نویسنده = ������ ���������� ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-106

10.22059/jolt.2018.219442.1006245

سید علی سیداحمدی سجادی؛ ایمان دهقانی دهج


2. تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-196

10.22059/jolt.2014.52500

سید علی سید احمدی سجادی؛ هدی کاشانی زاده