دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 279-584 (پاییز و زمستان) 
4. تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

صفحه 351-371

10.22059/jolt.2020.301410.1006841

محمد مهدی الشریف؛ سید محسن قائم فرد؛ سید محمد مهدی منصوری طهرانی


9. تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها

صفحه 477-499

10.22059/jolt.2020.304121.1006863

محمد صادقی؛ سید علی‌رضا موسوی؛ علی‌رضا رجب‌زادة اصطهباناتی