دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه تطبیقی عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادر کننده از تعهد پایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22059/jolt.2022.342074.1007099

محمد صالحی مازندرانی؛ فرهاد بیات


مقاصه و الزام؛ مبنای تعامل و احترام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22059/jolt.2022.350041.1007137

سیدعلی‌محمد یثربی


سرنوشت عقد در صورت عدم‌تحقق معلق‌علیه در حقوق فرانسه و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22059/jolt.2022.345294.1007116

اکبر اصانلو؛ منصور امینی


تحلیل حقوقی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22059/jolt.2022.312801.1006911

حمید کبیری شاه آباد؛ محمد عیسائی تفرشی


بررسی تطبیقی ناکارامدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22059/jolt.2023.345376.1007115

منصوره اشراقی؛ عبدالحسین شیروی خوزانی