قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

در نظام حقوقی ایران، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می‌شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می‌شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعة میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون‌گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه‌های گوناگون قراردادی بهره‌مند شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authorized Upstream Oil and Gas Contracts in the Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Tahereh Taghizadeh 2
1 Professor of Law, College oF Farabi , University of Tehran, Qom, Iran
2 MSc., College of Farabi , University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Under Iranian legal regime, investment of private sector including Iranian and foreign companies, in upstream oil and gas activities is only allowed through conclusion of contracts with National Iranian Oil Company (NIOC). As petroleum contracts could be divided into concessions, production sharing or service contracts and each also has its varieties, this question arisen whether Iranian law has allowed a specific form of contract or not. In this paper, with regard to governing laws and regulations we conclude that the legislator has not recommended any specific upstream contract and it vested selection of the appropriate forms of contract in Ministry of Petroleum which shall conclude upstream contracts based on legal conditions.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upstream Oil and Gas Contracts, Investment
  • Ministry of Petroleum, Exploration and Production
روزنامة رسمی، شمارة 16917، مورخ 9/1/1382.
روزنامة رسمی، شمارة 20588، مورخ 18/8/1394.
روزنامة رسمی، شمارة 20803، مورخ 19/5/1395.
روزنامة رسمی، شمارة 21156، مورخ 4/8/1396.
روزنامة رسمی، شمارة 19890، مورخ 28/3/1392.
روزنامة رسمی، شمارة 20827، مورخ 16/6/1395.
شیروی، عبدالحسین (1399). حقوق اقتصادی، تهران، سمت.
ـــــــــــــــــــــــــ (1398). حقوق نفت و گاز، تهران، میزان.
References
Official Gazette, No. 17917, dated 29/03/2003. (in Persian)   
Official Gazette, No. 19890, dated 18/06/2013. (in Persian)
Official Gazette, No. 20488, dated 09/11/2015. (in Persian)
Official Gazette, No. 20803, dated 09/08/2016. (in Persian)
Official Gazette, No. 20827, dated 06/09/2016. (in Persian)
Official Gazette, No. 21156, dated 26/10/2016. (in Persian)
Shiravi, A. (2020). Economic Law, Tehran, SAMT Publishing. (in Persian)
------------- (2020). Oil and Gas Law, fourth ed., Tehran, SAMT Publishing. (in Persian)