رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

میانجی‌گری به دلیل ایجاد امکان حل‌وفصل دعوا به صورت مسالمت‌آمیز و تعیین نتیجة دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی‌گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می‌سازد که به‌رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی‌گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی‌ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقالة حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی‌های متعدد استفاده از میانجی‌گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجة میانجی‌گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می‌توان این مشکلات را برطرف کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Law Approach about Online Mediation

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Rezaee 1
  • Reza Maboudi Neishabouri 2
  • Azam Ansari 2
  • Abdollah Khodabakhshi 2
1 PhD Student of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Mediation is an appropriate dispute resolution method because of the possibility of resolving disputes peacefully and determining the outcome of the dispute by the parties.  Online mediation in e-commerce disputes, despite of the special circumstances of the parties due to the distance and impossibility of face-to-face meeting, allow individuals and business activists to resolve their disputes peacefully. In the current study, online mediation has been studied In terms of  "concept and characteristics", "advantages", "disadvantages", "process", "resolvable disputes", "enforcement of outcome" and "existing strategies for progress",  so that by clarifying the different legal aspects of this dispute resolution method, individuals can decide whether it is appropriate to use this dispute resolution method or not. Finally, the present article has reached the conclusion that due to the emergence of various technologies, in most disputes, online mediation can be exploited. At the same time, the lack of enforceability of online mediation results in most cases and the lack of guarantee for non- disclosure of confidential information in the dispute resolution process are the main problems of this method that can be solved by enacting comprehensive rules and training mediators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Conciliation"
  • "Confidentiality"
  • "Internet Disputes"
  • "Online Dispute Resolution"
ابوترابی زارچی، محمد (1386). «داوری بر خط و مسائل حقوقی آن»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
ابوترابی زارچی، محمد؛ سید نصرالله ابراهیمی (1399). «مهار سونامی اختلافات در پی بحران شیوع ویروس کوید ۱۹، با توسعة حل‌وفصل اختلافات به روش‌های الکترونیکی غیرقضایی»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش 46، ص 11 ـ 33.
بدری‌زاده، سیما؛ منوچهر توسلی نائینی (1393). «داوری تجاری بین‌المللی در فضای مجازی»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، د 6، ش 1، ص 61 ـ 84.
توکلی، زهرا؛ مهشیدسادات طبائی (1394). «اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی»، تحقیقات حقوقی آزاد، د 8، ش 28، ص 87 ـ 122.
شهبازی‌نیا، مرتضی؛ پریا ملک‌نیا (1395). «محرمانگی در میانجی‌گری و تضمینات قانونی آن با بعد بین‌المللی»، پژوهش حقوق خصوصی، د 5، ش 16، ص 133 ـ 148.
شیروی، عبدالحسین (1385). «بررسی قانون نمونة آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی»، حقوق خصوصی، س 4، ش 10، ص 45 ـ 73.
معبودی، رضا؛ سید علی‌رضا رضائی (1399). «رویکرد کنوانسیون سازش 2019 و نظام حقوقی ایران در مورد چالش‌های سازش‌نامه‌های حاصل از میانجی‌گری تجاری بین‌المللی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، د 24، ش 2، ص 113 ـ 138.
میرشکاری، عباس؛ محسن سلیمی (1398). «درآمدی بر روش‌های آن‌لاین حل اختلاف (ODR)»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش 39، صص 65 ـ 80.
نیکبخت، حمیدرضا؛ علی‌اکبر ادیب (1396). «اصلاحگری و میانجی‌گری به عنوان جایگزین روش‌های سنّتی حل اختلافات مدنی‌‌ـ تجاری و امکان به‌کارگیری آن‌ها در صنعت نفت»، تحقیقات حقوقی، د 20، ش 78، ص 57 ـ 81.
References
Abootorabi Zarchi, M. (2007). “Online Arbitration and Its Legal Issues”, Master of Science Dissertation, Shahid Beheshti University. (in Persian)
Abootorabi Zarchi, M. & Ebrahimi, S. (2021). “Control Tsunami Dispute Following Covid-19 Outbreak Crisis By Developing Electronic Non-judicial Dispute Resolution”, Journal of Private and Criminal Law Research, No. 46, pp. 11-33. (in Persian)
Albornoz, M. & GonzAlez, N. (2012). “Feasibility Analysis of Online Dispute Resolution in developing Countries”, University of Miami Inter-American Law Review, Vol. 44, No. 1, pp. 39-62.
Badri-Zadeh, S. & Tavasoli Naeeni, M. (2014). “International Commercial Arbitration in Cyberspace”, Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 61-84. (in Persian)
Beal, B. L. (2000). “Online Mediation: Has Its Time Come?”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 15, No. 3, pp. 735-768.
Betancourt, J. C. & Zlatanska, E. (2013). “Online Dispute Resolution (ODR): What Is It, and Is It the Way Forward?”, International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol 13, pp. 256-264.
Bordone, R. C. (1998). “Electronic Online Dispute Resolution: Systems Approach--Potential, Problems, and Proposal”, Harvard Negotiation Law Review, Vol. 3, pp. 175-212.
Braeutigam, M. (2006). “Fusses that Fit Online: Online Mediation in Non-Commercial Contexts”, Appalachian Journal of Law, Vol. 5, No. 2, pp. 275-302.
Cole, S.. & Blankley, K. M. (2006). “Online mediation: Where we have been, where we are now, and where we should be”, University of Toledo Law Review, Vol. 38, No. 1, pp. 193-212.
Condlin, R. J. (2017). “Online Dispute Resolution: Stinky, Repugnant, or Drab”, Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 18, No. 3, pp. 717-758.
Cortes, P. (2008). “Can Afford Not To Mediate Mandatory Online Mediation For European Consumers: Legal Constraints And Policy Issues”, Rutgers Computer and Technology Law Journal, Vol. 35, No. 1, pp. 1-41.
Eisen, J. B. (1998). “Are We Ready for Mediation in Cyberspace?”, Brigham Young University Law Review, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1921767, Last Access at: 2021/07/10.
Ganeles, C. M. (2002). “Cybermediation: A New Twist on an Old Concept”, Albany Law Journal of Science & Technology, Vol. 12, pp. 715-741.
Gibbons, L. J., Kennedy, R. M., & Gibbs, J. M. (2002). “Cyber-Mediation: Computer-Mediated Communications Medium Massaging the Message”, New Mexico Law Review, Vol. 32, No. 1, pp. 27-73.
Goodman, J. W. (2002). “The Pros and Cons of Online Dispute Resolution: An Assessment of Cyber-Mediation Websites”, Duke Law & Technology Review, Vol. 2, pp. 1-15.
Hoffman, D. (2011). “Mediation, Multiple Minds, and the Negotiation Within”, Harvard Negotiation Law Review, Vol. 16, pp. 297- 317.
Hornle, J. (2009). Cross-border Internet Dispute Resolution, Cambridge, Cambridge University Press.
Katsh, E. (2004). “Bringing Online Dispute Resolution to Virtual Worlds: Creating Process Through Code”, New York Law School Law Review, Vol. 49, No. 1, pp. 271-292.
----------. (2012). “ODR: A Look at History - A Few Thoughts about the Present and Some Speculation about the Future,” in Online Dispute Resolution: Theory and Practice A Treatise on Technology and Dispute Resolution, ed. Mohamed S. Abdel Wahab, Katsh Ethan, and Rainey Daniel, The Hague, Eleven International Publishing, pp 21–33.
Katsh, E. & Rifkin, J. (2001). Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, San Francisco, Jossey-Bass.
Katsh, E. & Rule, C. (2016). “What We Know and Need to Know About Online Dispute Resolution”, South Carolina Law Review, Vol. 67, pp. 329-340.
Kaufmann-Kohler, G. (2005). “Online Dispute Resolution and Its Significance for International Commercial Arbitration”, Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution, ICC Publishing, Publication, Vol. 693, pp. 437-456.
Kaufmann-Kohler, G. & Schultz, T. (2004). Online Dispute Resolution - Challenges for Contemporary Justice, Netherlands, ‎Kluwer Law International.
Krause, W. (2001). “Do You Want to Step Outside? An Overview of Online Alternative Dispute Resolution”, John Marshall Journal of Computer and Information Law, Vol. 19, No. 3, pp. 457-492.
Kuhl, A. (2008) . “Family Law  Online: The Impact of the Internet”, Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, Vol. 21, No 1, pp. 226-242.
Lavi, D. (2015). “Till Death Do Us Part: Online Mediation as an Answer to Divorce Cases Involving Violence”, North Carolina Journal of Law and Technology, Vol. 16, No. 2, pp. 253-310.
Lombardi, E. (2012). “Is Online Mediation The Way To Fit The Forum To The Fuss”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 19, No. 4, pp. 524-548.
Maboudi, R. & Rezaee, S. A (2020). “The Approach of Singapore Convention 2019 and Iranian Legal System toward Challenges of International Commercial Mediation”, Comparative Law Researches, Vol. 24, No. 2, pp. 113-138. (in Persian)
Martin, M. (2002). “Keep it online: The hague convention and the need for online alternative dispute resolution in international business-to-consumer e-commerce”, Boston University International Law Journal, Vol. 20, No. 1, pp. 125-160.
Mirshekari, A. & Salimi, M. (2019). “An Introduction to Online Dispute Resolution (ODR) Methods”, Journal of Private and Criminal Law Research, No. 39, pp. 65-80. (in Persian)
Nikbakht, J. & Adib, A (2017). “Conciliation and Mediation as Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Civil and Commercial Disputes and the Viability of their Application in the Petroleum Industry”, Legal research Journal, Vol. 20, No. 78, pp. 57-81. (in Persian)
Ponte, L. M. (2002). “Boosting consumer confidence in e-business: Recommendations for establishing fair and effective dispute resolution programs for b2c online transactions”, Albany Law Journal of Science Technology, Vol. 12, No. 2, pp. 441-492.
Ponte, L. & Cavenagh, T. (2005). Cyberjustice, Online Dispute Resolution For E-Commerce, New Jersey, Pearson/Prentice Hall.
Qtaishat, A., Alshawabkeh, H., & Saleh, H. (2018). “European Union Directive on Mediation: Assessing the Developments and Challenges”, European Journal of Scientific Research, Vol. 148, No. 3, pp. 386-393.
Raines, S. (2005). “Can online mediation be transformative: Tales from the front”, Conflict Resolution Quarterly, Vol. 22, No. 4, pp. 437-452.
Rainey, D. (2014). “Third-Party Ethics in the Age of the Fourth Party”, International Journal of Online Dispute Resolution, Vol. 1, No. 1, pp. 37-56.
Rossi, S. & Holtzworth-Munroe, A. (2017). “Shuttle and Online Mediation: A Review of Available Research and Implications for Separating Couples Reporting Intimate Partner Violence or Abuse”, Family Court Review, Vol. 55, No 3, pp. 390-403.
Rule, C. (2008). “Resolving Dispute in the World's Largest Market Place”, The Quarterly Magazine of the Association for the Conflict Resolution, Available at: http://colinrule.com/writing/acr2008.pdf. (Last visit: 2022/05/08).
---------. (2017). “Designing a Global Online Dispute Resolution System: Lessons Learnt from eBay”, University of St. Thomas Law Journal, Vol. 13, No. 2, pp. 354-369.
Shah, A. (2004). “Using ADR to Resolve Online Disputes”, Richmond Journal of Law and Technology, Vol. 10, No. 3, pp. 20-44.
Shahbazinia, M. & Maleknia, P. (2016). “Confidentiality in Mediation and Its Legal Safeguards From International Perspective”, Quarterly Journal of Private Law Research, Vol. 6, No. 16, pp. 133-148. (in Persian)
Shiravi, A. (2006). “Review of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation”, Journal of Private Law, Y. 4, No. 10, pp. 45-73. (in Persian)
Tavakoli, Z. & Tabaie, M. (2015). “Legal Validity of Internet Arbitration in International Trade”, Azad Comparative Law Research Quarterly, Vol. 8, No. 28, pp. 87-122. (in Persian)
Teitz, L. E. (2001). “Providing Legal Services for the Middle Class in Cyberspace: The Promise and the Challenge of On-Line Dispute Resolution”, Fordham Law Review, Vol. 70, No. 3, pp. 985-1016.
Terekhov, V. (2019). “Online Mediation: A Game Changer or Much Abo about Nothing”, Access to Justice in Eastern Europe, No. 3, pp. 33-50.
Turner, R. I. (2000). “Alternative Dispute Resolution in Cyberspace: There is More on the Line than Just Getting Online”, ILSA Journal of International Comparative Law, Vol. 7, No. 1, pp. 133-148.
Zavaletta, J. A. (2002). “Using E-Dispute Technology to Facilitate the Resolution of E-Contract Disputes: A Modest Proposal”, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 7, No. 1, pp. 1-29.
Zhao, Y. (2018). “Rethinking the Limitations of Online Mediation”, American Journal of Mediation, Vol. 11, pp. 163-199.