بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، دانشکدة حقوق فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

بیماری‌های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده‌های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری‌ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزة اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزلة مهم‌ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثة شوم مستثنی نبوده‌اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنة وسیع کرونا دولت‌ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه‌های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن‌ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد‌ها، یا اجرای مشقت‌بار برخی از قرارداد‌ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش‌بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به‌ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار‌های قانونی بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of effect of epidemic diseases on performance of financial contracts with emphasis on the principle of permanence of contract

نویسندگان [English]

  • Rahil Azar 1
  • Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajjadi 2
1 LL.M, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Assistant Professor, College oF Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Epidemic diseases have always been one of the major threats to human health; a recent example of this type of disease is Covid-19. This disease has created many problems in various fields, especially in the economic field; Contracts, as an essential tool of economic prosperity, were no exception to the impact of this ominous event. The widespread of the Covid-19 has led governments to adopt rules and regulations in various fields. These rules, which prevent the spread of the disease, cause the implementation of contractual obligations with long delays, the impossibility of fulfilling obligations that have been limited in time, and the cancellation of the purpose in some contracts or complex implementation. Such problems have caused much controversy. On the other hand, in every legal system, there are provisions in such incidents to the aid of judges, lawyers, and business people and to prevent or resolve disputes. This research attempts to review these legal solutions based on the contract principles, especially the principle of favor contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract
  • contract breach
  • epidemic diseases
  • corona-virus
  • the principle of permanence of contract
اسکندریان، غلام‌رضا (1399). «ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی (با تأکید بر الگوی مصرف فرهنگی)»، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، ش 2، ویژه‌نامة پیامد‌های شیوع ویروس کرونا‌ـ کووید 19، صص 65 ـ 85.
انصاری، علی؛ فرهاد بیات (1391). «مطالعة تطبیقی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظام‌های حقوق ملی»، تحقیقات حقوقی، ش 60، صص 475 ـ 506.
بختیارزاده، محمدجواد (1388). «بررسی علل و ریشه‌های بحران اقتصادی ۲۰۰۸ امریکا و ارائة راهکارها»، بررسی‌های بازرگانی، ش 38، صص 51 ـ 58.
براری چناری، یوسف؛ محمود جعفرچالشتری (1391). «مطالعه و بررسی تأثیر فورس ماژور (قوة قاهره) بر عقیم شدن قرارداد اجاره»مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، صص 1 ـ 20. 
جواهری‌ محمدی، حسین (1400). «امکان‌سنجی تطبیق قوة قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویة قضایی»، دادگستری، د 85، ش 114، صص 159 ـ 191.
حسنی‌پور فلاح، ملیحه (1394). «اصول حاکم بر ضمانت اجرا»، اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی، س 9، ش 17، صص 1 ـ 10.
خالدی، پری؛ لیلا حکاک؛ کاوه مهرافشاری (1399). «بررسی تأثیر معاذیر عدم امکان و دشواری اجرای قرارداد در خصوص عقد اجاره با تأکید بر شیوع کرونا»، مطالعات میان‌رشته‌ای فقه، ش 1، صص 51 ـ 70.
دلاوری، امیر (1392). «بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر»، برگرفته از فصلنامة وکیل مدافع‌ـ ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، س 3، ش 89، صص 65 ـ 80.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). زبان‌شناسی‌ـ فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها (فرهنگ دهخدا)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
رضایی، روح‌الله؛ ابراهیم عبدی‌پورفرد؛ اسماعیل نعمت‌اللهی (1398). «نقض عامدانة قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد»، پژوهش حقوق خصوصی، س 7، ش 62، صص 135 ـ 161.
رفیعی، محمدتقی؛ منصوره حسینی (1391). «بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، د 3، ش 2، صص 41 ـ 64.
زمانی، محمود؛ محمدتقی رفیعی (1395). «تحلیل اقتصادی حسن‌نیت در مرحلة اجرای قرارداد»، مجله حقوق خصوصی  ، ، د 13، ش 1، صص 137 ـ 159.
سالاری‌مقدم، نرگس؛ طاهره گشتاسبی؛ فرزانه رمضانی (1399). «بیماری‌های واگیردار را بیشتر بشناسیم»، نشریة الکترونیکی سیب؛ https://ejournal.sums.ac.ir
شعاریان، ابراهیم؛ فرشاد رحیمی (1393). حقوق بیع بین‌المللی (شرح کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در پرتو دکترین و رویة قضایی)، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
شعبانی جهرمی، فریده (1397). «بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، UPICC،PECL،DCFR»، کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، و مطالعات حقوقی و اجتماعی.
شیروی، عبدالحسین (1396). حقوق قراردادها (انعقاد، آثار، انحلال)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی.
صالحی امیری، سید رضا (1399). «تحلیل اثرات کرونا بر سبک زندگی»، اعتماد، ش 4653، خرداد.
صفایی، سید حسین و کاظمی، محمود، عادل، مرتضی، میرزانژاد، اکبر  (1392). حقوق بیع بین‌المللی (بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی1980، با مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس، و ایالات متحدة امریکا)، چ 4، انتشارات دانشگاه تهران.
صفایی، سید حسین؛ جعفر عسگری (1394). «ماهیت و مبانی نظریة نقض قابل پیش‌بینی در فقه و حقوق ایران»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 70، صص 83 ـ 101.
عباسی، جواد (1399). «تاریخ‌سازی بیماری‌های همه‌گیر»، دنیای اقتصاد، شمارة خبر 3652732، اردیبهشت.
عمید، حسن (1363). فرهنگ عمید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
غمامی، مجید؛ حسین خدادادی (1394). «دشوار شدن اجرای قرارداد و اثر آن»، مطالعات حقوق خصوصی، د 45، ش 4، صص 923 ـ 642.
فرنام، علی؛ سارا حمیدپور؛ حمیدرضا صباغی؛ محمدرضا عبدلی (1399). دربارة مقابله با شیوع کرونا (48) اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستأجران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی (دفتر مطالعات زیربنایی).
فیض‌اللهی، حامد (1397) . «دشوار شدن اجرای قرارداد و اثر آن»، کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت و حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، صص 1 ـ 10.
قزلباش چمک، مسلم (1391). «تأثیر شرایط دشواری بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهد باهنر کرمان.
قنواتی، جلیل (1399). «مطالعة تطبیقی کروناویروس (کووید 19) بر تعهدات»، حقوق اسلامی، س 17، ش 64، صص 1 ـ 46.
کاتوزیان، ناصر (1379). حقوق مدنی نظریة عمومی تعهدات، تهران، دادگستر.
نیازآبادی، مهدی؛ نرگس انصاری (1399). «تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی»، تحقیقات حقوقی (ویژه‌نامة حقوق و کرونا)، د 23، ش 89، صص 459 ـ 487.
وکیل‌زاده، رحیم؛ رضا رنجبر؛ مجید عباسی (1391). «تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ (مطالعة تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی و حقوقی ایران»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، س 9، ش 30، صص 159 ـ 182.
References
Abbasi, J. (2016). “Historiography of Epidemic Diseases”, Donya-e-Eqtesad, News Issue 3652732, May. (in Persian)
Amid, H. (1984). Farhang Amid, Tehran, University of Tehran Press. (in Persian)
Ansari, A & Bayat, F. (2012). “A Comparative Study of Predictable Violations of the Convention in the Convention on the International Sale of Goods and Systems of National Law”, Legal Research, No. 60, pp. 475-506. (in Persian)
Bakhtiarzadeh. M. J. (2009). “Investigating the Causes and Roots of the 2008 US Economic Crisis and Presenting Solutions”, Journal of Business Studies, No. 38, pp. 51-58. (in Persian)
Barari Chenari, Y. &  Jafari chaleshtori  M. (2012). Study and study of the effect of force majeure (Cairo power) on sterilization of lease agreement, pp. 1-20. (in Persian)
Dehkhoda, A. (1998). Linguistics-Cultures and Dictionaries (Dehkhoda Culture), Tehran, University of Tehran Press.
Delavari, A. (2013). “A Review of Existing and Examples of Continuous Contracts”, Taken from the Quarterly Journal of Defense Lawyer - Internal Organ of the Khorasan Bar Association, Third Year, No. 8 & 9, pp. 65-80. (in Persian)
Eskandarian, Gh. (2020). “Evaluation of the consequences of coronavirus on lifestyle (with emphasis on cultural consumption pattern)”, Journal of Social Impact Assessment, Issue 2, Special Issue of Consequences of Corona-Covid Virus Outbreak 19, pp. 65-85. (in Persian)
Farnam, A., Hamidpour, S., Sabbaghi, H. R., & Abdoli, M. R. (2020). On Coping With Coronavirus Outbreak (48) The Effects Of Coronavirus Outbreak On Tenant Protection Policies, Islamic Consultative Assembly Research Center Production Affairs (Office of Infrastructure Studies), pp. 1-31. (in Persian)
FeyzElahi, H. ( . “The Difficulty of Contract Execution and Its Effect”, National Conference on New and Creative Thoughts in Management and Accounting, Legal and Social Studies, pp. 1-10. (in Persian)
Ghamami, M. & Khodadadi, H. (2015). “The difficulty of contract implementation and its effect”, Quarterly Journal of Private Law Studies, 45(4), pp. 623-642. (in Persian)
Ghezelbash Chamak, M. (2012). “The Impact of Difficult Conditions on Contract Execution in Iranian Law and Imami Jurisprudence”, M.Sc., Shahd Bahonar University of Kerman. (in Persian)
Hassanipour Fallah, M. (2017). “Principles governing performance guarantee”, First National Conference of Islamic Humanities, Qom, Year 9, No. 17, pp. 1-10. (in Persian)
Javaheri Mohammadi, H. (2013). “Feasibility Study of the Application of the Cairo Force to the Conditions Arising from the Corona Outbreak with Emphasis on Judicial Procedure”, Journal of Justice, 85(114), pp. 159-192. (in Persian)
Katozian, N. (2000). Civil Law General Theory of Obligations, Tehran, Justice Publishing. (in Persian)
Keller, R. (2008). Favor Contractus Reading the CISG in Favor of the contract, Simmons & Hill Publishing, pp. 247-266.
Khaledi, P., Hakak, L., & Mehrafshari, K. (2016). “Investigating the Impact of Exemptions on the Impossibility and Difficulty of Executing a Lease Agreement with Emphasis on the Prevalence of Corona”, Quarterly Journal of Interdisciplinary Jurisprudence Studies, No. 1, pp. 51-70. (in Persian)
Niazabadi, M. & Ansari, N. (2020). “Analysis Of The Situation Caused By The Outbreak Of Coronavirus Under Justified Excuses For Non-Fulfillment Of Contractual Obligations”, Journal of Legal Research (Law and Corona Visa), 23(89), pp. 487-459. (in Persian)
Qanavati, J. (2020). “A Comparative Study of Corona Virus (Covid 19) on Obligations”, Islamic Law, Year 17, No. 64, pp. 1-46. (in Persian)
Rafiei, M.T. & Hosseini, M. (2012). “A Comparative Study of Enforcement Guarantees of Predictable Violations of the Convention in the Convention on International Trade in Goods, Principles of International Trade Contracts and Iranian Law”, Journal of Comparative Law Studies, 3(2), pp. 41-64. (in Persian)
Rezaei, R., Abdipour-Fard, E., & Nematollahi, I. (2019). “Intentional breach of contract and its effect on compensation for breach of contract”, Quarterly Journal of Private Law Research, Year 7, No. 62, pp. 135-161. (in Persian)
Rosett, A. (1998). “Critical reflections on the United Nations convention on contracts for the international sale of goods”, State Law Journal.
Safaei, H. & Asgari, J. (2015). “The Nature and Principles of Predictable Violation Theory in Iranian Jurisprudence and Law”, Quarterly Journal of Judicial Law Perspectives, No. 70, pp. 83-101. (in Persian)
Safaei, H. (2013). International Sale Law (Review of the 1980 International Sale Convention, with a Comparative Study of the Laws of Iran, Britain and the United States), Fourth Edition, University of Tehran Press. (in Persian)
Salari-Moghadam, N., Goshtasbi, T., & Ramezani, F. (2020). “Learn more about infectious diseases”, Apple Electronic Journal; https://ejournal.sums.ac.ir. (in Persian)
Salehi-Amiri, R. (2016). “Analysis of Corona Effects on Longevity”, Etemad, No. 4653, June. (in Persian)
Shaarian, E. & Rahimi, F. (2014). International Sale Law (Description of the International Convention on the Sale of Goods in the Light of Doctrine and Judicial Procedure), Shahr-e-Danesh Institute for Legal Studies and Research. (in Persian)
Shabani Jahromi, F. (2018). “A Comparative Study of the Principle of Contract Preservation in the International Convention on the Sale of Goods, UPICC, PECL, DCFR”, National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting and Legal and Social Studies. (in Persian)
Shirvi, A. (2017). Contract Law (Conclusion, Works, Dissolution), Tehran, Organization for the Study and Compilation of Humanities Books and Universities (Samat), Research Code of Humanities Research and Development. (in Persian)
Vakilzadeh, R., Ranjbar, R., & Abbasi, M. (2012). “The effect of cancellation of the option of cucumber on the right to terminate the comparative study in important international documents and the jurisprudential and legal system of Iran”, Quarterly Journal of Islamic Jurisprudence and Law, Year 9, No. 30, pp. 159-182. (in Persian)
Zamani, M. & Rafiei, M.T. (2016). “Economic Analysis of Goodwill in the Contract Execution Stage”,   , 13(1), pp. 137-159. (in Persian)