شیوه‌های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

حقوق انگلیس، سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» (Misrepresentation) را از برداشتهای عرفی کشف نموده و آن را نظام‌مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد مذکور را صرفا در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آن که ضمانت اجرا‌های کامن‌لایی را مورد پذیرش قرارنداده، لیکن به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع نموده است. به تبع آن، در آیین‌نامه ماده 7، روش‌ها و شیوه‌های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آنها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می‌تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوههای احصاء شده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار میباشد. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار‌های بررسی شده مانند اغراق، اظهار نظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراء است، خارج میباشد. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی-تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش، تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Misrepresentation Types: A Comparative Study Through The Iranian Consumer Protection Act and English Law

نویسنده [English]

  • Farid Farahmand
Assistant Prof., Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

misrepresentation, indeed, by some justifications, faces diverse meanings in Iran and English law. It is being decades that English law has discovered the doctrine of "misrepresentation" from common sense. On the other hand, Iran's civil law, which gives little value to pre-contractual negotiations and has accepted the tort categories in a limited and inflexible manner, despite the fact that it ignored the general rule regarding misrepresentation of through the Civil code of Iran, nevertheless, the new perspective of the legislator in the Consumer act is that many of the types of statements that lead to misrepresentations such as mere-puff or silence have been encountered as actionable false advertisements. In this paper, the centralized question is within Art 19 and 7 of the Iranian Consumer Act which provides penalties for advertisers in contracts B2C. The author suggests the same common method regulations for Iran and proposes preventing from including puffs, future, intentions, and silence in the scope of misrepresentation. this study aims to evaluate the system’s legal systems perspectives to the types of misrepresentation. Therefore, the types, for instance, puffing, silence and etc., have been examined in a comparative manner so the researchers may have looked at both legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English Law
  • Mere-Puff
  • Misrepresentation
  • Statement of Opinion