بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق انرژی و تجارت بین‌الملل، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22059/jolt.2024.355658.1007178

چکیده

در روابط اقتصادی و حقوق مالی، اسرار تجاری بخش مهمی از دارایی فعالان اقتصادی است. افشای اطلاعات علمی موجب آسیب جدی به مالکان این اطلاعات است. از آنجا که حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن و مسائل فنی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از شروط مندرج در قرارداد است، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که دامنة محرمانه بودن قرارداد و حفظ محرمانگی و شرایط و تعهدات طرفین در خصوص محرمانگی در این قراردادها به چه صورت و تا چه مدت و میزانی است؟ آیا حفظ محرمانگی به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده است یا اینکه به عنوان یکی از شرایط پیش‌بینی‌شده در قراردادهای تجاری مطرح می‌شود. برای پاسخ به این پرسش‌ها در پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی قوانین و مقررات داخلی، اسناد و مقررات ‌بین‌المللی، و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نظر می‌رسد قلمرو محرمانگی در مقررات ایران هم ناظر به مفاد قرارداد است و هم در چارچوب و شرایط قرارداد از جمله اطلاعات مربوط به مخازن و حفاری چاه‌ها پیش بینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Confidentiality in International Documents and Iranian law with Emphasis on Upstream Oil and Gas Contracts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqi Rafiei
  • Mahdi Nazarnejad
Department of Energy Law and International Trade, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

In economic relations and financial law, trade secrets form an important part of the assets of the economic actors. Disclosure of the scientific information causes serious damages to the owners of such information. As maintaining the confidentiality of the reservoirs information and technical issues is one of the terms and conditions contemplated under upstream oil and gas contracts, some questions arise here as follows. How, for what duration and to what extent should the scope of the confidentiality of the contracts, keeping the confidentiality, conditions and obligations of the parties for confidentiality in this contracts be? Is confidentiality recognized as a legal principle or is simply considered as one of the terms and conditions envisaged under the trade contracts? To answer such questions, the present descriptive-analytical research examined the domestic laws and regulations, international documents and regulations as well as the upstream oil and gas contracts. Seemingly, the scope of confidentiality under Iranian regulations both covers the provisions under a contract, including the reservoirs information and the well drilling, within the framework of a contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidentiality of Contract
  • Obligation to Maintain Confidentiality
  • Trade secrets
  • Upstream Oil and Gas Contracts
الف) کتب فارسی
 اسلامیة همدانی، امیر؛ رستمی، ولی و مهربانی، سجاد (۱۳۹۶). جایگاه، نقش، و آثار محرمانگی اطلاعات و داده‌ها در قراردادهای بالادستی نفت و گاز. اکتشاف و تولید نفت و گاز، ش ۱۴۸.
خداپرست، ناصر (1401). قراردادهای جدید نفت و گاز ایران (IPC). تهران: میزان.
رفیعی، محمدتقی (1394). فرهنگ جامع حقوقی مجد. مجمع علمی و فرهنگی مجد.
شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم (۱۳۸۹). اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعة تطبیقی).
شیروی، عبدالحسین (1400). حقوق نفت و گاز. چ 5. تهران: میزان.
کریمی، عباس؛ بخت‌جو، روح‌الله؛ صادقی، محسن و ساورایی، پرویز (1398). نگاهی تحلیلی‌ـ کاربردی به قرارداد محرمانگی (عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونة اتاق بازرگانی. پژوهشنامة بازرگانی، ش 91.
گلکاریان، قدیر؛ جوادخانی، ناصر؛ میرواحدی، هادی و حدادی، محمد (1390). فرهنگ حقوق. دانشیار.
نمونة توافق‌نامة محرمانگی ICC به همراه نمونة شرط محرمانگی ICC (۱۳۹۶). مترجم: محسن ایزانلو.
ب) قوانین و مقررات
تصویب‌نامة شرایط عمومی. ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز. مصوب هیئت وزیران. 27/03/1396.
تصویب‌نامة نحوة نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی. مورخ 13/05/۱۳۹۵.
قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب 21/01/1379.
قانون تجارت الکترونیکی. مصوب 17/10/1382.
قانون جرایم رایانه‌ای. مصوب 05/03/1388.
قانون مجازات اسلامی. مصوب 19/02/1391.
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی. مصوب 29/11/1353.
قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت و شرکت‌های اروپایی. مورخ 31/03/1348.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 27/2/1391.
قواعد و آیین میانجیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران. مصوب 02/07/1396. هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن، و کشاورزی ایران.
مجموعه قوانین نفت، گاز، و پتروشیمی (۱۳۸۱). شرکت ملی نفت ایران.
موافقت‌نامة شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب EPC اختصاصی صنعت نفت. 26/03/1398.
Approval of general conditions, structure and pattern of upstream oil and gas contracts approved by the Cabinet. 2017/06/17. (in Persian)
Approval of how to monitor the conclusion and implementation of dated oil contracts. 2016/08/03. (in Persian)
Eskini, R. (2019). Conflict between the principle of transparency and confidentiality in international arbitrations. Journal of Judicial Perspectives, Vol. 24, No. 86. (in Persian)
Golkarian, Q., Javadkhani, N., Mirvahedi, H., & Hadadi, M. (2011). Dictionary of Law. (in Persian)
Hayati, A.A. (2018). The Concept of the legal principle and its comparison with the legal rule - a comparative study in Iranian and French law. Danesh Civil Law Journal, Scientific-Research No. 14. (in Persian)
ICC Model Confidentiality Clause-Published in September (2006).
ICC Model Confidentiality Clause-Published in September (2006).
Islami Hamedani, A., Rostami, W., & Mehrbani, S. (2017). The position, role and effects of confidentiality of information and data in upstream oil and gas contracts. Oil and Gas Exploration and Production Magazine, No. 148. (in Persian)
Karimi, A., Bakhtjoo, R., Sadeqi, M., & Savraei, P. (2019). Analytical Glance at Non-disclosure Contact with Emphsis on ICC Instance Contract. Iranian Journal of Trade Studies (IJTC), Vol. 23, Issue 91, Serial Number 91.
Khodaparast, N. (2022). Iran's New Petroleum Contracts (IPC). (in Persian)
Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts) UPICC.
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law-Draft Common Frame of Reference (DCFR).
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law-Draft Common Frame of Reference (DCFR).
Rafiei, M.T. (2014). Law Dictionary. Majd Publication. (in Persian)
Rdhwan, S. & Mohsin Shareef, S. (2017). Legal Protection for Confidential Information in International Oil and Gas Contracts. Journal of College of Law for Legal and Political Sciences.
Shell U.K. Limited.
Shiravi, A. (2014). Oil and Gas Laws. Fifth Edition. Tehran: Mizan Publishing House. (in Persian)
Shoareyan, E. & Torabi, E. (2010). Principles of European contract law and Iranian law (comparative study). (in Persian)
The Agreement of general conditions and private conditions of engineering contracts, supply of goods and equipment, construction and installation of EPC exclusive to the oil industry (2019/06/16). (in Persian)
The Civil Procedure Law (2000/04/09). (in Persian)
The Collection of Oil, Gas and Petrochemical. Laws National Iranian Oil Company (2008). (in Persian)
The Electronic Commerce Law (2004/01/07). (in Persian)
The Exploration and Production contract law between the National Oil Company and European companies (1969/06/21). (in Persian)
The Law of computer crimes (2009/05/26). (in Persian)
The Law on the Duties and Powers of the Ministry of Petroleum (2012/05/16). (in Persian)
The Mediation rules and regulations of Iran Chamber of Commerce Arbitration Center approved on 2017/09/24 by the delegation of representatives of Iran Chamber of Commerce for Industries, Mines and Agriculture. (in Persian)
The Principles of European Contract Law (2002).
The Punishment law for publication and disclosure of confidential and secret government documents. (1975/02/18). (in Persian)
The sample of the ICC confidentiality agreement along with the sample of the ICC confidentiality clause (2017). translated by Dr. Mohsen Izanlou. First edition. (in Persian)
Websites
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/confidentiality
www.wipo-int-scp/em/confidentiality
https://scc-csc.lexum.com/