موضوعات = حقوق قراردادها اعم از داخلی و بین المللی و تطبیقی
بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به عنوان حقی معلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22059/jolt.2023.358721.1007200

مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا


طرح دعوای مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jolt.2023.363417.1007222

سید علی سید احمدی سجادی


ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jolt.2023.341402.1007109

مصطفی هراتی؛ سمیراء هراتی قوی


بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jolt.2024.355658.1007178

محمد تقی رفیعی؛ مهدی نظرنژاد


مبانی و آثار شرط خلاف معاذیر قراردادی در حقوق کامن لا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22059/jolt.2024.351640.1007148

محدثه افتتاحی؛ محمد علی خورسندیان؛ حجت مبین


تأمین مالی مبتنی بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-30

10.22059/jolt.2023.360542.1007212

عبدالحسین شیروی؛ محمدحسین حسنخانلو


کارکرد عدالتی حقوق قراردادها

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-145

10.22059/jolt.2022.297545.1007014

علی‌رضا باریکلو


امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-175

10.22059/jolt.2021.313136.1006915

محمدعلی سعیدی؛ صدیقه محمدحسنی