نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
2. مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-128

10.22059/jolt.2018.244744.1006439

سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


3. حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 217-239

10.22059/jolt.2018.204513.1006117

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


4. مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-136

10.22059/jolt.2016.59409

الناز نهاوندی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


5. حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 349-380

10.22059/jolt.2013.51420

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان