مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22059/jolt.2024.359243.1007202

چکیده

پیشرفت فناوری در قرن‌‌های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام‌خودران. گرچه در خودروهای تمام‌خودران دیگر انسان وظیفة رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در ‌‌فرایند تولید و نحوة عملکرد خودروی تمام‌خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکنندة خودروی تمام‌خودران پس از دورة عرضه نسبت به آن وظیفة نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و حمایت از مصرف‌کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمة اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده‌ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان‌‌های ارائه‌دهندة خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره‌ای ندارد، باید برای سازندة خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش‌بینی کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil liability in self-driving cars in Iranian and German law with a look at the 2021 law of self-driving cars in Germany

نویسنده [English]

  • Nahid Parsa
Private Law Group, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The advancement of technology in recent centuries has created needs that did not exist in the past, including fully autonomous cars. Although in fully self-driving cars, humans no longer have the task of driving, but human actors still play a role in the production process and how the fully self-driving car works, but who are these actors and what is the basis of their responsibility? Will the manufacturer of the fully self-driving car have a supervisory duty after the release period? By examining and reflecting on Iran's laws, including the law on protecting the rights of car consumers and protecting goods consumers, civil law, civil liability law, compulsory insurance law 1395 and also by comparing with German laws, including German civil law, product liability law and In the road traffic law of German self-driving cars approved in 2021, we will find that human actors include manufacturers, technical supervisors, and organizations providing information technology services, whose basis of responsibility is different, and although the law of Iran and Germany does not have any regulations, they must For the manufacturer of the self-driving car due to its special nature, it provided regulatory responsibility. In the road traffic law of German self-driving cars approved in 2021, we will find that human actors include manufacturers, technical supervisors, and organizations providing information technology services, whose basis of responsibility is different, and although the law of Iran and Germany does not have any regulations, they must.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil liability
  • Iranian law
  • German law
  • Self-driving car
ابهری، حمید؛ مافی، همایون و پارسا، ناهید (1400). مطالعة تطبیقی ضابطه‌‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس، و امریکا. مطالعات حقوق تطبیقی، 12، 397-415.
پارسا، ناهید (1400). مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خودرو در حقوق ایران و کامن لا (انگلیس و امریکا). پایاننامة کارشناسیارشد. دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
ــــــــــ (1401). ابعاد حقوقی فراخوان خودرو. مطالعات حقوق تطبیقی، 13(2)، 475-492.
حاجی‌عزیزی، بیژن و توکلی، رضا (1399). مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولا حقوق امریکا. مطالعات حقوق خصوصی، د 50، ش 1، 39-55.
حیدری، شهباز؛ محبی، محسن و سیفی، غلام‌علی (1400). سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران. دادگستری، د 86، ش 120، 95-115.
زرکلام، ستار و هاشمی، رضا (1399). مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران. فقه و حقوق نوین، ش 3، 272-294.
مشهدی‌زاده، علی‌رضا و قلی‌نیا، رضا (1401). مسئولیت مدنی کاربر در به‌کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو. پژوهش‌‌های حقوقی، د 21، ش 50، 309 ـ 331.
Abhari, H., Mafi, H., & Parsa, N. (2021). Comparative study of car defect diagnosis rules in Iranian, British and American laws. Comparative Law Studies, 12, 397-415. (in Persian)
Alshamrani, S. S. (2022). Cyberattacks on Self-Driving Cars and Surgical and Eldercare Robots. Security and Communication Networks, Vol. 2022, Article ID 8045874, 9 pages https://doi.org/10.1155/2022/8045874
Alsubaei Faisal, S. (2022). Reliability and Security Analysis of Artificial Intelligence-Based Self-Driving Technologies in Saudi Arabia: A Case Study of Openpilot. Journal of Advanced Transportation, Vol. 2022, Article ID 2085225, 25 pages https://doi.org/10.1155/2022/2085225
Carr, Nanci, K. (2020). As the Role of the Driver Changes with Autonomous Vehicle Technology, so, Too, Must the Law Change , California State University Northridge. St. Mary’s Law Journal, Vol. 51, No. 4.
Cracow, J .(2020). Civil Liability for Dmage Causeo by a Physical Defect o, xn Autonomous Car in Polish Law. Studia Iuridica Lublinensia, Vol. XXIX, 5, DOI: 10.17951/sil.2020.29.5.165-180.
Daewon, K .(2022). Potential Liability Issues of AI-Based Embedded Software in Maritime Autonomous Surface Ships for Maritime Safety in the Korean Maritime Industry. Ocean Engineering, 10(4), 498-520
Ebers, M. (2022). Civil Liability for Autonomous Vehicles in Germany, Humboldt University of Berlin - Faculty of Law. University of Tartu, School of Law, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4027594 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4027594, pp1-39.
Haidari, Sh., Mohebi, M., & Saif, Gh.A. (2021). Compensation mechanism for self-driving car accidents. Judiciary Legal Journal, Vol. 86, No. 120, 95-115. (in Persian)
Haji-Azizi, B. & Tavakoli, R. (2019). The Absolute responsibility of sellers of used goods according to the changes in American law. Private law studies, Vol. 50, No. 1, 39-55. (in Persian)
Parsa, N. (2021). Civil Liability of Car Suppliers in Iran Law and Common Law (England and America). Master's Thesis. Faculty of Law and Political Science. Mazandaran University. (in Persian)
----------- (2022). Legal aspects of car recall. Comparative Law Studies, 13(2), 475-492. (in Persian)
Sellat, Q. (2022). Intelligent Semantic Segmentation for Self-Driving Vehicles Using Deep LearningComputational Intelligence, and Neuroscience, Vol. 2022, Article ID 6390260, 10 pages https//10.1155/2022/6390269.
Uzair, M. (2021). Who Is Liable When a Driverless Car Crashes? Faculty of Engineering, Islamic University of Medina, Medina 42351. World Electr. Veh. J. 2021, 12(2), 62. https://doi.org/10.3390/wevj12020062
Yineng, X. (2022). Accident Liability Determination of Autonomous Driving Systems Based on Artificial Intelligence Technology and Its Impact on Public Mental Health. Journal of Environmental and Public Health, Vol. 2022, article ID 2671968, 12 pp.doi.org.1155/2022/2671968.
Zarkalam, S. & Hashemi, R. (2019). Basics of Civil Liability of Product Producers in Iran's Jurisprudence and Legal System. Modern Jurisprudence and Law, No. 3, 272-294. (in Persian)
Zelechowski Lukasz (2022). Civil Liability for Damages Caused by Autonomous Car Vehicles: the Polish Perspective. Lodz University Press 2022, 57-85. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4235304
رویة قضایی
Amtsgericht Dortmund, Urteil v. 07.08.2018 (Az. 425 C 9453/17)
Amtsgericht Hamburg, Urteil v. 24.02.2016 (Az. 49 C 299/15)
Amtsgericht Munchen, Urteil v. 19.07.2007 (Az. 275 C 15658/07)
Bundesgerichtshof, Urteil v. 16.06.2009 (Az. VI ZR 107/08)
Bundesgerichtshof 6. Zivilsenat, Urteil v. 21.01.2014 (Az. VI ZR 253/13)
Bundesgerichtshof 4. Strafsenat, Urteil v. 23.09.2014 (Az. 4 StR 92/14)
Bundesverfassungsgericht, Urteil v. 15.02.2006 (Az. 1 BvR 357/05)
Oberlandesgericht Celle 1. Senat fur Buftgeldsachen, Urteil v. 03.02.2009 (Az. 311 SsRs 138/08)
Oberlandesgericht Hamm, Urteil v. 21.04.2006 (Az. 2 Ss OWi 200/06)
Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt 12. Zivilsenat, Urteil v. 29.06.2018 (Az. 12 U 105/17)
Die Fahrlässigkeit im Zeitalter autonomer Fahrzeuge Thommen, Marc ; Matjaz, Sophie2017