مطالعة تطبیقی بهره ‏برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی‏ های رایانه ‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

استفاده از نشانه‏های هویتی اشخاص مشهور در بازی‌های رایانه‌ای سبب افزایش جذابیت بازی می‌شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت‌های بازی‌ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی‌ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه‏های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام‌های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه‌کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ‌آف، و در فرانسه و‌ آلمان از حقوق شخصیت استفاده می‌شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک‌دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود. در قوانین ایران، نص ویژه‌ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می‏رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می‏توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبة غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی‌ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of exploiting the fame of celebrities in video games

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari 1
  • Abbas Mirshekari 2
1 M.A in Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The use of the identities of celebrities in video games has increased the attraction of the game and has a great impact on attracting audiences. That is why gaming companies are so keen using them in games. Assuming that permission to use celebrities in the game has not already been obtained, the legal systems in question have no doubt about the need to protect the celebrity. However, there are different ways to protect the rights of celebrities. In the United States, the institution of the right of publicity, in Britain, the institution of the Passing-off and in France and Germany the right of personality is used. Naturally, the conditions and effects of each of these institutions are different, which is discussed in this article. In the Iranian legal system, in the legislative system, there is no special text dedicated to this issue. However, it seems that if the use of another reputation causes damage to his personality, compensation can be claimed by invoking the institution of personality rights. Also, in case the use of another reputation has increased the sales of the game, the game company will be obliged to compensate the celebrity for the amount of profit earned from this place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploiting
  • Fame
  • Celebrities
  • Videogames
انصاری، باقر (۱۳۹۱). «مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها»، حقوق خصوصی، د ۹، ش ۲، صص ۶۷ ـ ۱۰۰.
بادینی، حسن (۱۳۹۱). «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر»، حقوق: مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، د ۴۲، ش ۱، صص ۸۹ ـ ۱۰۷.
جعفری، فیض‌الله؛ مهرناز مختاری (۱۳۹۵). «مطالعة تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری»، مطالعات حقوق خصوصی، د ۷، ش ۲.
حبیبا، سعید؛ زهرا شاکری (۱۳۹۲).‌ «سه‏گام؛ آزمونی فراروی مصرف‏کنندگان آثار ادبی و هنری»، تحقیقات حقوقی، ش ۶۱، صص ۲۰۹ ـ ۲۴۸.
حبیبا، سعید؛ فاطمه صادقی (۱۳۹۷). «شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن‌لا و تطبیق با حقوق ایران»، تحقیقات حقوقی، د ۲۱، ش ۸۴، صص ۹۱ ـ ۱۰۸.
رهبری، ابراهیم؛ حسن لجم‌اورک (۱۳۹۸). «تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی»، مجلة حقوقی دادگستری، د ۸۳، ش ۱۰۸، صص ۷۱ ـ ۹۳.
زاهدی، مهدی؛ شیرین شریف‌زاده (۱۳۹۶). «حمایت نظام حقوق مالکیت فکری از حقوق بازی‏‏باز کنشگر در بازی‏های رایانه‏ای»، دیدگاه‏های حقوقی، ش ۷۹، صص ۹۷ ـ ۱۱۹.
شاکری، زهرا (۱۳۹۵). «نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفادة طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران»، حقوق خصوصی، ش ۲۸، صص ۶۵ ـ ۸۷.
شاه‌علی، احمدرضا (۱۳۸۸). «اخلاق رسانه و حریم خصوصی: رویکردی اسلامی»، رسانه، د ۲۰، ش ۴، صص ۴۳ ـ ۶۰.
شبیری (زنجانی)، سید حسن (۱۳۹۶). «مطالعة تطبیقی نقیضه‌گویی در آثار ادبی و هنری؛ هدف کپی‌رایت یا نقض کپی‌رایت!»، الهیات هنر، س 3، ش ۱۰، صص ۴۳ ـ ۱۰۳.
صفایی، سید حسین؛ حبیب‌الله رحیمی (۱۳۹۸). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چ ۱۲، تهران، سمت.
علی‌دوست، ابوالقاسم (۱۳۹۵). «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسة آن با اکل مال به باطل در فقه»، کاوشی نو در فقه، د ۲۳، ش ۱، صص ۷ ـ 18.
قبولی درافشان، سید محمدهادی؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی (۱۳۹۴). «بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌کننده»، فصلنامة پژوهشی‌ـ تطبیقی حقوق اسلام و غرب، د ۲، ش ۲، صص ۷۸ ـ ۹۸.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۷). دورة مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، چ ۵۰، تهران، میزان.
ــــــــــــــ (۱۳۹۸). الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، جلد دوم: مسئولیت‌های خاص و مختلط، چ ۱۴، تهران، گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر؛ مرتضی قاسم‌زاده (۱۳۹۸). حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چ ۲۶، تهران، سمت.
محقق داماد، سید مصطفی؛ مریم اسماعیلی (۱۳۸۸). «بررسی مبانی فقهی ضمان استیفا»، نامة الهیات، ش ۷، صص ۸۹ ـ ۱۰۲.
محمدی، عمید؛ محمد صالحی مازندرانی؛ مهدی زاهدی (۱۳۹۶). «حمایت از حق شهرت در پرتو مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی»، پژوهش‏های حقوق تطبیقی، د ۲۱، ش ۳.
مشیریان فراحی، مریم؛ نرگس گودرزی؛ زهرا طبیبی؛ هانیه ظریف‌گلبار یزدی (۱۳۹۶). «تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‏های رایانه‏ای: یک تحقیق کیفی»، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، د ۵، ش ۳، صص ۱۷۳ ـ ۱۸۱.
میرشکاری، عباس (۱۳۹۶). حقوق شخصیت و حقوق مسئولیت مدنی در اروپا، تهران، شرکت سهامی انتشار.
ـــــــــــــــــ (۱۳۹۹). «مبانی حمایت حقوقی از شهرت»، مطالعات حقوق تطبیقی، د ۱۱، ش ۱، صص ۳۳۹ ـ ۳۵۱.
References
Alidoost, A. (2016).  “Unjust and unjustified enrichment in the Iranian legal system and its comparison with the invalidity of property”, Feghh, Vol. 23, No. 1, pp. 7-18. (in Persian)
Ansari, B. (2012). “A Comparative study of civil liability for violation of personality rights in the media”, Private law journal, Vol. 9, No. 2, pp. 67-100. (in Persian)
Badini, H. (2012). “Comparative study of tort liability for breach of intangible rights to personality and human rights”, Law Quarterly, Vol. 42, No. 1, pp. 89-107. (in Persian)
Barnett, S. R. (2000). “The Right to One's Own Image': Publicity and Privacy Rights in the United States and Spain”, The American Journal of Comparative Law, pp. 555-582.
Blum, Jeremy, Tom Ohta (2014). “Personality Disorder: Strategies for Protecting Celebrity Names and Images in the U.K”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 9, No. 2, pp. 137-147.
Colston, C. (1999). Principles Of Intellectual Property Law, London, Cavendish Publishing Limited.
Dawnson, H. Dawn (2001). “The final frontier: Right of publicity in fictional characters”, University of Illinois law review, No. 2, pp. 635-668.
Digregorio, Ch. (2017). “Finding a fair balance for the right of publicity and first amendment protections”, Touro law review, Vol. 33, No. 3, pp. 995-1042.
Dimita, G., Rizzi, A., & Serao, N. (2020). “Image rights, creativity and videogames”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 15, No. 3, pp. 185-192.
Edelman, M. (2014). “Closing the “Free Speech” Loophole: The Case for Protecting College Athletes’ Publicity Rights in Commercial Video Games”, Florida Law Review, Vol. 65, No. 2, pp. 553-580.
Foley, K. (2009). “Protecting Fictional Characters: Defining the Elusive Trademark-Copyright Divide”, Connecticut Law Review, Vol. 41, No. 3, pp. 921-961.
Ford, W. K. & Lieble R. (2012). “Games Are Not CoffeeMugs: Games and the Right of Publicity”, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 29, pp. 1-99.
Franke, G. (2006). “The Right of Publicity vs.The First Amendment: Will one Test Ever Capture The Starring role?”, Southern California Law Review, Vol. 79, pp. 945-987.
Ghabooli dorafshan, S. M.H., Bakhtiarvand, M. & Aghamohammadi, A. (2015). “The Jurisprudential and Legal Study of Misleading Commercial Advertisements”, Comparative study on Islamic & Western Law, Vol. 2, No. 2, pp. 78-98. (in Persian)
Grano, N. (2009). “Million Dollar Baby: Celebrity Baby Pictures and the Right of Publicity”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 20, pp. 609-666.
Greenspan, D. (2014). Rester maître du jeu : questions économiques et juridiques rencontrées par les développeurs de jeux vidéo, Paris, Organisation Mondiale De La Propriété Intellectuelle.
Greer, C. J. (2017). “International Personality Rights and Holographic Portrayals”, Indiana International & Comparative Law Review, Vol. 27, No. 2, pp. 248-275.
Gutmann, J. (2012). “It's in The Game: Redefining the Transformative Use Test for the Video Game Arena”, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 31, pp. 215-248.
Habiba, S. & Sadeghi, F. (2018). “Understanding "Passing Off" Institution and comparing it to the Context of Iranian Law”, Legal Research Quarterly, Vol. 21, No. 84, pp. 91-108. (in Persian)
Habiba, S. & Shakeri, Z. (2013). “Three steps; A underhand test for consumers of literary and artistic works”, Legal Research Quarterly, No. 61, pp. 209-248. (in Persian)
Hart, T. & Fazzani, I. (1997). Intellectual Property Law, London, Macmillan Law Masters.
Hayley, S. (1998). “The Right of Publicity in the United Kingdom”, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, Vol. 18, No. 3, pp. 565-588.
Heugas, A. (2021). “Protecting image rights in the face of digitalization: A United States and European analysis”, The Journal of World Intellectual Property, pp. 1-24.
Hoppe, T. (2001). Persönlichkeitsschutz durch Haftungsrecht, Berlin, Duncker & Humblot.
Huw, B. (2004). The Commercial Appropriation of Personality, London, Cambridge University Press.
Johnson, J. A. (2015). “The Right of Publicity and the Student-Athlete”, Elon Law Review, Vol. 7, pp. 537-550.
Jafari, F.& Mokhtari, M.  (2017).  “Comparative study of the nature of celebrities’ image rights in commercial advertisements”, Comparative Law Review, Vol. 7, pp511-532. (in Persian)
Kaplan, D. (2006). “NFLPA Commercial Revenue Rises 20 Percent”, Sports Business Journal Issues, nov 7.13.
Karcher, R. T. (2007). “The Use of Player’s Indentities in Fantasy Sports League:Developing Workable Standards for Right of Publicity Claim”, Penn state law Review, Vol. 111, No. 3, pp. 558-585.
Katouzian, N. (2018). Introductory course in civil law: property, 50th ed., Tehran, Mizan. (in Persian)
---------------- (2019). Extra-Contractual Obligation: civil liability, Vol 2: Specifie Torts, 14th ed., Tehran, Ganjeh Danesh. (in Persian)
Kimberly, R. (2015). “The Key to Being a Good Referee: The Call the Ninth Circuit Missed When Evaluating False Endorsement Claims”, Emory Law Journal, Vol. 64, No. 5, pp. 1388-1432.
Kitchen, D. & Llewelyn, D., & Mellor, J. (2001). Kerly’s Law of Trademarks and Trade Names, 13th, London, Sweet & Maxwell.
Kuester, E. (2015). “The Conflict Between an Athlete’s Right of Publicity & First Amendment”, The John Marshall Review of Intellectual Property Law, Vol. 15, No. 1, pp. 118-135.
LaFrance, M. (2011). “Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law”, Michigan State Law Review, pp. 1413-1442.
Langvardt, A. W. (1997). “The Troubling Implications of a Right of Publicity"Wheel" Spun Out of Control”, The University of Kansas Law Review, Vol. 45, pp. 329-368.
Lee Richardson, B. (2013). “Multiple Identities: Why the Right of Publicity Should Be a Federal Law, UCLA Entertainment Law Review, pp. 190-234.
Lee Stapleton, L. & McMurphy, M. (1999). “The Professional Athlete's Right of Publicity”, Marquette Sports Law Review, Vol. 10, No. 1, pp. 22-68.
Li, Y. (2011). “A Comparative Study of Passing off among of The UK, Japan and China”, IIP Bulltein, Vol. 12, pp. 1-7.
Logeais, E. (1998). “The French Right of Image: An Amiguous Concept Protecting the Human Persona”, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, Vol. 18, pp. 511-542.
Lugosi, B. G. (2000). “California Expands the Statutory Right of Publicity for Deceased Celebrities While Its Courts Are Examining the First Amendment Limitations of That Statute”, DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Vol. 10, No. 2. pp. 270-271.
Markesinis, B. S., Bell, J., & Janssen, A. (2019). Markesinis's German Law of Torts, London, Hart Publishing.
McCarthy, J. T. (2014). McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th ed, N.Y, Deerfield.
Mirshekari, A. (2017). Personality rights and civil liability rights in Europe, Tehran, Sherkat Sahami Enteshar. (in Persian)
------------------ (2020). “Foundations of Legal Protection of Reputation”, Comparative Law Review, Vol. 11, No. 1, pp. 339-351. (in Persian)
Mohagheghdamad, S. M. & Esmaeeli, M. (2012). “Examining the jurisprudential principles of the guarantee of resignation”, Nameh Elahiat, No. 7, pp. 89-102. (in Persian)
Mohammadi, A. & Salehi M. & Zahedi M. (2017). “Protection of Publicity Right in the Light of Intellectual Property Rights”, Comparative Analysis, Vol. 21, No. 3, pp. 185-214. (in Persian)
Moshirian Farahi, M, Goodarzi, N., & Tabibi, Z. (2017). “Mothers' Experiences of Children's Tendency to Computer Games: a Qualitative Study”, Iran J Health Educ Health Promot, Vol. 5, No. 3, pp. 173-181. (in Persian)
Moskalenko, K. (2015). “The right of publicity in the USA, EU, and Ukraine”, International comparative jurisprudence, Vol. 1, No. 2, pp. 113-120.
Pauline, S. (2001). “Character Merchandising and the Sporting Industry”, Legal Issues in Business, Vol. 3, pp. 57-62.
Rahbari, E. & LajmOrak, H. (2019). “A Comparative analysis on Legal Protection of Sport Publicity or Image Right”, The Judiciary Law Journal, Vol. 83, No. 108, pp. 71-93. (in Persian)
Reaves, C. (2017). “Show Me the Money: Determining a Celebrity’s Fair Market Value in a Right of Publicity Action”, University of Michigan Journal of Law Reform, Vol. 70, No. 3, pp. 831-857.
Redish, M. H. & Kelsey, B. Sh. (2015). “The Right of Publicity and the First Amendment in the Modern Age of Commercial Speech”, William & Mary Law Review, Vol. 56, No. 4, pp. 1443-1500.
Rice, R. G. (2015). “Groove is in the Hart: A Workable Solution for Applying the Right of Publicity to Video Games”, Washington and Lee Law Review, Vol. 72, No. 1, pp. 318-378.
Rösler, H. (2008). “Dignitarian Posthumous Personality Rights -An Analysis of U.S. and German Constitutional and Tort Law”, Berkley Journal of International Law, Vol. 26, pp. 154-205.
Safaee, S. H. & Rahimi, H. (2019). Civil Liability: non-contractual Obligation, 12th ed.,Tehran, Samt. (in Persian)
Safaee, S. H. & Ghasemzadeh, M. (2019). Civil Rights: Persons & incompetents, 26th ed., Tehran, Samt. (in Persian)
Savare, M. (2004). “The Price of Celebrity: Valuing the Right of Publicity in Calculating Compensatory Damages”, UCLA Entertainment Law Review, Vol. 11, No. 1, pp. 129-192.
Savare, M. (2013). “Image is everything”, Intellectual Property magazine, Vol. 5, pp. 1-10.
Schlegelmilch, J. (2016). “Publicity Rights in The U.K. And The U.S.A.: It is Time for The United Kingdom to Follow America’s Lead”, Gonzaga Law Review Online, Vol. 1, pp. 1-17.
Schreyer, A. (2015). “An Overview of Legal Protection for Fictional Characters: Balancing Public and Private Interests”, Mitchell Hamline, Vol. 6, pp. 49-95.
Sethi, H. (2020). “India: Right Of Publicity In Video Games”, Khurana and Khurana, Available at: https://www.mondaq.com/india/copyright/907328/right-of-publicity-in-video-gamesa (Last visited on: 20/8/2021)
Shah-Ali, A. (2009). “Media ethics and privacy, an Islamic approach”, Rasaneh, Vol. 20, No. 80, pp. 43-59. (in Persian)
Shakeri, Z. (2016). “The Uses of Satire from Literary and Artistic Works of Others; a Discussion Copyright Infringement”, Private Law Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 65-87. (in Persian)
Sheetal, V. (2009). Law relating to passing off:A comparative study of U.S.A,U.K and India, A Thesis Submitted to Maharshi Dayanand University, Rohtak For the Award of the Degree of Doctor of Philosophy In Law, Department of Law: Maharshi Daynand University Rohtak.
Shobeiri Zanjani, S. H. (2017). “A Comparative Study of “Adapted Comic Arts” as a New Exception to the System of Literary and Artistic Property Rights”, Journal of Theology of Art, Vol. 4, No. 10, pp. 43-103. (in Persian)
Tan, D. (2017). The Commercial Appropriation of Fame: A Cultural Analysis of the Right of Publicity and Passing Off, London, Cambridge University Press.
Wassom Brian, D. (2013). “Uncertainty squared: The Right of Publicity and Social Media”, Syracuse Law Review, Vol. 63, pp. 228-251.
Wyman, A. (2014). “Defining The Modern Right of Publicity”, Texas Review of Entertainment & Sports Law, Vol. 15, pp. 167-176.
Zahedi, M. & Sharifzadeh, Sh. (2017). “Intellectual Property Protection for Player-Generated Content in Video Games”, Judicial Law Views Quarterly, Vol. 22, No. 79, pp. 97-119. (in Persian)