بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، دانشکدة حقوق پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین‌الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب‌های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه‌تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعة جهانی نیز بی‌کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین‌المللی در مبارزه با این پدیدة شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابة یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همة ظرفیت‌های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت ‌اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می‌رسد. این موضوع فرضیة ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می‌سازد. با همین پیش‌فرض، با روش کتابخانه‌ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبة پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبة بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the guarantee of invalidity of the contract based on corruption

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi
  • Mansoureh Eshraghi
Department of law, Faculty of law, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In the current world of international trade, corruption in the form of various instances, including bribery, is very common and is accompanied by very serious damage to the economies of the countries involved. This issue has not only caused the countries of the world to put prevention and fight against this phenomenon on their agenda, but also the international community has not been idle and has taken measures such as drafting several international documents. This emphasizes on the strength of the law as a tool in preventing and combating corruption. But unfortunately, it has not been used all the capacities of it such as private dimension. This is while there seems to be a relation between a country s purity rating and the guarantee of law enforcement it uses in the face of a contracts provided by corruption. With this premise, in this article, we will use the library method to answer the question of whether guaranteeing the annulment of these contracts can lead to a reduction in corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Contracts provided by corruption
  • Nullity
  • Voidability
  • Transparency International
ابدالی، مهرزاد (1383). بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس، و ایران. فصلنامة مدرس علوم انسانی، ۳۷، ۱-۲۲.ادیبی، محمدرضا (1390). تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی.‌ تهران: جاودانه.
تقی‌پور، بهرام؛ عباسی، ‌بهرام؛ عباسی سرمدی، مهدی؛ مهدوی‌پور، اعظم و ابراهیمی، محمدتقی (1398). راهکارهای حقوقی‌ـ اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی. پژوهش‌های اخلاقی، 37، ۷۸ ـ ۱۱۰.
رباطی، مهسا؛ محسنی،‌ سعید و قبولی درافشان، سید محمد (1399). قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت. مطالعات حقوق تطبیقی،۱۱(۱)۹۹ ـ ۱۲۱.
زراعت، عباس (1384). دلالت نهی بر فساد منهی‌عنه و نظریة بطلان. مجلة دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان، ۱۲، ۷۵ ـ ۱۰۰.
ــــــــــــ (1390). قواعد فقه مدنی. تهران: جنگل.
شریعت‌باقری، محمدجواد (1380). رشوه و اعمال نفوذ در قراردادهای بین‌المللی. دیدگاه‌های حقوقی، ۲۳ و ۲۴، ۱۷ ـ ۴۸.
شیروی، عبدالحسین (1400). قانون مدنی چین. تهران: شهر دانش.
طباطبایی، سید محمدصادق و قاسمی، رسول (1390). قاعدة جلوگیری از تقلب نسبت به حقوق داخلی. حقوق اسلامی، 8 (31)، 127 ـ 155.
علوی قزوینی، سید علی و بیگی حبیب‌آبادی، قاسم (1394). تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی. مطالعات حقوق خصوصی،‌ 45، ۲۸۵ ـ ۲۹۹.
قافی، حسین و شریعتی، سعید (1393). اصول فقه کاربردی، ادله و منابع. تهران: سمت.
قضاوی، حسین (1384). نگاهی به شاخص‌های سنجش و مبارزه با فساد. مجلة اقتصادی، ۵۱ و ۵۲، ۶۹ ـ ۸۹.
کاتوزیان، ناصر (1379). قواعد عمومی قراردادها. تهران: انتشار با همکاری بهمن برنا.
ـــــــــــــ (1388). مقدمة علم حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـــــــــــــ (1391). قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: میزان.
ـــــــــــــ (1389). دورة حقوق مدنی‌ـ عقود معین. تهران: شرکت سهامی انتشار.
محقق داماد، مصطفی (1383). مباحثی از اصول فقه (دفتر اول ‌ـ الفاظ). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
محمدی، ابوالحسن (1384). مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Abdali, M. (2004). Investigation of illegitimate contracts (inconsistent with public order) in French, British and Iranian law. Journal of Humanities Lecturer, 37. 1-22. (in Persian)
Adibi, M.R. (2012). Legal analysis of termination and its effects on government contracts. Tehran: Javedane Publication. (in Persian)
Alavi Ghazvini, S.A. & Beigi Habibabadi, Q. (2015). The Impact of Financial Corruption on the Status of Government Contracts. Quarterly Journal of Private Law Studies, 45, 285-299. (in Persian)
Bonell, M. J. & Meyer, O. (Eds.). (2015). The impact of corruption on international commercial contracts (Vol. 11).p 1,36, Nova York, NY: Springer.
Cappellino, A. (2021). Intro to Contracts. University of New York, 5 pages.
Chelyshev, M., Tufetulov, A., & Valeev, D. (2016). Fighting corruption in Russia: the system of civil law means. Kazan UL Rev., 1, 45.
Ghafi, H. & Shariati, S. (2014). Principles of Applied Jurisprudence. Tehran: Samt Publication..  (in Persian)
Ghazavi, H. (2005). Taking look at The Indicator of Fight against Corruption. The Journal of Economic, 51 & 52, 82. (in Persian)
Heine, G. & Rose, T. O. (2003). Private commercial bribery:[a comparison of national and supranational legal structures]. Edition Iuscrim.
Jaluzot, B. & Meiselles, M. (2009). Civil Law Consequences of Corruption and Bribery in France.
Katouzian, N. (1999). General Principles of Contracts, a comparative Study. Tehran: Publication, in Collaboration With Bahman Borna. (in Persian)
---------------. (2009). Introuduction to Law. Tehran: Publishing Joint Stock Company. (in Persian)
---------------. (2010). Civil Law - Certain Contracts. Tehran: Publishing Joint Stock Company. (in Persian)
---------------. (2013). Civil Law in new legal practice. No 34. Tehran: Mizan Publication. (in Persian)
Kreindler, R. H. & Gesualdi, F. (2015). The Civil Law Consequences of Corruption Under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Analysis in Light of International Arbitration Practice. in The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (pp. 391409). Springer, Cham.
Langsted, P. D. & Langsted, L. B. (2015). The Civil Law Consequences of Corruption According to the Laws of the Least Corrupt Country in the World–Denmark. in The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (pp. 119,140). Springer, Cham.
Lima Pinheiro, L. D. (2015). Corruption in International Commercial Contracts–A Portuguese Substantive and Private International Law Perspective. in The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (pp. 267289). Springer, Cham.
Liu, Q. & Ren, X. (2015). Balancing Public Interest with Transactional Security: The Validity of Contracts Tainted with Corruption Under Chinese Law. in The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (pp. 7798). Springer, Cham.
Makinwa, A. (2012). Private remedies for corruption: towards an international framework.
Makinwa, A. O. & Kramer, X. E. (2015). Contracts Tainted by Corruption: Does Dutch Civil Law Augment the Criminalization of Corruption?. in The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (pp. 205-228). Springer, Cham.
Mohamadi, A.H. (2005). Fundamentals of Islamic Law Inference. Tehran: Tehran University Publication. (in Persian)
Mouhaghegh Damad, M. (2004). Topics of Principles of Jurisprudence (First Book-Words). Tehran: Islamic Science Publication Center. (in Persian)
Nell, M. (2009). Contracts obtained by means of bribery: should they be void or valid?. European journal of law and economics, 27(2), 159-176.
Robati, M; Mohseni, S and Ghabboli Dorafshan, SM (2019). General rules of irrevocability in commercial law. Comparative Law Studies, 11(1) 121-99.
Shariati, M.J. (2001). Bribery & Undo Influence in International Contracts. Judicial Law Views Quarterly, 24 & 23, 17-48. (in Persian)
Shiravi, A.H. (2021). Civil Law of China. Tehran: Shahre Danesh Publication. (in Persian)
Tabatabai, S.M.S. & Qasemi, R. (2011). Rule of preventing fraud against domestic Law. Journal of Islamic Law, 8, 31, 127-155. (in Persian)
Taghipour, B; Abbasi, B; Abbasi Sarmadi, M; Mahdavipour, A and Ebrahimi, M.T (2018). Legal-ethical solutions to deal with corruption in Awarding international business contracts. Ethical researches, 37, 78-110.
Usoskin, S. (2015). Russian Experience and Practice on Civil Law Consequences of Corruption. in The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (pp. 291-300). Springer, Cham.
Weller, M. (2014). Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts, in https://www.academia.edu/.
Weller, M. (2015). Who Gets the Bribe?–The German Perspective on Civil Law Consequences of Corruption in International Contracts. in The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (pp. 171-188). Springer, Cham.
www.Transparency.org corruption index 2020
Zeraat, A. (2011). Principle of Civil Jurisprudence. Tehran: Jangal Publication. (in Persian)
Zaraat, A. (2004). The implication of prohibition against corruption of prohibited and the theory of invalidity. Journal of Faculty of Human Sciences, Semnan University, 12, 75-100.