مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

نظام ثبت املاک بواسطه ی مدیریت انسانی همواره در معرض اشتباهاتی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر ثبت املاک شوند،اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهند و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث می تواند موضوع طرح دعوای خسارت باشد.؛حقوق انگلستان به عنوان یکی از نظامهای پیشرو در عرصه ی ثبت املاک نه تنها در مسئولیت سازمان متولی ثبت املاک تردید نکرده است؛بلکه رژیم حقوقی ویژه ای در جبران این خسارات به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران عدم تصریح مقررات به مسئولیت دولت حتی اصل این مسئولیت را نیز با تردید مواجه ساخته و این پرسش را مطرح کرده که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک بر چه مبانی استوار است و رژیم حقوقی حاکم بر آن چیست. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به این نتیجه رسیده که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه ی تضمین حق در مسئولیت مدنی است. در انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی و امکان مطالبه قیمت ملک توسط متضرر است.در ایران علی رغم رویکرد قانون ثبت به این نظ، رویه قضائی بر اسسا مقررات عام قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از مالک ثبتی چندان حمایت نمی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil liability of the Government in compensating due to Systemic Errors of Land Registration in the law of Iran and England

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tabatabai Hesari 1
  • Soroush Safizade 2
1 Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran
2 University of Tehran
چکیده [English]

The land Registration system is always subject to mistakes due to human management that, constitute Systemic Errors and, in the event of a conflict with the rights of third parties, resulting in a claim for damages. UK law not only not doubted the responsibility of Land Registries; also a special legal regime has been recognized to compensate for damages caused by Systemic Errors.
In Iranian law, this responsibility is in doubt. This research with an analytical and comparative approach has concluded that government responsibility in this area is based on the theory of guaranteeing the right to civil liability. In the UK, the principle is to prevent the invalidation of the registered owners and the possibility of claiming the price of the property by the victim.
In Iran, despite the approach of the registration law to this order, the jurisprudence based on the general provisions of the Civil Code and the Islamic Penal Code does not provide appropriate protection to the owner of the registration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Land Registration"
  • Systemic Errors"
  • Government Liability"
  • Theory of Guarantee"
  • , "
  • Insurance Principle"