نظریة ادغام و آثار مبین واقعیت: بیان واقعیت یا نقض؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حقوق مالکیت فکری، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد، گروه فقه و حقوق، پژوهشکدة نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، تهران، ایران؛ عضو وابستة دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت‏های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه‏هایی که با پرونده‏های نقض این آثار سروکار داشته‌اند می‏انگارند با ‌توجه ‏به اینکه شیوه‏های بیان ایدة واقعی محدودند ممکن است به ‌نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید‏آورندة نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریة به‌خصوص وارد تحلیل می‏شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه‌ای خاص می‏تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان‌کنندة واقعیت دارد. زیرا روش‌های محدودی برای بیان واقعیت‌ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می‏شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر‏رنگ نظریة ادغام در استثنا کردن شباهت‏ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می‏یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به‏کارگیری روش توصیفی‌ـ تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده‏های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ‏گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می‏پذیرند، چنان‌که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Merger doctrine and factual works: expression of fact or infringement?

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shabani 1
  • Mahmoud Hekmatnia 2
1 MSc, Department of Private Law, Faculty of Law, College of Farabi , University of Tehran, Qom, Iran
2 Professor, Department of Law and Islamic Jurisprudence, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran; Associate Member of Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The key element in identifying infringements of literary and artistic works is to examine the extent of similarities between the works in question. But in the case of factual works that consist mainly of unprotected facts, the courts dealing with infringement cases of such works suggest that, given that the ways in which a factual idea can be expressed are limited, any subsequent expression of that idea may seem substantially similar to the words used by the first author to express the idea. In such cases, a special doctrine enters the analysis - the merger of idea with expression. According to this doctrine, expression can not be protected when the idea can only be expressed in a certain way. The doctrine has a special connection to factual works; because there are limited ways to express facts that are not per se protected. This raises the fundamental question that considering this particular nature and the prominent role of merger doctrine in excluding similarities, in what circumstances does the infringement of factual works take place? Due to the unclear status of Iranian law in this regard, the present study seeks to answer this question by using a descriptive-analytical method in examining the performance of judges in infringement cases of various instances of factual works and concludes that these works accept a different standard for infringement, as only a very close similarity, verging on the identical will constitute an infringement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary and Artistic Property
  • Factual Works
  • Substantial Similarity
  • Merger Doctrine
امامی، اسدالله (1393). حقوق مالکیت معنوی، چ 2، تهران، میزان، ج 1.
انصاری، باقر (1386). «شرایط اثر قابل ‏حمایت در نظام مالکیت‌های ادبی و هنری (کپی‌رایت)»، تحقیقات حقوقی، ش 45، صص 97 ـ 151.
بختیاروند، مصطفی؛ نفیسه مستقل (1396). «عکس: جلوه‌ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری»، حقوق خصوصی، ش 2، صص 199-216 . 
جعفری، علی (1393). «بررسی حقوقی ضابطة اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبة 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران)»، دیدگاه‏های حقوق قضایی، ش 65، صص 15 ـ 36.
زاهدی، مهدی؛ شیرین شریف‏زاده (1397). «آثار گردآوری‏شده و اصالت»، پژوهش حقوق عمومی، ش 60، صص 35 ـ 67.
زرکلام، ستار (1388). حقوق مالکیت ادبی و هنری، چ 2، قم، سمت.
صفایی، سید حسین (1375). مقالاتی دربارة حقوق مدنی و تطبیقی، تهران، میزان.
References
Ansari, B. (2007). “Conditions of a Protectable work in Literary and artistic property systems (copyright)”, Journal of Legal Research, 45, pp. 97-151. (in Persian)
Bently, L. & Sherman, B. (2014). Intellectual Property Law, 4th Ed, Oxford University Press.
Brauneis, R. F. (2009). Intellectual Property Protection of Fact-based Works: Copyright and Its Alternatives, Edward Elger Publishing.
Denicola, R. C. (1981). “Copyright in Collections of Facts: A Theory for the Protection of Nonfiction Literary Works”, Columbia Law Review, 81(3), pp. 516-542. 
Emami, A. (2014). Intellectual Property Law, Tehran, Mizan. (in Persian)
Faust, M. J. (2008). “What Do We Do With a Doctrine Like Merger? A Look at the Imminent Collision of the MCA and Idea/Expression Dichotomy”, Marquette Intellectual Property Law Review, 12(1), pp. 131-153.
Francione, G. L. (1989). “Facing The Nation: The Standards for Copyright, Infringement, and Fair Use of Factual Works”, University of Pennsylvania Law Review, 134(3), pp. 519-598.
Guide to the BERNE CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works (1987). 1st Ed, WIPO.
Holbrook, T. S. & Harris, A. N. (2008). Model Jury Instructions: Copyright, Trademark, and Trade Dress Litigation, American Bar Association.
Jafari, A. (2014). “Legal srudy of the criteria for the originality of literary and artistic works (Along with criticizing the verdict of Branch 1083 of Tehran General Criminal Court)”, Quarterly Journal of Judicial Law Perspectives, 65, pp. 15-36. (in Persian)
Janssen, K. & Dumortier, J. (2006). “The Protection of Maps and Spatial Databases in Europe and the United States by Copyright and the Sui Generis Right”, The John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law, 24(2), pp. 195-225.
Jones, R. H. (1990). “The Myth of Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law”, Pace Law Review, 10(3), pp. 551-607.
Laddie, H. (2000). The Modern Law of Copyright and Designs, 3rd Ed, London, Butterworths.
Lewis Jr, G. J. (1992). “Copyright Protection for Purely Factual Compilations Under Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.: How Does Feist Protect Electronic Data Bases of Facts?”, Santa Clara High Technology Law Journal, 8(1), pp. 169-207.
Littrell, R. (2002). “Toward a Stricter Originality Standard for Copyright Law”, Boston College Law Review, 43(1), pp. 193-226.
Longman Dictionary of Contemporary English(LDOCE). 6thEd, 2014.
McJohn, S. M. (2006). Copyright: Examples and Explanations, New York: Aspen Publishers.
Merriam-Webster app 2020.
Murray, M. (2006). “Copyright, Originality, and the End of the Scenes a Faire and Merger Doctrines for Visual Works”, Illinois Public Law and Legal Theory Research Papers Series, pp. 3-122.
Polivy, D. R. (1998). “Feist Applied: Imagination Protects,But Perspiration Persists—the Bases of Copyright protection for Factual Compilations”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 8(3), pp. 773-836.
Safaei, S. H. (1996). Articles on Civil and Comparative Law, Tehran, Mizan. (in Persian)
Samuelson, p. (2016). “Reconceptualizing Copyright’s Merger Doctrine”, Journal Copyright Society of the U.S.A., pp. 417-470
Standler, B. Ronald (2009). Idea Not Copyrightable. Available at: www. Rbs2.com/cidea.pdf, pp. 1-83.
Wolf, D. B. (1993). “New landscape in the copyright protection for maps: Mason v. montgomery data,inc”, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., 40(3), pp.401-406 .
Zahedi, M. & Sharifzadeh, Sh. (2018). “Collected works and originality”, Quarterly Journal of Public Law Research, 60, pp. 35-67. (in Persian)
Zarkalam, S. (2009). Literary and Artistic Law, Qom, Samt. (in Persian)
www.lexisnexis.com (Last visited: 7/8/2020).