Sir Jack, Burrows, Andrew, & cartwright, john (2010). “Anson‘s law of contract”, Oxford University Press, 29th edition.

Birds & Hird, N. J. (2001). Birds Modern Insurance Law, 5th edition, London.

BrownSword, Roger & Howell,s Gaint (1999). Good faith in contract, 56th edition, London.

Buglass, Leslie J. (1973). Marine Insurance and general average in the United States, Cornell Maritime Press.

Bugra, Aysegul (2013). “Double Insurance and Contribution under New Zealand law”,PP 1-30.

C. Smyth (1984). Insurance of liability, Chartered Insurance Inst, Tuition Service.

Colinvanx, Raoul (1970). The law of Insurance, 4th edition, sweet & Maxwell.

Deacon, James, Hyde, Malcolm, & MacCarthy (2010). Property Insurance law and claims, 1st edition, Edinburgh.

Friedmann (1993). “Double Insurance and Payment of Another ‘s Debt”, PP 45-60.

Garner, bryan A. (2016). Black’s law dictionary, Thomsop-Reuters, 10th edition, Usa.

Harpum, charles (1977). “Contribution between Liability lnsurers”, The cambridge Law journal, Vol. 36, PP 231-235.

Hasson, Reuben (1971). “The basis of the contract clause in insurance law”, The modern Law Review, Vol. 134, PP 29-41.

Hodgin, Ray (2002). Insurance law Text and Materials, Cavendish Publishing Ltd, 2nd edition, London.

Ivamy, ER Hardy (1993). General Principles of Insurance law, Butterworths, 6th edition.

Izanloo, Mohsen (2010). “Condition Contrary to the Subrogation of the Insurer”, Journal of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, 4th series, issue (3), Tehran,PP 57-77. (in Persian)

Khoroushi, Abdolazim (2011). Insurance Law: Obligations in Indemnity Insurance, 1st printing, Majd Publishing. (in Persian)

Mitchell Charles (2003). The law of Contribution and Reimbursement, Oxford Press.

Mohamed, Nisha (2013). Double Insurance and Contribution, University of Southampton, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy.

Morse, dextor & Skjaa, Lynee (2004). Tackling Insurance fraud, Law and Practice, Informa Profesional, London.

Reuters (2016). Thomsop- Black's law Dictionary, 10th edition.

Sadeghi-Moghadam, Mohammad-Hassan & Shokouhizadeh, Reza (2013). Insurance Law: The Generalities of Insurance Contract, 2nd printing, University of Tehran Press (UTP). (in Persian)

Sadeghi-Neshat, Amir (1991). Law of Marine Insurance, Education Institute of Shipping Company of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)

Safari, Mohsen & Safarian, Mahdi (2016). “Studying the Concept, Nature, and Conditions of Double Insurance Contract”, Journal of Insurance Researches, issue (4), PP117-138. (in Persian)

Soyer, Baris (2001). Warranties in Marine Insurance, Cavendish Publishing.

Taleb-Ahmadi, Habib & Rahmani, Abdollah (2017). “Double Insurance”, Shiraz University Journal of Legal Studies, 9th series, issue (4).PP177-208. (in Persian)

Walmsley, R. M. (1997). Fire Insurance, Law and Claims, Chartered Institute, 2nd edition.

www.casemine.com.