بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استادیار گروه الهیات (فقه و حقوق اسلامی)، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک‌های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت‌ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایة خود را بدان وارد سازند و همة اطلاعات مورد استفادة آن‌ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می‌شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می‌گذارد و قانون‌گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش‌بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی‌ای پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Confidential Information Disclosure Impact on Stock Exchange Transactions (Information Disclosure Limit, Sanctions and Transaction Nullity)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Parham Mehr 1
  • Maysam Taram 2
  • Iman Zeajeldi 1
1 A facualty member ،Department of law، Faculty of Literature and Humanities،University of Zabol،zabol، Iran
2 Assistant professor, Department of Religious Jurisprudence, Faculty of Literature and Humanities، University OF Shahid Bahonar of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Capital market or stock exchange has been considered in different countries of the world and many laws and incentives have been set out for its improvement and to motivate people to enter it. Meanwhile, people or companies need a sense of trust to enter this market. They want to be confident that they can easily invest their capital and that all the issues and information they use to make a profit will be confidential. The principle of confidentiality of information in the capital market has been examined in Iranian law regarding stock exchange. This paper aims to examine the impact of confidential information disclosure on transactions and also the measures and sanctions set out by the legislator in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital market
  • Secret information
  • Information clarification
باریکلو، علی‌رضا (1383). «معاملة خارج از محدودة اختیار مدیر»، اندیشه‌های حقوقی، س 2، ش 6، قم.
جنیدی، لعیا؛ محمد نوروزی (1388). «شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار»، حقوق (مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی)، د 39، ش 2، صص 129 ـ 147.
ــــــــــــــــــــــــــ (1389). «شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌های سهامی عام»، حقوق (مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، د 40، ش 101، صص 51 ـ 69.
حیدرپور، البرز (1382). محدودیت‌های مدیران شرکت‌ها در انجام دادن معاملات، اهواز، مهزیار.
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، مصوب 03/05/1386، هیئت‌مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار.
دمرچیلی؛ محمد؛ علی حاتمی؛ محسن قرائی (1380). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، خلیج‌فارس.
زاهد، فرامرز؛ حمیدرضا واسع‌لشکری (1387). «مسئولیت حقوقی مدیران در شرکت‌های تجاری»، اطلاعات، 21 مرداد.
ساجدی‌، ولی (1385). «محدودیت معاملات شرکت با مدیران»، بورس، ش 53.
شریفی آل‌هاشم، الهام‌الدین (1379). «سوء‌استفادة مدیران از اختیارات ادارة شرکت‌های سهامی (مطالعة تطبیقی)»، پایان‌نامه، دانشگاه تربیت مدرس.
عاملی، حسن (1377). «حدود اختیارات وظایف مدیران»، حقوق و اجتماع، ش 9، صص 45 ـ 57.
فیضی‌چکاب (1391). «الزامات حقوقی شرکت‌ها در لایحة جدید تجارت»، حمایت، 12 تیر.
کاتوزیان، ناصر (1384). الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، چ 4، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1.
کامران‌زاده، ناهید (1380). «مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
هاشمی، سیده فاطمه (1389). «مطالعة تطبیقی وظایف امانی مدیران شرکت‌های سهامی و بررسی آن با حقوق امریکا»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس قم.
References
Ameli, H. (1998). “The limits of the duties of managers”, Journal of Law and Society, No. 9. (in Persian)
Baricloo, A.R. (2004). “Transaction outside the scope of the manager's”, Authority-Legal Thoughts, Second Year, No. 6, Qom. (in Persian)
Demar-Chili M, Hatami, A., & Qaraei, M. (2001). Commercial Law in the Current Legal Order, Persian Gulf Publications. (in Persian)
Faizi-Chakab (2012). “Legal Requirements of Companies in the New Trade Bill”, Support Magazine. (in Persian)
Fisher, J. & Croft, D. )2011). Policy onuse & public disclosure of inside information.
Hashemi, S. F. (2010). “A Comparative Study of the Safe Duties of Joint Stock Company Managers and its Study with American Law”, M.Sc. in Private Law, Tehran University, Qom Campus. )in Persian)
Heydarpour, A. (2003). Restrictions of Company Managers in Trading, Mahziar Publications, Ahvaz. (in Persian)
Junidi, L. & Nowruzi, M. (2010). “Article on Recognizing the Nature of Secret Information in the Stock Exchange”, Law (Journal of the Faculty of Law and Political Science), Vol. 39, No. 2, pp. 129-147. (in Persian)
-------------------------------- (2009). “An Introduction to Holders of Secret Information of Public Joint Stock Companies”, Law (Journal of the Faculty of Law and Political Science), Vol. 40, No. 101, pp. 51-69. (in Persian)
Kamranzadeh, N. (2001). “Civil Liability of Managers of Joint Stock Companies”, Master's Thesis in Private Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in Persian)
Katozian, N. (2005). Non-Contractual Obligations (Compulsory Guarantee), Fourth Edition, Tehran, University of Tehran Press, Vol. 1. (in Persian)
KljaKovic, M. (2007). Insider Trading position and consultation paper. www.treasury.gov.au.
Lauren cohen et.al (2011). DeCoding inside information, 11 April.
Mister Thorne (2005). Content For Course On Insider Trading.
Release and Control of inside information, The ruled for listed company: FreshFields BrueKhaus Deringer, January 2011.05.31.
Sajedi, V. (2006). “Restrictions on the company's transactions with managers”, Bourse Magazine, No. 53. (in Persian)
Sharifi Al-Hashem, E. (2000). “Abuse of managers' authority by the management of joint stock companies”, (comparative study), Thesis, Tarbiat Modares University. (in Persian)
William K.S. Wang & Marc I. Steinberg,insider Trading (PLI2D.ED. 2006). http://ssrn.com/abstract=981638
Zahed, F. & Lashkari, H.R. (2008). “Legal Responsibility of Managers in Commercial Companies”, Information Magazine. (in Persian)