نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 2
1. عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-31

10.22059/jolt.2015.55632

عبدالحسین شیروی؛ محمد رضا پنداشته پور


2. مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 227-261

10.22059/jolt.2014.53128

عبدالحسین شیروی؛ منیره خدادادپور