حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

زندگی‌دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی‏های منحصربه‌فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیة مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت‏رسانی دنیای یادشده، این موافقت‌نامه و مجوزهای متن‏باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در ‏عین ‏حال، برخی تفاوت‏ها موجب تمایز آن‌ها از هم می‏شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی‌دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می‏شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوة حمایت از آثار خلق‌شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارندة آثار ادبی و هنری اصیل خلق‌شده در زندگی‌دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی‌دوم به ارادة مدیران تارنماست که چون طرفین دربارة آن توافق می‏کنند مانع اقامة دعوا علیه مدیران می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary and Artistic Rights in Second life Virtual World

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bakhtiarvand 1
  • Beheshte Mikaniki 2
1 Associate Professor, Intellectual Property Law Department, University of Qom, Qom, Iran
2 M.A Graduate, Intellectual Property Law Department, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Second life is an important virtual world that due to its unique features like the ability to create diverse literary and artistic works has created a variety of legal issues. Given the existing terms of service of this website with its residents, its agreement and open source licenses may seem to be similar. However, the differences cause distinguishing them. Since the creation of works in second life is done using its facilities, it is very important to determine the owner of such works. In addition, the way these works are protected by users and the application of conditions of copyright protection to them should be examined. The results of this article show that only the user should be considered as the author and owner of original literary and artistic works created in second life. As one of the drawbacks of this website, one may say that the survival of literary and artistic works of second-life users is dependent on the will of owners on which parties have agreed on. Hence, it prevents the former from taking action against latter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual world
  • second life
  • Author
  • Copyright
  • infringement
زرکلام، ستار (1393). حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، سمت.

زرکلام، ستار؛ سید امین روح‏الامینی (1396). «حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق خصوصی، 14(1)، صص 135 ـ 154.

شاکری، زهرا (1394). «استفادة منصفانه از آثار ادبی و هنری: حقی برای جامعه؟!»، مطالعات حقوق خصوصی، 45(2)، صص 207 ـ 223.

شبیری زنجانی، سید حسن (1396). «مطالعة تطبیقی مفهوم و ماهیت حق انتساب اثر ادبی و هنری در نظام‌های حقوقی»، تحقیقات حقوقی، 79، صص 239 ـ 273.

شریف‏زاده، شیرین؛ مهدی زاهدی (1396). «حمایت نظام حقوق مالکیت فکری از حقوق بازی‏باز کنشگر در بازی‏های رایانه‏ای»، دیدگاه‏های حقوق قضایی، 22(79 ـ 80)، صص 97 ـ 119.

عبدی‌پور، ابراهیم؛ مرتضی وصالی ناصح (1396). «ابعاد فقهی و حقوقی بازی‏های مجازی»، راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6(23)، صص 53 ـ 74.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (1348).

کلمبه، کلود (1390). اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، مترجم: علی‌رضا محمدزاده وادقانی، تهران، میزان.

لایحة حمایت از مالکیت فکری (1393).

محسنی، سعید؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان (1394). حقوق ادبی و هنری (با مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، و مصر»، مشهد، پژوهشکدة مطالعات اسلامی در علوم انسانی.

نهاوندی، الناز؛ سعید محسنی، سید محمدمهدی قبولی درافشان (1395). «مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و امریکا»، مطالعات حقوق خصوصی، (1)13، صص 115 ـ 136.

References

Abdi Pour Fard, I. & Vesali Naseh, M. (2017). “Jurisprudential and Legal Aspects of Virtual Games”, Socio-cultural Strategy Quarterly, 6(23), pp. 53-74. (in Persian)

Adrien, A. (2013). Avatars Inc. - The Legal Personality of Avatars. Available at: http://www.icondia.com/wp-content/uploads/2014/03/Avatars-Inc-%E2%80%93-The-Legal-Personality-of-Avatars.pdf, (last visited: 5/21/2020).

Beausoleil, L. E. (2017). “Copyright Issues and Implications of Emerging Virtual Reality Technologies”, Boston College Intellectual Property and Technology Forum, http://bciptf.org/wp-content/uploads/2017/12/Lauren-Beausoleil-F17.pdf, (last visited: 5/21/2020).

Bill on the Protection of Intellectual Property, 2014.

Boonk, M. L. & Lodder, A. R. (2007). How to Apply Intellectual Property Law to Virtual Worlds? On the Blurring Borders between the Real World (IRL) and Virtual Reality (in-game). In BILETA 2007.

Briggs, A. T. (2001). “Hung out to Dry: Clothing Design Protection Pitfalls in United States Law”, Hastings Communications and Entertainment Law Journal, 24(2), pp. 169-214.

Caramore, M. B. (2008). “Help! My Intellectual Property is Trapped: Second Life, Conflicting Ownership Claims And The Problem Of Access”, Richmond Journal of Law and Technology, 15(1), pp. 1-20.

Clayton, L. R. (2005). “Copyright Law, The Merger Doctrine”, The National Law Journal, pp. 1-2, available at: https://www.paulweiss.com/media/1851041/mergerdoct.pdf, (last visited: 5/21/2020).

Colombet, C. (2010). Fundamental Principles of Author's Rights and Neighboring Rights in the World, Translator: Mohammad Zade Vadeghani, A, Tehran, Mizan. (in Persian)

Davidson, S. J. (2007). “An Immersive Perspective On The Second Life Virtual World”, PLI’s Online Program Virtual Worlds - The New Legal Frontier 2007, available at: https://legacy.pli.edu/emktg/toolbox/second_life11.pdf, (last visited:5/21/2020).

Dincer, A. & Tuncer, C (2015). “Advertising in Virtual Worlds: The Example of Second life”, Journal of Media Critiques [JMC], 1(1), pp. 104-116.

Duquette, J. P. (2020). “The Griefer and the Stalker: Disruptive Actors in a Second Life Educational Community”, Journal of Virtual Worlds Research, 13(1), pp. 1-14.

Furber, M. (2009). Ethics and Virtual Worlds, Second Life as a Case Study. Tabah Analytic Brief, (9), pp. 1-33.

https://singularityhub.com/2017/06/23/new-virtual-world-sansar-is-ready-to-pick-up-where-second-life-left-off/.

https://www.copyright.gov/register/va-useful.html, (last visited: 5/21/2020).

https://www.ecommercetimes.com/story/78423.html, (last visited: 5/22/2020).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2821584/. (last visited: 5/21/2020).

https://www.vipo-online.org/ (last visited: 5/23/2020).

https://www.wired.com/2006/11/does-music-on-s/, (last visited: 5/22/2020).

Kane, S. & Duranske, B. (2008). “Virtual Worlds, Real worlds issues”, Landslide, 1(1), pp. 9-16.

Karniel, Y. & Bates, S. (2010). “Copyright in Second Life”, ALB. L.J. SCI. & TECH. 20(3), pp. 433-456.

Keller, J. A. (2008). “Second Life and Other Virtual Worlds: Virtual Campuses, Real Risks”, URMIA Journal, pp. 17-24.

Kristof, Z. & Toth, K. (2019). “Developing and Examining a Virtual Learning Environment”, HERJ Hungarian Educational Research Journal, 9(3), pp. 511-526.

Lastowka, F. G. & Hunter, D. (2004). “The Laws of the Virtual Worlds”, California Law Review, 92(1), pp. 1-73.

Law on the Protection of Authors, Composers and Artists, 1979.

Miller, J. (2014). “How Linden Lab Built a Virtual World for Business and Education, in Synthetic Worlds Emerging Technologies in Education and Economics”, Springer, pp. 64-84.

Mohseni, S. & Ghabooli Dorafshan, S. M. M. (2015). Literary and Artistic Law (Comparative Study of Iranian, French and Egyptian Laws), Mashhad, Islamic Studies in Humanities Institute. (in Persian)

Mulcahy, B. R. (2007). “Second Life raises novel IP issues”, The National Law Journal , pp. 1-2.

Nahavandi, E., Mohseni, S., & Ghabooli Dorafshan, S. M. M. (2016). “The Concept and Conditions of the Formation of Joint Literary and Artistic Work in Iranian and American Legal Systems”, Private Law, 13(1), pp. 115-136. (in Persian)

Nwaneri, C. (2017). “Ready Lawyer One: Legal Issues in the Innovation of Virtual Reality”, Harvard Journal of Law & Technology, 30(2), pp. 601-627.

Quarmby, B. (2009). “Pirates among the Second Life Islands – Why You Should Monitor the Misuse of Your Intellectual”, Cardozo Arts and Entertainment, 26, pp. 667-694.

Reuveni, E. (2007). “On Virtual Worlds: Copyright and Contract Law at the Dawn of the Virtual Age”, Indiana law Journal, Vol. 82, issue 2, pp. 261-308.

Riley, P. (2009). “Litigating Second Life Land Disputes: A Consumer Protection Approach”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 19(3), pp. 877-923.

Senges, M., Praus, T., & Bihr, P. (2007). “A Second Life Beginner’s Guide”, Virtual Worlds summer university course, 1(05), pp. 1-50.

Shakeri, Z. (2015). “Fair Use of Literary and Artistic Works: a Right for Society?!”, Private Law Studies Quarterly, 45(2), pp. 207-223. (in Persian)

Sharif Zade, Sh. & Zahedi, M. (2017). “Protection by Intellectual Property Law System of Interactive Player in Computer Games”, Judicial Law Opinions, 22(79-80), pp. 97-119. (in Persian)

Shobeiri Zanjani, S. H. (2017). “Comparative Study of the Concept and Nature of Attribution Right of Literary and Artistic Work in Legal Systems”, Legal Researches, 79, pp. 239-273. (in Persian)

Sterling, A. (2003). World Copyright Law, Sweet & Maxwell.

Ung, M. (2009). “Trademark law and The Repercussions of virtual property”, Commlaw conspectus, 17, pp. 679-727.

Vaver, D. (2002). Principles of Copyright, Cases and Materials. Geneva: WIPO.

WIPO (2007). “Second Life -Brand Promotion and Unauthorized Trademark Use in Virtual Worlds”, WIPO Magazine, n.6, 2007, pp. 11-13.

Zarkalam, S. & Rouh al Amini, S. A. (2017). “Legal Protection of Fashion-Related Products in Iranian and French Intellectual Property Laws”, Private Law, 14(1), pp. 135-154. (in Persian)

Zarkalam, S. (2014). Literary and Artistic Law, Tehran, Samt. (in Persian)