بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس مؤسسة آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

تجمیع املاک از جمله عملیات‏های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین‏نامة آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی‌که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه‏ای شرایط و شیوة تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همة قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفی‌ـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه‏گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می‏توان با تنظیم اقرارنامة رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعة تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تجمیع، وظیفة سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط استناد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of setting up an official declaration to determine the amount of ownership of the owners in the consolidation of properties

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasool Ahangaran 1
  • Seyed Mohsen Razavi Asl 2
1 Professor, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Ph.D. of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Instructor of Toloo Mehr Higher Education Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

Real estate aggregation is one of registration operations which is neglected in property registration law and its regulations, meanwhile lots of owners demanded for it. Because of that the property and deeds registration office has declared a circular of conditions and method of real estate aggregation which one of its conditions is the equality of common ownership shares in all aggregated units. In this research we have investigated based on analytical descriptive  method, accorded to existed sources and practical method of registration units. We have concluded that it's possible to issue title deed for common owners of aggregated unit by adjusting formal declaration for portions of owners regardless of difference in ownership of each part of aggregated unit contrary to routine of registration units and we proved to jurisprudential rule of domination, harmless juris prudential rule, duty of notary public in confirmation of conditions, not being against the rule of formal declaration for aggregation, being of confession on the top of other proves in legal affairs and not being against the principle of aggregation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formal declaration
  • real estate aggregation
  • common ownership
  • property and deeds registration
آدابی، حمیدرضا (1396). حقوق ثبت تخصصی: حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد لازم‏الاجرا، ثبت شرکت‏ها، چ 3 (ویراست چهارم)، تهران، جنگل، جاودانه.
آذرپور، حمید؛ غلام‌رضا حجتی اشرفی (1396). مجموعة محشای بخشنامه‏های ثبتی به انضمام آرای وحدت رویة کانون سردفتران و دفتریاران تا خرداد 1396، چ 20، تهران، گنج دانش.
ابن ابی‏جمهور احسائی، محمد بن ‏علی (1403 ق). عوالی اللآلی العزیزه فی الاحادیث الدینیه، قم، مؤسسة سیدالشهداء(ع).
اسکافی، نادر (1395). فرهنگ ثبتی، چ 6، تهران، دادگستر.
باقری اصل، حیدر (1386). «کاربرد قاعدة لاضرر در قانون مدنی ایران»، علامه، ش 15، ص 1 ـ 24.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، چ 6، تهران، گنج دانش.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1396). حقوق ثبت: ثبت املاک، چ 7، تهران، گنج دانش.
حر عاملی، محمد بن الحسن (1416 ق). تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چ 2، قم، آل البیت لإحیاء التراث.
رستمی چلکاسری، عباداله (1390). «بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی»، فقه و حقوق اسلامی، س 1، ش 2، ص 63 ـ 78.
رضوی اصل، سید محسن (1399). کلیات حقوق ثبت املاک،قم، مؤسسة آموزش عالی طلوع مهر قم.
طریحی، فخرالدین (1408 ق). مجمع البحرین، چ 2، تهران، دفتر نشر اسلامی.
قاسمیان مزار، مجید (1389). «فروش اعضای بدن در پرتو قاعدة تسلیط»، فروغ وحدت، س 6، ش 22، ص 61 ـ 70.
کاتوزیان، ناصر (1384). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ 12، سه جلد در یک مجلد، تهران، میزان.
کلینی، محمد بن یعقوب (1367). الکافی، چ 2، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
متین‌دفتری، احمد (1337). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، چاپخانة دانشگاه تهران، ج 3.
مجلسی، محمدباقر (1403 ق). بحار الانوار، چ 3، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی.
موسوی بجنوردی، سید محمد (1387). قواعد فقه، چ 2، تهران، مجد.
Adabi, H.R. (2016). Specialized Registration Rights: Real Estate Registration Rights, Document Registration, Implementation Of Binding Documents, Company Registration, Third Edition (Fourth Edition), Tehran, Jangal & Javadane. (in Persain)
Azarpour, H. & Hojjati Ashrafi, Gh.R. (2016). The Complete Collection Of Registration Circulars Including The Unanimous Opinions Of The Registrars And Clerks Association Until June 2016, 20th edition, Tehran, Ganj Danesh. (in Persain)
Ibn Abi Jumhur Ahsa'i, M. Ibn A. (1982). Awali Al-Ali Al-Aziza fi Ahadith Al-Diniyah, Qom, Sayyid al-Shuhada Foundation (A.S.). (in Arabic)
Scafi, N. (2015). Farhang Tabeti, 6th edition, Tehran, Dadgostar.
Bagheri Asl, H. (2006). “Application of the Harm Rule in Iran's Civil Law”, Allameh, Vol. 15, pp. 1-24. (in Persain)
Jafari Langroudi, M.J. (1993). Legal Terminology, 6th edition, Tehran, Ganj Danesh. (in Persain)
---------------------------- (2016). Registration Rights: Property Registration, 7th edition, Tehran, Ganj Danesh. (in Persain)
Hore Ameli, M. Ibn H. (1995). Detailing The Means Of Shia To Study The Issues Of The Shari'ah, Ch 2, Qom, Al-Al-Bayt for the Revival of Heritage. (in Arabic)
Rostami Chalkasri, E. (2013). “Jurisprudential And Legal Review Of Denial After Confession In Civil Affairs”, Islamic Jurisprudence And Islamic Law Research Journal, First Year, Second Issue, pp. 63-78. (in Persain)
Razavi Asl, S. M. (2019). General Laws of Real Estate Registration, Qom, Tolo Mehr Institute of Higher Education. (in Persain)
Tarihi, F. (1987). Majma Al-Baharin, Second edition, Tehran, Islamic Publishing House. (in Arabic)
Ghasemian Mazar, M. (2010). “Selling body parts in light of the principle of consolation”, Forough Vahdat, Vol. 6, Vol. 22, pp. 61-70. (in Persain)
Katouzian, N. (2004). Civil Law in the Current Legal Order, 12th edition, Three Volumes In One Volume, Tehran, Mizan. (in Persain)
Koleini, M. bin Y. (1988). Al-Kafi, Ch. 2, Tehran, Dar al-Kitab al-Islamiya. (in Arabic)
Matin-Daftari, A. (1958). Code of Civil and Commercial Procedure, Tehran, Tehran University Press, Vol. 3. (in Persain)
Majlisi, M.B. (1982). Bihar al-Anwar, Ch. 3, Beirut, Dar al-Ahiya al-Tarath al-Arabi. (in Arabic)
Mousavi Bejnordi, S. M. (2007). Rules of Jurisprudence, Chapter 2, Tehran, Majd. (in Arabic)