تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر می‌دارند تعهدی معین به وسیلة بیگانه‌ای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حل‌وفصل اختلاف خویش را بر عهدة ثالثی قرار می‌دهند که در انعقاد پیمان میان آن‌ها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری می‌تواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسة این دو نوع رابطة قراردادی با یک‌دیگر است. در این زمینه می‌توان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد می‌توان چنین رابطه‌ای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Arbitration Agreement with the Institution of Promise for Others

نویسندگان [English]

  • Abbas Mirshekari 1
  • Mohsen Salimi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Politics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Private Law, Faculty of Law and Politics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

“Promise for others” is a legal entity whereby the parties to a contract make a specific commitment to be performed by a third party not involved in the conclusion of the contract. In the arbitration agreement, the parties assign their disputes resolutions to a third party not involved in the conclusion of their agreement. By developing the view that an arbitration agreement can be a promise for others, this article seeks to analyze and adapt these two types of contractual relationships with each other. In this regard, it can be assumed that only if the arbitrator has been designated in the arbitration agreement, such a relationship can be considered a promise for others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • third party
  • Arbitrator
  • Contract
امامی، حسن (1393). حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ج 1.
امیرمعزی، احمد (1388). داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، دادگستر.
انصاری، مرتضی (1390). مکاسب (بیع)، توضیح و تعلیق: آیت‌الله احمد پایانی، مترجم: محمدمسعود عباسی، قم، مؤسسة انتشارات دار العلم، ج 5.
ایزانلو، محسن (1386). «تعهد به فعل ثالث»، حقوق، س 37، ش 1، صص 1 ـ 38.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتابخانة گنج دانش.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1389). حقوق تعهدات، تهران، گنج دانش.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج 4.
جنیدی، لعیا (1378). نقد و بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
حیاتی، علی‌عباس (1397). آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان.
حسن‌زاده، مهدی؛ احدشاهی دامن‌جانی؛ حسن علی‌پور (1396). «شرط فعل بر ثالث»، پژوهش حقوق خصوصی، س 6، ش 21، صص 93 ـ 117.
خدابخشی، عبدالله (1395). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویة قضایی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
ره‌پیک، حسن (1395). حقوق مدنی پیشرفته، مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد، تهران، خرسندی.
سبحانی، جعفر (1414 ق). المختار فی احکام الخیار، قم، مؤسسة امام صادق(ع).
سنهوری، عبدالرزاق احمد (1382). حقوق تعهدات، مترجمان: محمدحسین دانش‌کیا و سید مهدی دادمرزی، قم، انتشارات دانشگاه قم، ج 1.
شهیدی، مهدی (1391). حقوق مدنی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ج 2 و 3.
شعاریان، ابراهیم (1388). انتقال قرارداد، تبریز، فروزش.
شیروی، عبدالحسین (1396). حقوق قراردادها، تهران، سمت.
صفایی، سید حسین (1395). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، میزان، ج 2.
طباطبایی یزدی، محمدکاظم (1423 ق). حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق: عباس‌محمد آل سباع القطیفی، بیروت، دار المصطفی لاحیا التراث، ج 3.
ــــــــــــــــــــــــــ (1379). حاشیة کتاب مکاسب، قم، چاپ سنگی، ج 2.
کاتوزیان، ناصر (1391الف). قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج 1 و 2 و 3.
ــــــــــــــــ (1386). اعمال حقوقی، قرارداد ـ ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار.
کنعانی، محمدطاهر (1388). «تعهد به فعل ثالث»، حقوق، د 39، ش 3، صص 297 ـ 315.
مافی، همایون (1395). شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
مامقانی، عبدالله (1350 ق). نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه.
References
Amir Moezzi, Ahmad (2009). International Arbitration in Commercial Litigations, Teheran: Dadgostar Publishing. (in Persian)
Andrews, Neil (2016). Arbitration and Contract law, Switzerland, Springer.
Ansari, Morteza (2011). Trades (Achate), Explanation by Ahmad Payani, Translate by Mohammad Masoud Abbasi, Qom, Darol Elm Publishimg, Vol. 5. (in Persian)
Chitty, Joseph (2019). Chitty on Contracts, General Editor: Hugh Beale, London, Sweet & Maxwell.
Emami, Hasan (2014). Civil Law, Vol. 1, Tehran: Islamiyye Publishing. (in Persian)
Garner, Bryan A. (editor in chief) (2004). Black's Law Dictionary, USA, Thomson West.
Hayati, Ali-Abbas (1397). Civil Procedure, Tehran, Mizan. (in Persian)
Hasan-Zade, Mehdi, daman-Jani, Ahad-Shahi, Ali-pour, Hasan (2017). “Condition of Performance Against Third Party”, Journal of Private Law Research, 6(21), pp, 93-117. (in Persian)
Izanlo, Mohsen (2007). “Promise for Others”, Journal of  Law and Politics, University of Tehran, 37(1), pp, 1-38. (in Persian)
Jafari Langruodi, Mohammad-Jafar (2009). Encyclopedia of Civil and Commercial Law, Tehran, Ganj Danesh. (in Persian)
------------------------------------------ (2010). Obligation Law, Tehran, Ganj Danesh. (in Persian)
------------------------------------------ (1999). Mabsoot Dictionary Terms of Law, Vol. 4, Tehran, Ganj Danesh. (in Persian)
Joneydi, Laya (1999). Analysis of International Commercial Arbitration act 1998, Tehran, University of Tehran Publishing. (in Persian)
Katouziyan, Naser (2012). General Rules of Contracts, Vol. 1 & 2 & 3, Tehran, Enteshar Corporation. (in Persian)
---------------------- (2007). Legal Acts, Tehran, Enteshar Corporation. (in Persian)
Kanaani, Mohammad-Taher (2009). “Promise for Others”, Journal of Law, faculty of Law and Politics, 39(3), pp. 297-315. (in Persian)
Khodabakhshi, Abdollah (2016). Arbitration Law and Litigation Related to It in Judicial Precedent, Tehran, Enteshar Corporation. (in Persian)
Lionnet, Klaus (1999). “The Arbitrator's Contract”, Arbitration International, Vol. 15, No. 2.
Mafi, Homayon (2016). Explanation of Iran's International commercial Arbitration, Tehran, University of Judicial and Administrative science publishing. (in Persian)
Mamghani, Abdollah (1932). Nahayat Almaghal Fi Takmela Ghayat Al Amal, Qom, Majma Alzakhaer Aleslamiye. (in Arabic)
Merkin, Robert & Flannery, Louis (2020). Merkin and Flannery on The Arbitration Act 1996, New York, Routledge.
Mistellis, L. (2005). Applicable Laws and Procedure in International Commercial Arbitration, London, University of London Press.
Moses, L. Margaret (2012). The Principles& Practice of International Commercial Arbitration.
Nicholas, Barry (1982). French Law of Contract, London, Butterworths.
Oughton, David & Davis, Martin (2000). Source Book on Contract Law, London, Cavendish Publishing Limited.
Rah-Peyk, Hasan (2016). Advanced Civil Law, Analysis of Conditions, Tehran, Khorsandi Publishing. (in Persian)
Sobhani, Jafar (1994). Almokhtar Fi Ahkam Alkhiyar, Qom, Emam Sadegh Institution. (in Arabic)
Sanhuori, Abdorrazagh Ahmad (2003). Obligation Law, Vol. 1. Translate by Mohammad Hosein Daneshkiya and Seyyed mehdi Dadmarzi, Qom, University Of Qom Publishing. (in Persian)
Shahidi, Mehdi (2012). Civil Law. Vol. 2 & 3, Tehran, Majd. (in Persian)
Shoariyan, Ebrahim (2009). Assignment of Contract, Tabriz: Foruozesh Publishing. (in Persian)
Shiravi, Abdol-Hosein (2017). Civil Law, General Rules of Contracts, Tehran, Samt. (in Persian)
Safayi, Hosein (2016). Civil Law, General Rules of Contracts, Vol. 2. Tehran, Mizan. (in Persian)
Smith, Marcus & Leslie, Nico (2018). The Law of Assignment, Oxford, OUP Oxford.
Tabtabyi Yazdi, Mohammad-Kazem (2002). Hashiya Ketab Almakaseb, Research by Abbas Mohammad Al Saba Alghatifi. Beirut: Darol Mostafa Leahya Atoras. (in Arabic)
----------------------------------------------- (2000). Hashiye Makaseb, Vol. 2, Qom, Sangi Chap. (in Arabic)
Treitel, G. H (2011). The Law of Contract, London, Sweet & Maxwell.