طرح دعوای مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق،دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران ، قم ،ایران

10.22059/jolt.2023.363417.1007222

چکیده

چکیده

یکی از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است، هدف اصلی از تأسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران به‏ویژه سهامدران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظام‏های حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی می‏تواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن گردد. دعوی مشتق دعوایی، با اوصاف و ویژگی‏های خاص خود می‏باشد و با دعوی مسئولیت به معنای خاص متفاوت است به همین دلیل نیز در اکثر نظام‏های حقوقی به این دعوی توجه شده است، لیکن در طرح این دعوی وجود پاره‏ای استثنائات و محدودیت‏ها از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت مانع اثر بخشی آن گردیده است . در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تلویحاً به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته، و لایحه قانون تجارت جدید مصوب 1384 نیز در ماده 473 شرائط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه، آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‏ ها:

دعوای مشتق، سهامداران، شخصیت حقوقی، مسئولیت، مدیران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Derivative action in French, Germany and Iranian legal system: A comparative study

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajjadi
Department of Private Law, Faculty of Law, College of Farabi,University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Title: Derivative action in French, Germany and Iranian legal system: A comparative study

Abstract: One of the important tools to control the actions of the company's managers is the derivative lawsuit. The main purpose of establishing this legal institution is to protect the rights of shareholders and the company against the violations of managers.

Derivative lawsuit with its own characteristics and is different from a liability lawsuit, both contractual and non-contractual liability. For the same reason In most legal systems, special attention has been paid to this lawsuit, but in the filing of this lawsuit, the existence of some restrictions, including the payment of court fees by the plaintiff, as well as the fact that the company is a joint stock company, has hindered its effectiveness In Iranian law section 276 of the Amendment to the commercial Act 1347 refer to possibility of filing a derivative action . The same is provided vastly in the bill 1384 in section 473 regarding new development of legal. This study explains the concept of a derivative lawsuit and the conditions for filing this lawsuit in the French and Iranian legal systems, and the comparative aspect of the German legal system is also examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derivative action
  • Shareholders
  • Legal entity
  • Responsibility
  • Directors