دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-289 (بهار و تابستان) 
اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض

صفحه 73-92

10.22059/jolt.2022.332360.1007041

بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری؛ رضا توکلی نهاد


رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخط

صفحه 93-122

10.22059/jolt.2022.329365.1007023

سیدعلیرضا رضائی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی