نویسنده = اعظم انصاری
تعداد مقالات: 4
1. مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-121

10.22059/jolt.2020.302508.1006850

محمد صادق رمضانی ماهونکی؛ اعظم انصاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


2. ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 301-321

10.22059/jolt.2019.281211.1006725

اعظم انصاری؛ محمد مجد کابری


3. شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 349-372

10.22059/jolt.2019.258239.1006567

عبدالله خدابخشی؛ اعظم انصاری؛ محمد مجد کابری


4. ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-74

10.22059/jolt.2015.55634

اعظم انصاری