دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 251-591 (پاییز و زمستان) 
خودتنظیمی زیست‌محیطی شرکت‌ها در صنعت نفت و گاز

صفحه 319-341

10.22059/jolt.2021.305856.1006874

محمد ساردوئی نسب؛ مهدی بالوی؛ علی مشهدی؛ الهام حسنی


داوری‌پذیری اختلافات داخلی شرکت‌های تجاری و موانع آن

صفحه 393-416

10.22059/jolt.2022.334761.1007048

محمد رستمی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر؛ حسین داودی بیرق