نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 261-281

10.22059/jolt.2019.250770.1006498

مهدی حسن‌زاده


3. تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 265-282

10.22059/jolt.2013.51417

مهدی حسن زاده


4. ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-32

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسین‌زاده