نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
3. «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-181

10.22059/jolt.2016.60946

حبیب رمضانی آکردی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد باقر پارساپور