نویسنده = سید علی محمد یثربی
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1388، صفحه 131-148

سید علی محمد یثربی


2. بررسی علم قاضی در فقه و قانون

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1385

سید علی محمد یثربی