شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در مادة 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسة دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان مادة 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. مادة 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت‌هایی با حکم غیابی مرحلة بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته‌های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می‌دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در مادة 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحلة بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون‌گذار این شرط را در مادة 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر و حکم غیابی مرحلة بدوی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conditions of Absentia Verdict in the First Instance Stage and the Absentia Verdict in the Appeal Stage

نویسنده [English]

  • Mahdi Hasanzadeh
Associate Professor of Private Law, Law Faculty, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The conditions to consider a first instance verdict absentia are mentioned in Article 303 of the Code of Civil Procedure which states the absence in the hearing and the lack of written defense and the lack of actual notification of the notice as conditions for the sentence to be considered in absentia. The expression of article 303 of the Code of Civil Procedure shall be noted and investigated in several ways. Article 364 of the Code of Civil Procedure has also stated the conditions of the absentia verdict in the appeal stage, which are different from the absentia verdict in the first instance stage. The expression of this article also has some notable points that need to be studied and analyzed. The examination of the issue shows that adding the condition of “lack of actual notification” mentioned in Article 303 of the Code of Civil Procedure has created a change in the conditions of a verdict to be considered absentia in the first instance stage and has minimized the instances of an absentia verdict in the this stage. However, the legislator did not include this condition in Article 364 of the Code of Civil Procedure, and this has led to a significant difference between the absentia verdict in the appeal stage and the absentia verdict in the first instance stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actual Notification
  • Hearing
  • Written Defense
  • First Instance Stage
  • Appeal Stage
ابهری، حمید (1391). آیین دادرسی مدنی 2، بابلسر، دانشگاه مازندران.
افتخارجهرمی، گودرز؛ مصطفی السان (1396). آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج 2.
باری، مجتبی (1396). نظارت انتظامی بر رفتار قضات، تهران، کتاب آوا.
حسینی، سید محمدرضا (1383). قانون آیین دادرسی مدنی در رویة قضایی، چ 2، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
حیاتی، علی‌عباس (1390الف). آیین دادرسی مدنی 2، تهران، میزان.
ــــــــــــــــ (1390ب). آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ 2، تهران، میزان.
رضایی‌نژاد، امیرحسین (1390). آیین دادرسی مدنی، شیوههای عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)، تهران، اندیشگران جوان.
زراعت، عباس (1389الف). آیین دادرسی مدنی، چ 3، تهران، دانش پذیر.
ــــــــــــ (1389ب). محشای آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران، ققنوس.
شمس، عبدالله (1384). آیین دادرسی مدنی (دورة پیشرفته)، چ 7، تهران، میزان، ج 2.
کریم‌زاده، احمد (1378). نظارت انتظامی در نظم قضایی، تهران، روزنامة رسمی کشور، ج 2.
کریمی، عباس (1389). آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
کریمی، عباس؛ حمیدرضا پرتو (1395). آیین دادرسی مدنی، تهران، دادگستر، انتشارات دکتر عباس کریمی، ج 2.
متین، احمد (بی تا). مجموعة رویة قضایی (قسمت حقوقی)، تهران، آیین‌مهر.
متین‌دفتری، احمد (1381). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ 2، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ج 2 (ج 1 و 2 در یک مجلد).
مردانی، نادر؛ محمدجواد بهشتی (1389). آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران، میزان، ج 2.
مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضاییه (1396). پیشینة رویة قضایی ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضاییه، ج 2.
مسیحی، مهرزاد (1387). قانون آیین دادرسی مدنی در آیینة آرای قضایی و نظرات مشورتی، تهران، خرسندی.
معاونت آموزش قوة قضاییه (1387). رویة قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، تهران، جنگل، ج 5.
مهاجری، علی (1390). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، فکرسازان.
ــــــــــــ (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران، فکرسازان، ج 3.
نوبخت، یوسف (1372). اندیشههای قضایی، چ 4، تهران، کیهان.
نهرینی، فریدون (1398). آیین دادرسی مدنی، تهران، گنج دانش، ج 3.
واحدی، قدرت‌الله (1385). بایستههای آیین دادرسی مدنی، چ 6، تهران، میزان، ج 3.
یوسف زاده، مرتضی (1394). آیین دادرسی مدنی، چ 3، تهران، شرکت سهامی انتشار.
References
Abhari, H. (2012). Civil Procedure 2, Babolsar, Mazandaran University. (in Persain)
Bari, M. (2017). Disciplinary Supervision of Judges' Behavior, Tehran, Ava Kitab. (in Persain)
Deputy for Education of the Judiciary (2008). Iranian Judicial Procedure in Relation to General Legal Courts, Tehran, Jangal Publications, Vol. 5. (in Persain)
Hosseini, S. M.R. (2004). The Code of Civil Procedure in Judicial Procedure, Second Edition, Tehran, Majd Scientific and Cultural Association. (in Persain)
Hayati, A.A. (2011). Civil Procedure 2, Tehran, Mizan Publishing. (in Persain)
-------------. (2011). Civil Procedure in the Current Legal Order, Second Edition, Tehran, Mizan Publishing. (in Persain)
Iftikhar-Jahromi, G. & Elsan, M. (2017). Civil Procedure, Tehran, Mizan Publishing, Vol. 2. (in Persain)
Judiciary Press and Publishing Center (2017). Background of Iranian Judicial Procedure in Relation to Civil Procedure, Tehran, Judiciary Press and Publishing Center, Vol. 2. (in Persain)
Karimi, A. & Parto, H.R. (2016). Civil Procedure, Tehran, Dadgostar Publications, Abbas Karimi Publications, Vol. 2. (in Persain)
Karimi, A. (2010). Civil Procedure, Second Edition, Tehran, Majd Scientific and Cultural Association. (in Persain)
Karimzadeh, A. (1999). Disciplinary Supervision in the Judicial Order, Tehran, The official newspaper of the country, Vol. 2. (in Persain)
Mardani, N. & Beheshti, M.J. (2010). Civil Procedure, Second Edition, Tehran, Mizan Publishing, Vol. 2. (in Persain)
Masihi, M. (2008). The Code of Civil Procedure in the Mirror of Judicial Opinions and Consultative Opinions, Tehran, Khorsandi. (in Persain)
Matin, A. Collection of Judicial Procedure, Legal section, Tehran, Ain Mehr. (in Persain)
Matin-Daftari, A. (2002). Civil and Commercial Procedure, Second Edition, Tehran, Majd Scientific and Cultural Assembly, Vol. 2 (Vols. 1 & 2 in one Volume). (in Persain)
Mohajeri, A. (2010). Extensive in Civil Procedure, Second Edition, Tehran, Fekrsazan, Vol. 3. (in Persain)
----------------. (2011). The Code of Civil Procedure in the Current Legal Order, Tehran, Fekrsazan. (in Persain)
Nahrini, F. (2019). Civil Procedure, Tehran, Ganj-e-Danesh Publications, Vol. 3. (in Persain)
Nobakht, Y. (2014). Judicial Thoughts, Fourth Edition, Tehran, Kayhan Publications. (in Persain)
Rezainejad, A.H. (2011). Civil Procedure, Normal Methods of Complaints (Research and Appeal), Tehran, Young Thinkers. (in Persain)
Shams, A. (2005). Civil Procedure (Advanced Course), Seventh Edition, Tehran, Mizan, Vol. 2. (in Persain)
Vahedi, Gh. (2006). Essentials of Civil Procedure, Sixth Edition, Tehran, Mizan Publishing. (in Persain)
Yousefzadeh, M. (2015). Civil Procedure, Third Edition, Tehran, Enteshar Co. (in Persain)
Zeraat, A. (2010). Civil Procedure, Third Edition, Tehran, Daneshpaziir. (in persain)
--------------. (2010). Marginal Civil Procedure, Second Edition, Tehran, Phophnoos. (in Persain)