بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده ‏بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

مؤسسات رده‏بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می‌شوند. این مؤسسات با بررسی شناورها و رده‌بندی آن‏ها نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیت‌های دریایی، از جمله حمل بار و مسافر، ایفا می‏کنند. به‌رغم کارکرد و نقش این مؤسسات در حوزة دریایی، بررسی میزان تعهدات و مسئولیت آن‏ها در پیشینة حقوقی مغفول مانده است. با پیچیده‏تر شدن روابط تجاری و بروز حوادث زیان‌بار دریایی توجه زیان‏دیدگان این قبیل حوادث به نقش و کارکرد این مؤسسات جلب شد. به منظور جبران زیان‏های وارده، زیان‏دیدگان این قبیل حوادث اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامة دعوا علیه آن‏ها کردند. با توجه به اهمیت این قبیل مؤسسات از یک سو و کارکردهای متفاوت آن‌ها از سوی دیگر، در دعاوی مطروحه، نظام‏های مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی با مسئولیت مؤسسات رده‏بندی کرده‏اند که این موضوع باعث پیچیدگی نظام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Classification Society Liability in English, American and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Farideh Shabani Jahromi 1
  • Fareed Shabani Jahromi 2
1 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 PhD Candidate; Oil and Gas Law at University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Classification societies are important and impressive entities in maritime industry which play significant roles in safety of maritime activities including carriage of goods and passengers. In spite of their roles and functions in maritime sphere, the analysis of their liabilities limits has been overlooked. Due to the surge of commercial relationships complexity and recurrence of accidents, more attention to the role and function of classification societies is being paid by injured parties.  Therefore, the injured parties have brought an action against them in order to recover the incurred loss and damage.  With regard to the importance of the classification societies and their various functions in different cases, various judicial systems have decided about the liability of these entities differently which causes the complexity of the liability regime governing them.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification societies
  • Classification
  • Liability
السان، مصطفی (1389). «مفهوم تقصیر در مسئولیت قراردادی و قهری»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش 21، صص 33 ـ 58.
شعبانی جهرمی، فریده (1397). حقوق حفاری،چ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1373). حقوق اداری، چ اول، تهران، سمت.
غمامی، مجید (1373). مسئولیت مدنی دولت در قبال کارکنان خود چ اول، تهران، دادگستر.
کاتوزیان، ناصر (1380). قواعد عمومی قراردادها، چ 3، تهران، شرکت سهامی انتشار.
ــــــــــــــ (1387). الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، چ 8، تهران، دانشگاه تهران.
نوری، مصطفی (1375). «مقدمه‌ای کوتاه بر باشگاه‌های پی‌اندآی»، پژوهشنامۀ بیمه، ش  44، صص 70-79.
References
Alsan, M. (1389). “Concept of Fault in Civil Liability and Torts”, Islamic Law, No. 21, pp. 33-58. (in Persian)
Barber, J. (2001). Ramsgate Walkway Collapse: Ramsgate walkway collapse: legal ramifications Forensic engineering: Construction law Journal, Vol. 17.
Basedow, J. & Wurmnest, W. (2005). Third-Party Liability of Classification Societies, Springer, Hamburg Studies on Maritime Affairs.
Bermingham, V. & Brennan, C. (2008). Tort law directions, Oxford University Press.
Chapman. J. C. (1998). Collapse of the Ramsgate Walkway, The Structural Engineer, 76-1.
Chen, L. )2000(. “Legal and Practical Consequences of Not Complying with ISM Code, Maritime Policy & Management: The Flagship Journal of International Shipping and Port Research”, Vol. 27.
Chitty Joseph, H. G. Beale (2004). Chitty on contracts, Sweet & Maxwell, 29 th edition.
Clark (1991). “Ship Classification isn’t Insurance Policy, Appeals Court Rules”, Sea Law, Vol. 3, published at http://www.navlaw.com
Jackson & Powell (1997). on Professional Negligence (Common Law Library) Sweet & Maxwell; 4th Revised edition.
Katoozian, N. (1380). General Principles of Contracts, the third editions, Tehran, Sahami Enteshar company. (in Persian)
---------------. (1387). Extra Contractual Obligations, the eighth edition, Tehran, University of Tehran. (in Persian)
Lagoni, N. (2007). The Liability of Classification Societies, Springer, Hamburg Studies on Maritime Affairs.
Lawson, R. (1995). Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms Sweet & Maxwell Ltd.
M. Antapassis, A. (2007). “Liability of Classification Societies”, Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 11.3.
Noori, M. (1375). Introduction to P&I Clubs, Insurance Study, 44. (in Persian) 70-79.
Qamami, M. (1373). Civil Liability of State against its Employees, Tehran, Dadgostar. (in Persian)
S. Hanash, R. (1992). Environmental liability of government contractors: A practice guide for the corporate counselor (Corporate practice series Bureau of National Affairs (1992) Vol. 9.
Saville, James A. (2007). Classification societies and limitation of liability’ 81 Tul. L. Rev. 1399.
Shabani Jahromi, F. (1397). Drilling Law, Tehran, Sahami Enteshar Company. (in Persian)
Stanton, K. M., Skidmore, P., & Harris, M. (2003). Statutory Torts Sweet & Maxwell.
Tbatabaai Moatameni Manouchehr (1373). Administrative Law, Samt. (in Persian)