دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، مهر 1402، صفحه 181-368 (پاییز و زمستان)