نویسنده = �������� �������� ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 47-70

10.22059/jolt.2020.299023.1006827

محمد کاظمی فر؛ علی رضا محمد زاده وادقانی