تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق و اقتصاد، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق اقتصادی، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گستردة بین‏رشته‏ای حقوق و اقتصاد است. نظریه‏پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه‏های علم اقتصاد به تجزیه‌وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می‏پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه‏های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانة حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزلة افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به‌کارگیری راه‏حل‏های ارائه‌شده در اقتصاد اطلاعات می‏تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه‏های اقتصاد خرد، به‌ویژه نظریة بازی و قالب رابطة اصیل‌ـ نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزة حقوق قراردادها، به نظر می‏رسد استفاده از یافته‏های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزة طرفین یک قرارداد آن‏ها را به دستیابی به راه‏حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of contract law from information economics’ perspective

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghasemi 1
  • Saba Sedighi Safaei 2
1 Assistant Prof. Law and Economics, Department of Public Law and Economic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MA. in Economic Law, Department of Public Law and Economic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic analysis of contract law is one of the most extensive interdisciplinary studies between Law and Economics. Theorists of this area analyze the regulations ruling contract law with the help of instructions in economics. Contract theory, as one of the theories in Law and Economics, is rooted in the teachings of “Information Economics”. In fact, imperfect and asymmetric information of the parties of a contract has always been considered as an obstacle to the legal and voluntary exchanges of economic agents in the market. Since in the economic approach, the exchange is an increase in efficiency and social surplus, applying the solutions presented in “Information Economics” can remove these information barriers that stand in the way of the parties of a contract. In this regard, this study has attempted using Microeconomics teachings especially Game Theory and Principal-Agent model to investigate contract parties’ behavior facing information imperfection. Given the application of economic analysis of information in the field of contract law, it seems that the use of Information Economics’ findings by influencing the motivation of the parties to a contract, leads them to reach a common solution to reduce existing information imperfection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Analysis of Contract law
  • Information Economics
  • Information Asymmetry
  • Game Theory
انصاری، مهدی (1390). تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها،انتشارات جنگل.
ایران‏پور، فرهاد (1398). مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی، دنیای اقتصاد.
نعیمی، سید مرتضی (1398). درآمدی به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، میزان.
References
Ansari, M. (2011). Economic analysis of contract Law, Tehran, Jungle publications. (in Persian)
Acemoglu, D., Laibson, D., & A.List J. (2016). Microeconomics, Pearson Education Limited.
Akerlof, G. (1970). The market for lemons: Quality, Uncertainty and the market mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3, pp. 488-500.
Bag, S. (2018). Economic Analysis of Contract Law: Incomplete Contracts and Asymmetric Information, Palgrave Macmillan.
Coase, R. (1960). The problem of social cost. The Journal of Law and Economics, Vol. III, , pp. 1–44.
Cooter, R. & Ulen, T. (2012). Law and Economics, Addison-Wesley.
Iranpour, F. (2019). Principles and Application of Economic Analysis in Private Law, Donyaye Eghtesad publications. (in Persian)
Katz, A. (1990). The Strategic Structure of Offer and Acceptance: Game Theory and the Law of Contract Formation, Michigan Law Review, Vol. 89.
Naeemi, M. (2019). An Introduction to the Approach of Economic Analysis of Law. (in Persian). Mizan Publication Press.
Posner, R. (1975 ). The Economic Approach to Law, Texas Law Review, Vol. 53.
------------- (1986). Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer Law and Business.
Shavell, S. (2004). Foundations of Economic Analysis of Law, the Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Stiglitz, J. (2017). The revolution of information economics: The past and the future, National Bureau of Economic Research Paper Series.