دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22059/jolt.2020.299023.1006827

محمد کاظمی فر؛ علی رضا محمد زاده وادقانی


2. کنکاشی بر قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه درقلمروخواسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22059/jolt.2020.301501.1006842

محمد خاکباز؛ فریدون نهرینی


3. اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

10.22059/jolt.2020.304048.1006862

زهرا بهادری جهرمی؛ زهرا شاکری


4. تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22059/jolt.2021.309939.1006892

محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی رنانی؛ رضا عرب زاده


5. تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22059/jolt.2021.313882.1006925

احمد حاجی ده آبادی


6. مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف‌شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22059/jolt.2021.314973.1006934

محمدمهدی مقدادی؛ علی یزدان شناس


7. مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22059/jolt.2021.318550.1006960

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


8. مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22059/jolt.2021.319529.1006965

زهرا تخشید


9. خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22059/jolt.2021.305856.1006874

الهام حسنی؛ محمد ساردوئی نسب؛ مهدی بالوی؛ علی مشهدی


10. مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران، مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.22059/jolt.2021.321330.1006977

بهزاد جیهونی؛ سید محمد تقی علوی