نویسنده = سید علی سید احمدی سجادی
طرح دعوای مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jolt.2023.363417.1007222

سید علی سید احمدی سجادی


عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-106

10.22059/jolt.2018.219442.1006245

سید علی سیداحمدی سجادی؛ ایمان دهقانی دهج


تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا

دوره 11، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 171-196

10.22059/jolt.2014.52500

سید علی سید احمدی سجادی؛ هدی کاشانی زاده