دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22059/jolt.2021.313882.1006925

احمد حاجی ده آبادی


2. مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22059/jolt.2021.318550.1006960

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


3. خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22059/jolt.2021.305856.1006874

الهام حسنی؛ محمد ساردوئی نسب؛ مهدی بالوی؛ علی مشهدی


4. بررسی تاثیر بیماری های واگیر دار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22059/jolt.2021.329810.1007025

راحیل آذر؛ سید علی سید احمدی سجادی