نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 177-201

10.22059/jolt.2021.309939.1006892

محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی رنانی؛ رضا عرب زاده


2. شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-229

10.22059/jolt.2020.296771.1006818

محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی رنانی