دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مهر 1394، صفحه 171-347 (پاییز و زمستان) 
عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه

صفحه 233-256

10.22059/jolt.2015.56837

میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان؛ محمد باقر پارساپور