دیدگاه‌های فکری و مبانی مسئولیت مدنی اعمال تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تداوم اعمال تحریم‌ها علیه ایران و آثار زیان‌بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد، ‌لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح نموده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه-های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، به بررسی تحلیلی ابعاد مذکور می‌پردازد.

نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین‌الملل تابع نظریه خطر است اما هر دو نظام داخلی و بین‌الملل دارای این نقطه مشترک هستند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین‌الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل، موجب تحقق مسئولیت می‌دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم‌‌هایی که وضع یا اثر آن، ناقض مقررات بین‌المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم‌کننده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Viewpoints of thought and Foundation of civil liability of imposing sanction

نویسندگان [English]

  • hassan badini
  • sepideh razi
Department of private law, Faculty of law and political sciense, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Continuity of imposing sanctions against Iran and its harmful effects on natural and legal person has brought up the necessity to determine of the scope of liability due to imposing sanctions. Clarifying this issue requires examining the viewpoints of thought governing the limits of the legitimacy of sanctions and then determining the scope of civil liability due to imposing of illegitimate sanctions in domestic and international law. The present research which was written with analytical-descriptive method and using library tools, clarifies foundations of civil responsibility due to imposing sanctions in domestic and international law.

Regarding the conceptual difference of civil liability foundations in domestic law and international law, civil liability due to imposing of sanctions in domestic law is subject to the theory of fault and in international law is subject to the theory of risk, but both domestic and international systems have this common point that they consider the act of violation of international law as an objective element, regardless of whether that act is intentional or unintentional. In this way, the imposition of sanctions that enforce or effect it violate international law, will causes responsibility of the sanctioning authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • foundation of civil liability
  • international law
  • domestic law