نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-55

10.22059/jolt.2020.299525.1006832

اسماعیل نعمت الهی؛ مریم سادات سیدعلی روته


2. مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-196

10.22059/jolt.2018.236233.1006369

اسماعیل نعمت‌اللهی


3. طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 283-312

10.22059/jolt.2013.51418

اسماعیل نعمت الهی