مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به‌رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبة نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق‌های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جملة این نظارت‌ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه‌ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می‌شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص‌شده‌ای صورت می‌گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می‌شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می‌کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به‌خصوص آرای بین‌المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین‌شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of grounds for annulment of arbitral awards in French and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Jafar Nory Yoshanloey 1
  • Sajjad Ghasemi 2
1 Associate Professor, faculty of law and political science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student, faculty of law and political science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the necessity of speed and irrevocability of arbitral awards, because of considerations of due process and public order in dispute resolution a certain limit of judicial review on arbitral awards has been recognized in national legal systems including annulment of arbitral awards on the basis of a disputing party litigation. Except for appeal from arbitral awards in French law for domestic awards which with the agreement of the parties leads to a de novo judicial review and in Iranian law is not allowed, hearing an annulment case in both legal systems is only on the basis of the grounds which have been referred to by the parties and court may annules an arbitral award accordingly. In this article, comparative study of grounds for annulment of arbitral awards in French and Iranian law reveals that in French law the grounds for annulment of arbitral awards are more limited especially in international awards and more coherent than Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rbitration
  • annulment of arbitral awards
  • arbitral awards
  • grounds for annulment
آذربایجانی، علیرضا و سماواتی پور، محمدرضا (1393)، تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی در داوری، فصلنامه حقوق خصوصی دورة 11 ، شماره2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 327-357
امینی، عباس و منصوری، عباس(1396)، موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره بیست و دوم بهار 1397 ، ص35-9
جنیدی، لعیا(1395)، اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی، تهران، شهردانش
جنیدی،لعیا(1378)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حدادی، مهدی(1398)، داوری بین‌المللی در نظام حقوقی ایران، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد
خدابخشی، عبدالله(1399)، حقوق دعاوی؛ بایسته‌های حقوق داوری تطبیقی، تهران، شرکت سهامی انتشار
خدری، صالح(1393)، اصول دادرسی در داوری تجاری بین‌المللی، فصلنامه مطالعات خصوصی، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 527-543
رسول زاده فرساد، علی و علومی یزدی، حمیدرضا (1399)، مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظام‌های ملی و بین المللی، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، پیاپی 33، ص 185-211
شمس، عبدالله (1396)، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج3، تهران، دراک
شهبازی نیا، مرتضی و بازگیر، سعید (1394)، نظم عمومی و نقش آن بر امور شکلی داوری، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 23، بهار1394، ص116-89
شیروی، عبدالحسین(1392)، داوری تجاری بین‌المللی، تهران، سمت
قلی پور، حسن و دیگران(1393)، بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره سی و هفت ، پاییز 1393، صفحه 127-146
محسنی، حسن (1399)، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران، شرکت سهامی انتشار
محسنی، حسن و دیگران(1400)، رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رأی داوری داخلی، پژوهش‌های حقوقی، دوره 20، شماره 47 ،آذر ، 1400 صفحه 143-163
References
Amini, Abbas and Mansouri, Abbas (1396), The justification of internal arbitration with a view to judicial procedure, Quarterly Journal of Private Law Research, Year 6, Issue 22, Spring 1397, pp. 9-35 (in persian)
Azarbayjani, Alireza and Samavatipour, Mohammad Reza (2014), Explaining the Position of Principles and Procedures in Arbitration, Quarterly Journal of Private Law Volume 11, Number 2, Fall and Winter 2014, pp. 327-357 (in persian)
Cédric Tahri (2007), Procédure civile, Paris: Bréal
Christopher R. Seppala (1982), French Domestic Arbitration Law, international lawyers, 16 Int'l L. 749
Detlev Kühner (2018), Annulment and enforcement of arbitral awards from a comparative law perspective, Mechelen : Kluwer
Emmanuel Gaillard (1998), L'exécution des sentences annulées dans leur pays d'origine, Journal du Droit international, 125" année, No 3
Emmanuel Gaillard (2011), Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit français de l'arbitrage, Cahiers de l'arbitrage, 20 novembre 0401 n° 2
Fady Namour (2009), Droit et pratique de l'arbitrage interne et international, Bruxelles: Emile Bruylant
Gérard Cornu (2018), Vocabulaire juridique, Paris: Presses Universitaires de France
Gholipour, Hassan et al. (2014), Evaluating "Taadol Tarafoei (Tanazor)" in Judicial Proceedings and International Commercial Arbitration, Quarterly Journal of Islamic Jurisprudence and Law, Volume 10, Number 37, Fall 2014, pp. 127-146 (in persian)
Haddadi, Mehdi (1398), International Arbitration in the Iranian Legal System, Tehran, Majd Scientific and Cultural Association (in persian)
Herboczková, J. (2008), “Amiable Composition in the International Commercial Arbitration: https://www.law.muni.cz
Jacques picotte (2018), Juridictionnaire, Moncton: Université de Moncton
Jacquet, Jean-Michel, La loi applicable au fond du litige dans l’arbitrage international: https://www.ehu.eus
Joneydi, Laia (1999), A Comparative Review of International Commercial Arbitration Law, Tehran, Faculty of Law and Political Science (in persian)
Joneydi, Laia (2016), Execution of Foreign Commercial Arbitration Opinions, Tehran, shahre danesh) in persian)
Khodabakhshi, Abdullah (1399), Requirements of Comparative Arbitration Law, Tehran, Anteshar Co.) in persian)
Khodri, Saleh (2014), Principles of Procedure in International Commercial Arbitration, Quarterly Journal of Private law Studies, Volume 44, Number 4, Winter 2014, pp. 527-543 (in persian)
Loquin, É. (2015). L’arbitrage du commerce international. Pratique des affaires. Joly éditions, Lextenso éditions.
Loukas A. Mistelis (2015), Concise International Arbitration, Kluwer Law International: New York
Mohseni, Hasan and others (2021), Judicial Approach to the Annulment of the Internal Arbitration Award, Legal Research, Volume 20, Number 47, Azar, 1400 pages 143-163 (in persian)
Mohseni, Hassan (2016), managment of Civil Procedure Based on Cooperation and Within the Framework of Principles of Procedure, Tehran, enteshar Co. (in persian)
Noel Melin (2017), Cahiers de l’arbitrage, Paris: Conseil national des barreaux
Piotr Wiliński (2020), Excess of Powers in International Commercial Arbitration, Hague, Eleven International Publishing
Rasoulzadeh Farsad, Ali and Elmi Yazdi, Hamidreza (1399), Principles of Arbitration and Citizenship Rights; Comparative study in national and international systems, Scientific Quarterly of Economics and Urban Management, 33, pp. 185-211 (in persian)
Serge Guinchard et Thierry Debard (2018), Lexique des termes juridiques 2017-2018, Paris: Dalloz
Shahbazinia, Morteza and Bazgir, Saeed (2015), Public Order and Its Role on Formal Arbitration, Encyclopedia of Law and Politics, No. 23, Spring 2015, pp. 116-89 (in persian)
Shams, Abdullah (1396), Advanced Civil Procedure, Vol. 3, Tehran, Drak (in persian)
Shirvi, Abdolhossein (2013), International Commercial Arbitration, Tehran, Samt (in persian)
Thomas E. Carbonneau (1981). The Elaboration of a French Court Doctrine on International Commercial Arbitration: A Study in Liberal Civilian Judicial Creativity, 55 Tul. L. Rev. 1
Kuhner, Detlev, et la (2018), Annulment and enforcement of arbitral awards from a comparative law perspective, Mechelen: Kluwer