نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آ یات بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • آثار تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 109-138]
 • آثار ادبی و هنری مطالعه تطبیقی حمایت از نرم‌افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی) در حقوق ایران و ایالات متحده [(مقالات آماده انتشار)]
 • آثار طنز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده‌ طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 65-87]
 • آثار کسب تابعیت مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس‌هایی برای قانون‌گذار ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-103]
 • آزادی ادله جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 463-481]
 • آزادی قراردادی. مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 157-184]
 • آزادیهای اساسی دادگاه اروپائی حقوق بشر; ساختار و صلاحیت های جدید [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • آژانس بین المللی اتمی ایران و حقوق بین المللی انرژی هسته ای و وضعیت ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • آفرینش‌های پوششی حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • آفرینش‌های زیبایی حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • آموزش بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 97-114]
 • آموزش حقوق بشر بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 97-114]
 • آیینی رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 413-430]
 • آیین دادرسی آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 53-84]
 • آیین‌نامة عمومی حفاظت از اطلاعات سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین‌نامۀ عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی اجرای آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 413-433]
 • آیین ‏نامة قانون ثبت چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-143]

ا

 • ابزارهای مشتقه بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • ابلاغ ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 385-409]
 • ابهام ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 209-231]
 • اتباع بیگانه وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 151-170]
 • اتباع خارجه تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 113-138]
 • اتلاف یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 263-290]
 • اتلاف قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 77-93]
 • اتلاف تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثبات بررسی علم قاضی در فقه و قانون [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • اثبات اصالت. اصالت؛ شرط پیدایش اثر [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 31-54]
 • اثبات دعوا جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 463-481]
 • اثر انتقالی اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • اثر مشترک مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • اثر معماری تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثر هنری عکس: جلوه‌ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • اثر هنری تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایجاد اشتباه حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 85-102]
 • اجاره رحم احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 169-195]
 • اجتماع سبب و مباشر تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 113-132]
 • اجرای احکام اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • اجرای حقوق بین الملل نظارت دادگاههای ملی بر اجرای حقوق بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • اجرای حکم خارجی شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 139-158]
 • اجرای دستور موقت خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 411-435]
 • اجرای شاخص تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 105-127]
 • اجرای شاخص قرارداد نظریة نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 33-51]
 • اجرای عین تعهد نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 275-295]
 • اجرای قرار داد توسط ثالث تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • اجیر خاص مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 175-196]
 • احاله احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • احصان قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • احکام بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • اختیارات مدیران بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 253-274]
 • اختیارات نماینده بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌ [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 23-50]
 • اختیار ظاهری بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌ [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 23-50]
 • اختیار معامله بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • اختراعات مطالعه تطبیقی حمایت از نرم‌افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی) در حقوق ایران و ایالات متحده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختصاص مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • اختلافات دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین‌الملل خصوصی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 141-164]
 • اخلاق نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • اخلاق اجتماعی حکومت و حقوق کیفری [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • ادای شهادت اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • ادعای جدید دعاوی طاری در مرحلۀ‏ تجدیدنظر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 395-412]
 • ادغام بانک‌ها تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 255-278]
 • ادلة اثبات دعوی ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 183-208]
 • ادلة تجاری جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 463-481]
 • ادله بررسی علم قاضی در فقه و قانون [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • ایراد امر مطروحه موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 97-125]
 • ارادة مشترک ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 385-409]
 • اراده‌گرایی اجتماعی نظریة همبستگی ‌قراردادی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 543-584]
 • ایران ایران و حقوق بین المللی انرژی هسته ای و وضعیت ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • ایران شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 349-372]
 • ارتباط کامل دعاوی طاری در مرحلۀ‏ تجدیدنظر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 395-412]
 • ارتداد بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • ارتفاق مثبت ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 347-366]
 • ارتفاق منفی ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 347-366]
 • ارث قلمرو احوال شخصیه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • ارث قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • ارث احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 169-195]
 • ارث جنین منجمد. ارث کودکان آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • ارث حق شفعه نظریه تضامن در اجرای حق شفعه وارث خیار [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • ارث خیار نظریه تضامن در اجرای حق شفعه وارث خیار [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • ارزیابی زیان ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 133-150]
 • ارزش‌ تبلیغاتی مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 273-299]
 • ارزش‌های تعاون نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل) [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 131-162]
 • ارزش و محتوای اثر اصالت؛ شرط پیدایش اثر [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 31-54]
 • ازدواج اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • ازدواج ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 115-139]
 • ازدواج زنانِ ایرانی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 435-462]
 • اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • اسباب‌بازی مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • استاپل شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 205-229]
 • استاندارد فنی نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 373-394]
 • استانداردگذاری خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • استثنای تقلب تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • استخدام حقوق محصولات فکری پدیدآمده از غیر انسان:‏ شرح حقوق کنونی و نقدی بر رویکرد لایحۀ حمایت از مالکیت فکری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 241-265]
 • استرداد ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 159-182]
 • استرداد مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-121]
 • استعفا استعفای وکیل در دادرسی مدنی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 125-154]
 • استفاده صلح آمیز از انرژی ایران و حقوق بین المللی انرژی هسته ای و وضعیت ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • استفاده‌های طنزگونه نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده‌ طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 65-87]
 • استیفای ناروا پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • استقلال خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 33-58]
 • استقلا ل تابعیت اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • استقلال تعاون نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل) [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 131-162]
 • استناد تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 113-132]
 • استناد تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • استناد ناپذیری مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 35-66]
 • اسرار تجاری مطالعه تطبیقی حمایت از نرم‌افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی) در حقوق ایران و ایالات متحده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسقاط شکایت از رأی مدنی در خلال مهلت طریقۀ شکایت دیگر و مقولۀ اسقاط حق شکایت [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]
 • اسم جنس. کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 131-148]
 • اسناد بین‌المللی تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 109-138]
 • اسناد‌بین‌المللی جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • اشیای مجرد رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 27-49]
 • اشتباه ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 159-182]
 • اشخاص ثالث مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 35-66]
 • اشخاص ذی‌نفع بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 43-65]
 • اصالت اصالت؛ شرط پیدایش اثر [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 31-54]
 • اصالت عکس: جلوه‌ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • اصالت تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصل استثناپذیری حمایت از علامت تجاری تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟ [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 327-350]
 • اصل استقلال تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • اصل اعتبار اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران. [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصل برائت چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • اصلیت تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 59-86]
 • اصل تساوی مجازاتها چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • اصل تضمین" مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصل تعادل تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 477-499]
 • اصل جبران تمام ضرر قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 77-93]
 • اصل حاکمیت اراده ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 5-32]
 • اصل حاکمیت اراده جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 197-218]
 • اصل حاکمیت اراده. ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 5-32]
 • اصل دودرجه‌ای‌بودن رسیدگی اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • اصل شخصی بودن مجازات چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • اصل عدم ولایت رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 25-52]
 • اصل غرامت کامل و برابر بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 373-401]
 • اصل قانونی بودن جرم و مجازات چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • اصل کلی حقوقی اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 521-541]
 • اصل لزوم نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 275-295]
 • اصل مشارکت بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-30]
 • اصل نسبی بودن آثار قراردادها تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • اصل نسبی‌بودن قراردادها اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 117-134]
 • اصول تعاون نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل) [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 131-162]
 • اصول حقوقی تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 167-196]
 • اصول دادرسی تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 327-357]
 • اصول راهبردی هوش مصنوعی مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصول سرمایه‌گذاری بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 95-115]
 • اصول کلی حقوقی اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 231-254]
 • اصول و قواعد فقهی. منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • اضطر ار ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • اطلاعات کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 301-322]
 • اطلاعات نهانی بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 501-520]
 • اطلاق کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 131-148]
 • اعادة دادرسی شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 261-281]
 • اعاده دادرسی حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • اعتبار اسنادی تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 51-96]
 • اعتبار اسنادی تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • اعتبار امر مختوم شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 139-158]
 • اعتبار عقد اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 117-134]
 • اعتبارنظر کارشناس اعتبار نظر کارشناس [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • اعتراض حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • اعتراض «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی» [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 81-108]
 • اعسار نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 5-32]
 • اعسار نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 239-264]
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 51-96]
 • اعمال حق نظریه تضامن در اجرای حق شفعه وارث خیار [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • ایفا ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 159-182]
 • ایفاء قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 79-104]
 • افراد نظارت دادگاههای ملی بر اجرای حقوق بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • افراد دارای معلولیت تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 29-50]
 • افست انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • افشای هویت مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 183-209]
 • اقامتگاه شرکت تجاری تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 5-24]
 • اقام? حدود اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 149-166]
 • اقتصاد جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • اقدامات اجرایی ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • اقدامات تأمینی و موقت آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 389-411]
 • اقدامات درمانی رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 25-52]
 • اقدام متقابل تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • اقدام متقابل بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 325-346]
 • اقرار جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • اقرار بررسی علم قاضی در فقه و قانون [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • اقر ار اقرار تاجر ورشکسته [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • اقلیت جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللی بشر(آخرین دستاوردها) [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • اقوام جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • اکتشاف و استخراج قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • اکراه حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 29-50]
 • اکراه مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 301-326]
 • ایکسید ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویۀ ایکسید [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-41]
 • اماره فراش بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 139-158]
 • امامت مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • امتیاز به طور آشکار گزاف مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 301-326]
 • امضای الکترونیک چک الکترونیکی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 87-112]
 • امین عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 233-256]
 • امنیت حق امنیت فردی و تامین آن در نهج‌البلاغه‌ [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 103-136]
 • امنیت بازاری تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]
 • امنیت فردی حق امنیت فردی و تامین آن در نهج‌البلاغه‌ [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 103-136]
 • امنیت قانونی بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 5-24]
 • اموال عمومی ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 55-76]
 • اموال فکری کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 301-322]
 • اموال و مالکیت معنوی عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • امور حکمی ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 183-208]
 • امور موضوعی ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 183-208]
 • انبار در محل استقرار کالا تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 171-196]
 • انبار عمومی تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 171-196]
 • ان پی تی ایران و حقوق بین المللی انرژی هسته ای و وضعیت ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • انتخاب بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 165-188]
 • انتخابات پارلمانی شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • انتخاب دادگاه اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتصاب بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 165-188]
 • انتقال ارادی طلب بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 5-24]
 • انتقال دین عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 87-106]
 • انتقال فناوری زیستی آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 67-86]
 • انتقال مالکیت مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • انتقال مالکیت زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 155-180]
 • انجام عین تعهد انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت‌اجراهای قراردادی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]
 • انحصار تجاری مطالعۀ تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 323-343]
 • انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 151-170]
 • انصاف مطالعه تطبیقی مهلت عادله [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • انصاف در چارچوب حقوق اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 521-541]
 • انصاف فراحقوق اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 521-541]
 • انصاف مغایر با حقوق اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 521-541]
 • انصراف کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 131-148]
 • انعقاد ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 115-139]
 • انعقاد قرارداد مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • انعقاد قرارداد حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 29-50]
 • انفال ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 55-76]
 • انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژیک ظهور دولت های مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 53-80]
 • اهداء کنندگان جنین شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 141-164]
 • اهدای تخمک ارث کودکان آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • اهدای جنین ارث کودکان آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • اهدا شوندگان جنین شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 141-164]
 • اهلیت طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 283-312]
 • اهلیت بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 253-274]
 • اوراق بهادار بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • اوضاع و احوال مطالعه تطبیقی مهلت عادله [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • اوضاع و احوال نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 5-32]
 • اولاد امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 233-252]
 • اولیای دم روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]

ب

 • بار‌اثبات بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • بارنامه دریایی اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باروری مصنوعی تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 59-86]
 • بازار دارایی فکری فرابورس ایران بررسی ابعاد حقوقی بورس بین‌المللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 51-75]
 • بازار سرمایه بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 501-520]
 • بازسازی «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 161-181]
 • بازی های ویدیویی مطالعه تطبیقی حمایت از نرم‌افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی) در حقوق ایران و ایالات متحده [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانک آغاز فرایند ورشکستگی بانک‏ ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • بانکداری بدون ربا نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 5-30]
 • بانک گشاینده‌ اعتبار تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 51-96]
 • بحران دولت مدرن ظهور دولت های مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 53-80]
 • بدهکار اصلی مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران، مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بدهکار فرعی مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران، مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • برات تئوری محل در برات و عقد حواله [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 105-132]
 • برائت «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 161-181]
 • برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • برنامه رایانه ‏ای سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 89-114]
 • برنامه‌های مبتنی بر رایانه حقوق محصولات فکری پدیدآمده از غیر انسان:‏ شرح حقوق کنونی و نقدی بر رویکرد لایحۀ حمایت از مالکیت فکری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 241-265]
 • برنامۀ واسط حقوق محصولات فکری پدیدآمده از غیر انسان:‏ شرح حقوق کنونی و نقدی بر رویکرد لایحۀ حمایت از مالکیت فکری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 241-265]
 • بزه‌دید جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • بیشتر بودن مبیع تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس) [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 25-52]
 • بی‌طرفی خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 33-58]
 • بیع زمانی قرارداد بیع زمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • بیع کالای آ ینده مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • بیع متقابل انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • بیگانگان تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 113-138]
 • بلوغ ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 115-139]
 • بیمة مضاعف بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-30]
 • بیمه بررسی ابعاد حقوقی گارانتی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 211-237]
 • بیمۀ مالکیت فکری بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 35-53]
 • بهای خواسته اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 291-326]
 • بِه زمامداری اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی) [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 159-179]
 • بورس بین‌المللی دارایی فکری ایالات متحدة امریکا بررسی ابعاد حقوقی بورس بین‌المللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 51-75]
 • بورس دارایی فکری بررسی ابعاد حقوقی بورس بین‌المللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 51-75]

پ

 • پیامد معامله خارج از حدود اختیارمدیر [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • پدیدآورنده حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 349-380]
 • پدیدآورنده مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • پدیدآورنده حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]
 • پرداخت کاربرد اصل عدم تبرع [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 171-193]
 • پروتکل توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]
 • پژوهش حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • پیش‌خریدار حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-79]
 • پیش‌فروش ساختمان ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 283-307]
 • پیش‌فروشنده حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-79]
 • پیشگیری از خسارت مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • پول تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 53-83]
 • پول الکترونیکی تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 53-83]
 • پولشویی پولشویی، آثار و عکس العمل ها [دوره 1، شماره 5، 1382]

ت

 • تابعیت اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • تابعیت تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 113-138]
 • تابعیت حق بر تابعیت؛ از حقوق بین‌الملل خصوصی تا حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 129-150]
 • تابعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 435-462]
 • تابعیت اکتسابی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 435-462]
 • تابعیت شرکت تجاری تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 5-24]
 • تابعیت مادری تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 435-462]
 • تابعیت مضاعف اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • تاریخ‌گرایی بررسی و نقد اندیشه‌های ماکس وبر در جامعه‌شناسی حقوق [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • تازگی اصالت؛ شرط پیدایش اثر [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 31-54]
 • تأمین نقدینگی تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 171-196]
 • تجارت الکترونیک چک الکترونیکی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 87-112]
 • تجارت بین‌الملل داوری محرمانه‌بودن داوری تجاری بین الملل [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 313-347]
 • تجارت متقابل انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • تجدیدنظر حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • تجدیدنظر مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • تجدیدنظر شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 261-281]
 • تجدیدنظرخواهی اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 291-326]
 • تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • تجدیدنظرخواهی دعاوی طاری در مرحلۀ‏ تجدیدنظر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 395-412]
 • تجزیة رسیدگی مفهوم و آیین دادرسی دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 219-239]
 • تحدید حق دادخواهی ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 385-409]
 • تحریم اولیه تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • تحریم ثانویه تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • تحریم های بین المللی تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • تحصیل تابعیت مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس‌هایی برای قانون‌گذار ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-103]
 • تحقیق محلی تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 265-282]
 • تحلیل اقتصادی تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • تخر یب قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • تخصیص بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • تخفیف نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 5-32]
 • تدلیس حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 29-50]
 • تدوین بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • ترافعی بودن دعوا شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 139-158]
 • ترتیبات منطقه ای ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • تسبیب رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 5-27]
 • تسبیب یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 263-290]
 • تسبیب قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 77-93]
 • تسبیب تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسری رأی مفهوم و آیین دادرسی دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 219-239]
 • تسلیم مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • تسلیم قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 79-104]
 • تسهیم مسئولیت سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 453-475]
 • تشریفات دادرسی «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی» [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 81-108]
 • تشریفات دادرسی تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 327-357]
 • تصادم رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 5-27]
 • تصرف آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 53-84]
 • تصفیه «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 161-181]
 • تصمیم اداری بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 329-347]
 • تصویر حق تصویر [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 149-174]
 • تضمینات تعهد اصلی عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 87-106]
 • تعارض کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 225-248]
 • تعارض بازاریابی ورزشی تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-46]
 • تعارض قوانین حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 5-28]
 • تعارض قوانین مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت¬های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 157-181]
 • تعارض قوانین ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • تعارض متحرک جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 197-218]
 • تعارض منافع اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع» [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 67-88]
 • تعدد خواسته مفهوم و آیین دادرسی دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 219-239]
 • تعدد موضوع قرارداد شرط تغییر عوض قراردادی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • تعدیل مجازاتها تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • تعزیرات بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • تعطیل حدود. اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 149-166]
 • تعلق مال به غیر موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • تعهد بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 5-24]
 • تعهد خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 81-100]
 • تعهد تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 145-162]
 • تعهدات اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 57-81]
 • تعهدات اسناد تجاری ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 5-32]
 • تعهدات گارانتی‌دهنده بررسی ابعاد حقوقی گارانتی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 211-237]
 • تعهدات نفقه نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 267-281]
 • تعهد به جبران خسارت تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 359-383]
 • تعهد به کاهش خسارت تعهد زیان‌دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 283-299]
 • تعهد به نفع ثالث تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • تعهد به نفع ثالث اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 117-134]
 • تغییر وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • تغییر شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 181-204]
 • تغییر وضعیت شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 101-124]
 • تفاوت مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • تفسیر بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • تفسیر تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 167-196]
 • تفسیر تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 33-52]
 • تفسیر کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 225-248]
 • تفکیک ایده از بیان تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفویض اختیارات ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • تقابل تعهدات تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 241-259]
 • تقصیر یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 263-290]
 • تقصیر تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]
 • تقصیر تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقصیر مسئولیت محض ناشی از زیانهای وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن‌لا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقصیر انتفاعی مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-121]
 • تقلب شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 101-124]
 • تکلیف همکاری تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 109-138]
 • تکو ین بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • تلقیح مصنوعی احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 169-195]
 • تملک بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 373-401]
 • تنقیح ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 209-231]
 • تنوع فرهنگی نظریه گفتگوی تمدن ها و حقوق بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • تهمت بازخوانی مواضع تهمت در شهادت [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 113-156]
 • توافقات ضد رقابت تجاری مطالعۀ تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 323-343]
 • توافق طرفین خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 411-435]
 • توافق عدم رقابت تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 127-156]
 • توافق های مقدماتی توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]
 • توانایی کنترل سند تجاری الکترونیکی بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 165-188]
 • توثیق تجاری نقش دین در رهن اسناد تجاری [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 113-132]
 • توسعه بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 97-114]
 • توسل به زور. شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 185-205]
 • تولیدکننده مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • تولیدکننده و عرضه‌کنندة مواد خوراکی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • توهین به دادگاه آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 389-411]
 • تئوری نمایندگی تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 97-114]
 • تئوری‌های اقتصادی تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 97-114]

ث

 • ثالث تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 145-162]
 • ثبات تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 255-278]
 • ثبت املاک" مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ثمن زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 155-180]

ج

 • جایگزین معادل بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 373-401]
 • جامعه بین‌المللی مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 157-184]
 • جامعه‌شناسی حقوق بررسی و نقد اندیشه‌های ماکس وبر در جامعه‌شناسی حقوق [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • جامعه‌شناسی حقوق تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 135-170]
 • جامعه شناسی کار رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • جامعه‌شناسی معرفت تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 135-170]
 • جامعه ملی مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 157-184]
 • جبر نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • جبران جمعی خسارات سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین‌نامۀ عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی اجرای آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 413-433]
 • جبران کامل خسارت نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 5-32]
 • جحد بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • جرایم بدون بزه‌دیده جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • جرایم بین‌المللی بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق) [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • جرایم سازمان یافته پولشویی، آثار و عکس العمل ها [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • جرائم مالی موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • جرح شاهد اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • جرم جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • جرم‌زدایی جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • جریمه ـ پاداش. نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 85-112]
 • جریمه تأخیر تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 351-371]
 • جعالة خاص بررسی ابعاد حقوقی گارانتی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 211-237]
 • جعل طاری دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 309-324]
 • جلوه‌های فولکور بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 5-27]
 • جمجمة پوست‌تخم‌مرغی قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 77-93]
 • جمع ضمانت‌اجراها انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت‌اجراهای قراردادی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]
 • جنایات‌جنگی دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • جنسیت وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • جنین تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 71-98]
 • جنون بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • جهانی شدن جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • جهانی شدن ظهور دولت های مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 53-80]

چ

 • چارچوب قراردادی برچیدن چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • چک ارزی تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 351-371]
 • چک الکترونیکی چک الکترونیکی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 87-112]

ح

 • حادثة رانندگی سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 453-475]
 • حیازت رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 27-49]
 • حاکمیت اراده حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 5-28]
 • حجر طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 283-312]
 • حد قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • حداکثر مسئولیت بالقوه بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-30]
 • حدود بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • حدود شرعی اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 149-166]
 • حریم ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 347-366]
 • حریم¬خصوصی مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 67-99]
 • حریم خصوصی بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 133-163]
 • حریم خصوصی مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 183-209]
 • حریم خصوصی حق تصویر [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 149-174]
 • حسبه و امور حسبیه منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • حسن حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • حسن نیت حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 29-50]
 • حسن نیت تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • حفاری به روش کلید در دست نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 85-112]
 • حفاری روزانه نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 85-112]
 • حفاظت از داده‌های خصوصی سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین‌نامۀ عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی اجرای آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 413-433]
 • حفاظت از سرمایه بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 43-65]
 • حق قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • حق وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حق حق بر تابعیت؛ از حقوق بین‌الملل خصوصی تا حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 129-150]
 • حق اختراع نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 373-394]
 • حق- ادعا حق بر تابعیت؛ از حقوق بین‌الملل خصوصی تا حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 129-150]
 • حق اعیان حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • حق افشا حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 349-380]
 • حق الزام تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 241-259]
 • حق امنیت فردی حق امنیت فردی و تامین آن در نهج‌البلاغه‌ [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 103-136]
 • حق آموزش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 105-131]
 • حق اولیه تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 359-383]
 • حق بر تصویر مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 67-99]
 • حق جبران خسارت تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 359-383]
 • حق حبس. قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 79-104]
 • حق خرید و فروش اجباری سهام تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 477-499]
 • حق دسترسی به اطلاعات تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 105-131]
 • حق دینی خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 81-100]
 • حق سلطه فرد مرگ خود خواسته یا اُتانازی [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • حق شخصی خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 81-100]
 • حق شخصی شکایت از رأی مدنی در خلال مهلت طریقۀ شکایت دیگر و مقولۀ اسقاط حق شکایت [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]
 • حق شخصی آیینی شکایت از رأی مدنی در خلال مهلت طریقۀ شکایت دیگر و مقولۀ اسقاط حق شکایت [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]
 • حق شهرت مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 273-299]
 • حق عینی حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • حق مادی نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده‌ طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 65-87]
 • حق مالی حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • حق مالکیت تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • حق معنوی نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده‌ طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 65-87]
 • حق مؤلف حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]
 • حقوق نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • حقوق مبانی کلی حقوق زن در خانواده [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حقوق همانند‌سازی انسان احکام فقهی و پی‌آمدهای حقوقی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • حقوق حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-79]
 • حقوق قرائت فقهی حقوق اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 197-226]
 • حقو قی رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • حقوق ­ادبی و هنری مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • حقوق ادبی و هنری حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 349-380]
 • حقوق ایران مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران، مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق ایران. قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 77-104]
 • حقوق استرالیا تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • حقوق اقتصادی قرائت فقهی حقوق اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 197-226]
 • حقوق امریکا تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • حقوق انتخاباتی شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • حقوق انحصاری تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟ [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 327-350]
 • حقوق انحصاری اقلیت ها جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللی بشر(آخرین دستاوردها) [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • حقوق انگلستان تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • حقوق بشر نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • حقوق بشر چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حقوق بشر دادگاه اروپائی حقوق بشر; ساختار و صلاحیت های جدید [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حقوق بشر تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 29-50]
 • حقوق بشر ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 51-96]
 • حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 115-139]
 • حقوق بشر بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 97-114]
 • حقوق بشر اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی) [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 159-179]
 • حقوق‌بشردوستانه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • حقوق بیگانگان وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 151-170]
 • حقوق بین الملل نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • حقوق بین الملل نظریه گفتگوی تمدن ها و حقوق بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • حقوق بین الملل ایران و حقوق بین المللی انرژی هسته ای و وضعیت ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • حقوق بین‌الملل اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 231-254]
 • حقوق بین‌الملل مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 403-426]
 • حقوق پدیدآورنده حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 71-96]
 • حقوق تاجیکستان نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 267-281]
 • حقوق تبلیغات ورزشی تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-46]
 • حقوق تجارت. تئوری محل در برات و عقد حواله [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 105-132]
 • حقوق تجارت فراملی اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 231-254]
 • حقوق تطبیقی تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 109-138]
 • حقوق ثبت حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • حقوق ثبت اسناد و املاک چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-143]
 • حقوق جزا پولشویی، آثار و عکس العمل ها [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حقوق حمل‌ونقل ریلی بار ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعۀ حمل‌ونقل‏ های بین‌المللی کالا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 195-223]
 • حقوق داخلی ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویۀ ایکسید [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-41]
 • حقوق داخلی. تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 33-52]
 • حقوق دفاعی «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی» [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 81-108]
 • حقوق رقابت جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران) [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 25-69]
 • حقوق رقابت تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 171-203]
 • حقوق رقابت سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 89-114]
 • حقوق رقابت تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 255-278]
 • حقوق شخصیت مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 67-99]
 • حقوق شخصیت حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 217-239]
 • حقوق شخصیت حق تصویر [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 149-174]
 • حقوق ضد تراست مطالعۀ تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 323-343]
 • حقوق فرانسه مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 35-66]
 • حقوق فرانسه و مصر مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران، مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق فرهنگی معلولان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 105-131]
 • حقوق فضا مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 403-426]
 • حقوق قراردادها توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]
 • حقوق قراردادها حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 217-239]
 • حقوق کار رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • حقوق کامن لو تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • حقوق کامن لو توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]
 • حقوق کیفری چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حقوق کیفری حکومت و حقوق کیفری [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • حقوق‌کیفری جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • حقوق کلیه اقلیت ها جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللی بشر(آخرین دستاوردها) [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • حقوق کودک تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 59-86]
 • حقوق مالی مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]
 • حقوق مالکیت تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 97-114]
 • حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • حقوق مالکیت ادبی و هنری عکس: جلوه‌ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • حقوق مالکیت صنعتی حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • حقوق مالکیت فکری جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران) [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 25-69]
 • حقوق مالکیت فکری تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 105-127]
 • حقوق مالکیت فکری تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 171-203]
 • حقوق مالکیت فکری تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-46]
 • حقوق مالکیت فکری نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 373-394]
 • حقوق مالکیت فکری مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 273-299]
 • حقوق مالکیت معنوی دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین‌الملل خصوصی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 141-164]
 • حقوق مجاور مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]
 • حقوق مخصوصه تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 113-138]
 • حقوق مدنی تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 113-138]
 • حقوق معنوی موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • حقوق معنوی حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 349-380]
 • حقوق معنوی حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 217-239]
 • حکم حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • حکم قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • حکم شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 349-372]
 • حکم امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 345-367]
 • حکم اعلامی و تأسیسی نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 5-32]
 • حکمت حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • حکم خارجی شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 349-372]
 • حکم قضایی مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حکومت مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • حکومت حکومت و حقوق کیفری [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • حکومت فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • حل اختلاف روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • حل تعارض قوانین قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 155-177]
 • حمایت از طرف ضعیف‌تر نظریة همبستگی ‌قراردادی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 543-584]
 • حمایت از منافع تجاری تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 127-156]
 • حمایت حقوقی مطالعه تطبیقی حمایت از نرم‌افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی) در حقوق ایران و ایالات متحده [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمایت قانونی علائم تجاری بویایی:جلوه‌‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 307-328]
 • حمل‌ونقل ریلی کالا ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعۀ حمل‌ونقل‏ های بین‌المللی کالا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 195-223]
 • حواله تئوری محل در برات و عقد حواله [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 105-132]

خ

 • خیار تبعض صفقه تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس) [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 25-52]
 • خاص بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • خانواده مبانی کلی حقوق زن در خانواده [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • خانواده اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • خانواده نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 267-281]
 • خدمات الکترونیک مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 137-168]
 • خدمات عمومی مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 137-168]
 • خیر نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • خیر اولیه رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 27-49]
 • خرید متقابل انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • خسارت از دست دادن درآمد ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 133-150]
 • خسارت اعادة منفعت بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 31-55]
 • خسارت تأخیر تأدیه تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 351-371]
 • خسارت تنبیهی امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 345-367]
 • خسارت جبرانی بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 31-55]
 • خطای اداری تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 5-34]
 • خطر بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 35-53]
 • خلافت مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • خلاقیت فردی اصالت؛ شرط پیدایش اثر [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 31-54]
 • خواستة جدید اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • خوانده اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 291-326]
 • خودتکمیل‌گری تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 135-170]
 • خودکشی مرگ خود خواسته یا اُتانازی [دوره 3، شماره 9، 1384]

د

 • دادرسی استعفای وکیل در دادرسی مدنی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 125-154]
 • دادرسی عادلانه حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • دادرسی منصفانه. اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی) [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 159-179]
 • دادستان بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • دادستان منصوب تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 59-78]
 • دادسرا و دادگاه ویژه. تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 59-78]
 • دادگاه استعفای وکیل در دادرسی مدنی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 125-154]
 • دادگاه تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 327-357]
 • دادگاه دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 163-184]
 • دادگاه اروپایی دادگاه اروپائی حقوق بشر; ساختار و صلاحیت های جدید [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • داد گاه بدوی مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا بررسی نقش دادگاه‌های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت‌کاران نسل‌کشی 1994 [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 163-194]
 • دادگاه جهانی نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • دادگاه جهانی ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 51-96]
 • دادگاه صادرکنندة صلاحیت شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 349-372]
 • دادگاه صالح ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 301-321]
 • دادگاه عالی مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • دادگاه کیفری بین‌المللی ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 51-96]
 • دادگاه نامناسب موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 97-125]
 • دادگاه‌های دو پیوندی بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست‌یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 99-130]
 • دادگاههای ملی نظارت دادگاههای ملی بر اجرای حقوق بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • دادگاه‌های ملی بررسی نقش دادگاه‌های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت‌کاران نسل‌کشی 1994 [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 163-194]
 • دادگاه ویژه سیرالئون بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست‌یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 99-130]
 • دادگاه ویژه عراق بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق) [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • داده کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 301-322]
 • دارا شدن ناعادلانه پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • دامپینگ تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 29-58]
 • دی ان ای بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 139-158]
 • داور ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 283-307]
 • داور تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 145-162]
 • داوری تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 327-357]
 • داوری صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-347]
 • داوری امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 345-367]
 • داوری دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 163-184]
 • درآمدهای جرم پولشویی، آثار و عکس العمل ها [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • درخواست نابه‌هنگام رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 413-430]
 • دسترسی آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 67-86]
 • دستگاه قضایی اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی) [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 159-179]
 • دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت‌های خرید اعتباری. نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 5-30]
 • دستور آنتون پیلر مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 183-209]
 • دعاوی بازرگانی جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 463-481]
 • دعاوی بین‌المللی ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • دعاوی خصوصی بین‌المللی ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 301-321]
 • دعوا آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 53-84]
 • دعوا اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 291-326]
 • دعوای اضافی دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 309-324]
 • دعوای جلب ثالث دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 309-324]
 • دعوای طاری دعاوی طاری در مرحلۀ‏ تجدیدنظر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 395-412]
 • دعوای مستقیم مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران، مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دعوای ورود ثالث دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 309-324]
 • دعوی جعل طاری متقابل دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 309-324]
 • دفاع متهم/ خواندة دعوای نقض تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟ [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 327-350]
 • دکترین ایراد امر مطروحه ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 301-321]
 • دکترین دادگاه نامناسب ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 301-321]
 • دکترین لیر شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 205-229]
 • دکترین نزدیک‏ترین ارتباط نظریة نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 33-51]
 • دین اقرار تاجر ورشکسته [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • دین بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 5-24]
 • دین پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • دین امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون [(مقالات آماده انتشار)]
 • دنیای مجازی حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]
 • دین مال کلی خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 81-100]
 • دیه روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • دیوان بین المللی دادگستری نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • دیوان بین المللی دادگستری اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • دیوان داوری خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 411-435]
 • دیوان دائمی دادگستری بین المللی نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • دیوان عالی کشور شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 181-204]
 • دیوان عالی کشور ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 183-208]
 • دیوان عدالت اداری بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 329-347]
 • دولت الکترونیک مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 137-168]
 • دولت خارجی نظارت دادگاههای ملی بر اجرای حقوق بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • دولت رانتیر فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • دولت متبوع نظارت دادگاههای ملی بر اجرای حقوق بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • دولت های مجازی ظهور دولت های مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 53-80]

ذ

 • ذاتی حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • ذمه امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رأی صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-347]
 • رابطة سببیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • رابطه استناد رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 5-27]
 • رابطه حقوقی شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 101-124]
 • ریاست مبانی کلی حقوق زن در خانواده [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • ریاست شوهر. رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 25-52]
 • رأی مشورتی دادگاه اروپائی حقوق بشر; ساختار و صلاحیت های جدید [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • راهبرد تقنینی اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع» [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 67-88]
 • رأی وحدت رویه قضایی شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 181-204]
 • ربا تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 351-371]
 • رجوع امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 233-252]
 • رد ثالث اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 117-134]
 • رده‌بندی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده ‏بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 427-452]
 • رسانه مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 67-99]
 • رسیدگی‏های قضایی اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع» [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 67-88]
 • رسیدگی‌های موازی آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 389-411]
 • ریسک ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 369-388]
 • رشد ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 115-139]
 • رشوه فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • رضایت رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 25-52]
 • رضایت زوج رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 25-52]
 • رفاه اجتماعی. نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل) [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 131-162]
 • رفاه عمومی بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 5-24]
 • رفتار متقابل شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 139-158]
 • رقابت غیرمنصفانه تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 29-58]
 • رقابت غیرمنصفانه حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 85-102]
 • رهبری بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 165-188]
 • رهن رهن دین [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • رهن ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 129-148]
 • رهن ابتدایی رهن دین [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • رهن اسناد تجاری نقش دین در رهن اسناد تجاری [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • رهن بدلی رهن دین [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • رهن دین رهن دین [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • رهن دین نقش دین در رهن اسناد تجاری [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • رهن منفعت رهن دین [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • روابط اداری تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 5-34]
 • روابط بین‌الملل خصوصی دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین‌الملل خصوصی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 141-164]
 • روابط تجاری تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 127-156]
 • روابط کار رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • رواندا بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست‌یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 99-130]
 • رویة قضایی تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 241-259]
 • روش استنباط کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 225-248]
 • روش تدوینی اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 231-254]
 • روش تطبیقی اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 231-254]
 • روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • رویکرد جامعه شناختی رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • رویکرد حقوقی تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • رویکرد صورت گرایانه رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • روم دو حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 5-28]
 • رویه قضایی نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 239-264]

ز

 • زیان محوری مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-121]
 • زبان حقوقی ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 209-231]
 • زن مبانی کلی حقوق زن در خانواده [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • زن مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • زنان ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 115-139]
 • زندان استبرائی نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 239-264]
 • زندگی‌دوم حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]

س

 • ساختمان حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-79]
 • ساختمان درحال احداث زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 155-180]
 • سیادت مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • سازش بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • سازش تجاری بین‌المللی بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • سازمان تجارت جهانی تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 29-58]
 • سازمان ملل شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 185-205]
 • سازمان ملل متحد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • سازمان ملل متحد اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • سازمان ملل متحد تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • سازمان ملل متحد تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 29-50]
 • سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 115-139]
 • سازه تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • سیاست‌گذاری تقنینی و اجرایی سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین‌نامۀ عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی اجرای آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 413-433]
 • سبب اقوی از مباشر تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 113-132]
 • سرمایه داری جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • سرمایه‌گذاری حقوق محصولات فکری پدیدآمده از غیر انسان:‏ شرح حقوق کنونی و نقدی بر رویکرد لایحۀ حمایت از مالکیت فکری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 241-265]
 • سرمایه‌گذاری ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویۀ ایکسید [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-41]
 • سرمایه‌گذاری قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 227-261]
 • سرمایه¬گذاری خارجی سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 5-34]
 • سرمایه‌گذاری کم‌بازده بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 95-115]
 • سفارش حقوق محصولات فکری پدیدآمده از غیر انسان:‏ شرح حقوق کنونی و نقدی بر رویکرد لایحۀ حمایت از مالکیت فکری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 241-265]
 • سقوط تعهدات اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 57-81]
 • سلاح های هسته ای ایران و حقوق بین المللی انرژی هسته ای و وضعیت ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • سند پولی تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 53-83]
 • سند تجاری بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 165-188]
 • سند تجاری الکترونیکی بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 165-188]
 • سند رسمی زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 155-180]
 • سند مالکیت المثنی چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-143]
 • سهام بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 165-193]
 • سهام ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 129-148]
 • سهامداران بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 165-193]
 • سهم الارث مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • سوء استفاده ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • سوءاستفاده از وضعیت وابستگی مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 301-326]
 • سوبژکتیویته تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 205-231]
 • سودای غیرمشروع فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]

ش

 • شاخص قرارداد اداری قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 77-104]
 • شاهد بازخوانی مواضع تهمت در شهادت [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 113-156]
 • شبه‌جرم بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 31-55]
 • شبه قرارداد ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 159-182]
 • شبهه مفهومیه بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • شتباهات سیستمی" مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شخصیت حقوقی تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 5-24]
 • شخصیت حقوقی بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 43-65]
 • شخص ثالث پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • شخصیه قلمرو احوال شخصیه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • شر نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • شرایط اساسی صحت حکم خارجی. شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 139-158]
 • شرایط شاهد اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • شرایط شکلی علائم تجاری بویایی:جلوه‌‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 307-328]
 • شرایط ماهوی علائم تجاری بویایی:جلوه‌‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 307-328]
 • شرط اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرط داوری ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 283-307]
 • شرط صلاحیت ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 385-409]
 • شرط عدم چالش شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 205-229]
 • شرط قرارداد شرط تغییر عوض قراردادی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • شرعی حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • شرکت تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 97-114]
 • شرکت تجار. بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 165-193]
 • شر کت تجاری معامله خارج از حدود اختیارمدیر [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • شرکت تک‏عضوی بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 43-65]
 • شرکت سهامی بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 165-193]
 • شرکت سهامی ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 129-148]
 • شرکت سهامی تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 477-499]
 • شرکت‌های تجاری بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 253-274]
 • شرکت‌های خصوصی مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 403-426]
 • شروط بیع زمانی قرارداد بیع زمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • شروط حل اختلاف چندمرحله‏ای رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 413-430]
 • شروط قراردادی ناقص حقوق رقابت. جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران) [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 25-69]
 • شروع دوباره «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 161-181]
 • شعبات فوق العاده برای کامبوج. بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست‌یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 99-130]
 • شفافیت اطلاعات بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 501-520]
 • شکایت «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی» [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 81-108]
 • شکایت از رأی مفهوم و آیین دادرسی دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 219-239]
 • شکایت از رأی شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 261-281]
 • شکنجه جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • شنا سایی وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • شناسنامه وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • شهادت بازخوانی مواضع تهمت در شهادت [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 113-156]
 • شهادت (گواهی) اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • شورای امنیت ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • شورای امنیت شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 185-205]
 • شورای‌امنیت دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • شورای امنیت ملل متحد اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 115-139]
 • شورای قانون اساسی شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]

ص

 • صاحبان گامت تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 71-98]
 • صدور دستور موقت خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 411-435]
 • صلاحیت صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-347]
 • صلاحیت رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 413-430]
 • صلاحیت امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 345-367]
 • صلاحیت اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلاحیت انحصاری ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 301-321]
 • صلاحیت داوری ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 283-307]
 • صلاحیت محاکم ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 385-409]
 • صلاحیت مساعدتی دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 163-184]
 • صلاحیت هم‌زمان خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 411-435]
 • صلح بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 97-114]
 • صلح و امنیت منطقه ای ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • صنایع دستی حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 71-96]
 • صندوق بازنشستگی بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 95-115]

ض

 • ضامن بستانکاران نظریه تضامن در اجرای حق شفعه وارث خیار [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • ضمان رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 5-27]
 • ضمان یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 263-290]
 • ضمان عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 87-106]
 • ضمان مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 175-196]
 • ضمانت اجرا مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 35-66]
 • ضمانت اجرای حقوقی ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • ضمانت الکترونیکی چک الکترونیکی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 87-112]
 • ضمانت حقو قی معامله خارج از حدود اختیارمدیر [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • ضمان درک غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 297-315]
 • ضمان سهمی تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 113-132]
 • ضمان معاوضی مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]

ط

 • طبیعت تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 205-231]
 • طرح‌های تملک دارایی مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 227-261]
 • طرف قرارداد ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • طریق شکایت شکایت از رأی مدنی در خلال مهلت طریقۀ شکایت دیگر و مقولۀ اسقاط حق شکایت [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]
 • طلاق قلمرو احوال شخصیه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • طلب بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 5-24]
 • طلبکار. بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 5-24]
 • طلق‌بودن طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 283-312]

ظ

ع

 • عابر پیاده سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 453-475]
 • عام بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • عامل ارتباط شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 101-124]
 • عامل ارتباط عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • عامل ارتباط ثابت جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 197-218]
 • عامل ارتباط متغیر جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 197-218]
 • عامل ثبت عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • عامل حمایت عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • عیب اختراع مسئولیت محض ناشی از زیانهای وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن‌لا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبارات الحاقی مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف‌شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدالت منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • عدالت. بازخوانی مواضع تهمت در شهادت [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 113-156]
 • عدالت اصلاحی مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-121]
 • عدل حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • عدم اعمال صلاحیت موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 97-125]
 • عدم‌تبرع کاربرد اصل عدم تبرع [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 171-193]
 • عدم قابلیت استناد مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 35-66]
 • عدم نفوذ طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 283-312]
 • عدوانی آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 53-84]
 • عصر غیبت اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 149-166]
 • عقد نامعین نقش دین در رهن اسناد تجاری [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • عقل حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • عقلایی‌بودن بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 329-347]
 • عقلانیت بررسی و نقد اندیشه‌های ماکس وبر در جامعه‌شناسی حقوق [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • عقود امانی عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 233-256]
 • عقود امانی مضمونه عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 233-256]
 • عکس عکس: جلوه‌ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • علامت تأییدی شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان‌های تجاری [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • علامت تجاری حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 85-102]
 • علامت تجاری شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان‌های تجاری [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • علامت تجاری تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟ [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 327-350]
 • علامت جمعی شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان‌های تجاری [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • علائم بویایی علائم تجاری بویایی:جلوه‌‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 307-328]
 • علائم تجاری علائم تجاری بویایی:جلوه‌‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 307-328]
 • علائم تجاری- ورزشی تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-46]
 • علم قاضی بررسی علم قاضی در فقه و قانون [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • عمل قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 79-104]
 • عملیات بالادستی سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 5-34]
 • عملی بودن موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 285-305]
 • عمل متقابل بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 325-346]
 • عین اقرار تاجر ورشکسته [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • عین حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • عناصر حکمی اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • عناصر موضوعی اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • عنصر روانی بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • عین معین مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • عوامل ارتباط نظریة نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 33-51]
 • عوض قراردادی شرط تغییر عوض قراردادی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]

غ

 • غرامات غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 297-315]
 • غیر قانونی بو دن وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]

ف

 • فاعلیت اخلاقی حق بر تابعیت؛ از حقوق بین‌الملل خصوصی تا حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 129-150]
 • فراتر از اختیار بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 253-274]
 • فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • فرجام حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • فرجام شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 261-281]
 • فرجام‌خواهی اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 291-326]
 • فرمالیسم حقوقی اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 57-81]
 • فرهنگ جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • فرهنگ نظریه گفتگوی تمدن ها و حقوق بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • فساد فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • فساد اقتصادی فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • فساد نظام مند فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • فسخ قرارداد تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 241-259]
 • فضیلت نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • فقه حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • فقه بررسی علم قاضی در فقه و قانون [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • فقه همانند‌سازی انسان احکام فقهی و پی‌آمدهای حقوقی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • فقه قرائت فقهی حقوق اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 197-226]
 • فقیه جامع شرایط افتا اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 149-166]
 • فقه جزایی تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • فقه سنتی تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • فقه شیعه تئوری محل در برات و عقد حواله [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 105-132]
 • فک تضمینات عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 87-106]
 • فناوری اطلاعات مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 137-168]
 • فناوری اطلاعات ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 369-388]
 • فناوری رایانه چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-143]
 • فناوری ضروری استاندارد نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 373-394]
 • فولکلور حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 71-96]
 • فولکور بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 5-27]

ق

 • قابلیت اثبات موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 285-305]
 • قابلیت اشتغال ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 133-150]
 • قابلیت پیش‌بینی ضرر قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 77-93]
 • قاتل روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • قاذف قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • قاعدة عدم تأثیر طرح بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 373-401]
 • قاعدة نفی غرر شرط تغییر عوض قراردادی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • قاعده «؛ الساقط لایعود» امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاعده حل تعارض احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • قاعده درء بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • قاعده مادی احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • قانون قلمرو احوال شخصیه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • قانون بررسی علم قاضی در فقه و قانون [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • قانون شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 101-124]
 • قانون شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 181-204]
 • قانون اساسی تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 167-196]
 • قانون اساسی بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 133-163]
 • قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 133-163]
 • قانون اهداء جنین شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 141-164]
 • قانون اهدای جنین. تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 71-98]
 • قانون بودجه مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 227-261]
 • قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 105-131]
 • قانون حاکم ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 5-32]
 • قانون حاکم حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 5-28]
 • قانون حاکم ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • قانون حاکم تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 105-127]
 • قانون حاکم قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 155-177]
 • قانون‌حاکم احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • قانون حاکم بر شرکت تجاری تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 5-24]
 • قانون حقوق شهروندی بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 133-163]
 • قانون خارجی موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 285-305]
 • قانون صلاحیت دادگستری بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 325-346]
 • قانون طبیعی تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 205-231]
 • قانون عادی تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 167-196]
 • قانون عقلانی بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 5-24]
 • قانون کارآمد بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 5-24]
 • قانون مجازات اسلامی. بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 133-163]
 • قانون مدیریت خدمات کشوری مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 137-168]
 • قانون مقر دادگاه موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 285-305]
 • قانون ناکارآمد بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 5-24]
 • قانون نمونه آنسیترال بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • قبح حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • قبض انبار تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 171-196]
 • قبض عین مرهونه رهن دین [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • قتل از روی ترحم مرگ خود خواسته یا اُتانازی [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • قتل عمد روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • قدرت مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • قدرت دولتی فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • قذف قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • قرارداد ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • قرارداد احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • قرارداد قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 77-104]
 • قرارداد حق تصویر [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 149-174]
 • قرارداد آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 67-86]
 • قرارداد کاربرد اصل عدم تبرع [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 171-193]
 • قرارداد ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 369-388]
 • قرارداد تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 145-162]
 • قرارداد اجاره مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 175-196]
 • قرارداد اجازه بهره‌ برداری جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران) [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 25-69]
 • قرارداد اجتماعی نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 267-281]
 • قرارداد اداری قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 77-104]
 • قرارداد استاندارد مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف‌شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرارداد انتقال جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران) [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 25-69]
 • قرارداد ائتلافی قراردادهای مشارکت حوزۀ حفاری چاه‌های نفت و گاز [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 89-111]
 • قرارداد به‌اشتراک‏گذاری دستگاه حفاری قراردادهای مشارکت حوزۀ حفاری چاه‌های نفت و گاز [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 89-111]
 • قرارداد پیش فروش زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 155-180]
 • قرارداد حفاری قراردادهای مشارکت حوزۀ حفاری چاه‌های نفت و گاز [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 89-111]
 • قرارداد حفاری عمقی نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 85-112]
 • قرارداد حفاری مشترک قراردادهای مشارکت حوزۀ حفاری چاه‌های نفت و گاز [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 89-111]
 • قرارداد حمل و نقل اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرارداد دولتی قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 77-104]
 • قرارداد گشایش اعتبار تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 51-96]
 • قرارداد گواهی دارایی فکری بررسی ابعاد حقوقی بورس بین‌المللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 51-75]
 • قرارداد لیسانس تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 23-46]
 • قرارداد لیسانس شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 205-229]
 • قرارداد مشوق نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 85-112]
 • قراردادهای آتی بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • قراردادهای اموال معنوی عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-31]
 • قراردادهای بالادستی نفت و گاز قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • قراردادهای تجاری بین‌المللی قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 155-177]
 • قراردادهای تسویه تهاتری انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • قراردادهای جبرانی انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • قراردادهای مقدماتی توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]
 • قراردادهای ناقص توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]
 • قراردادهای نفتی چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • قراردادهای نفتی ایران چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • قراردادهای نفت و گاز سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 5-34]
 • قراردادهای واگذاری تهاتری انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • قرارداد واگذاری تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 105-127]
 • قرار کارشناسی خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 33-58]
 • قرار منع دعوی موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 97-125]
 • قصاص روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • قطعیت ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 209-231]
 • قلمرو... تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 109-138]
 • قلمرو زمانی بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 35-53]
 • قلمرو مکانی بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 35-53]
 • قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 171-203]
 • قواعد خاص معاهده‌ای تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 359-383]
 • قواعد مسئولیت بین‌المللی تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 359-383]
 • قوانین بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • قوانین بنیادین بررسی نقش دادگاه‌های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت‌کاران نسل‌کشی 1994 [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 163-194]
 • قوانین کیفری. تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 167-196]
 • قوانین موضوعه تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 59-78]
 • قو لنامه توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]

ک

 • کارآیی انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت‌اجراهای قراردادی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]
 • کارایی تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • کاربرد کاربرد اصل عدم تبرع [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 171-193]
 • کارت‌ اعتباری نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 5-30]
 • کارت خرید اعتباری نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 5-30]
 • کارشناس اعتبار نظر کارشناس [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • کارشناس خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 33-58]
 • کارشناسی اعتبار نظر کارشناس [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • کارکرد قراردادی تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 127-156]
 • کارکردها اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 521-541]
 • کالای کلی درمعین مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • کالای کلی فی الذمه مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • کامن‌لا بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 253-274]
 • کد رفتاری خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرامت ذاتی حق بر تابعیت؛ از حقوق بین‌الملل خصوصی تا حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 129-150]
 • کسب تابعیت ایالات متحدة آمریکا مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس‌هایی برای قانون‌گذار ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-103]
 • کسب تابعیت کانادا مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس‌هایی برای قانون‌گذار ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-103]
 • کشف اطلاعات مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 183-209]
 • کشف تصادفی ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 183-208]
 • کشور تحریم کننده تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • کشور میزبان وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 151-170]
 • کشور نقض کننده تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • کیفر نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • کلمات حذف‌شده مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف‌شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمیسیون حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 115-139]
 • کنترل دمکراتیک نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل) [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 131-162]
 • کنوانسیون 1980 رم نظریة نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 33-51]
 • کنوانسیون SMGS ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعۀ حمل‌ونقل‏ های بین‌المللی کالا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 195-223]
 • کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تعهد زیان‌دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 283-299]
 • کنوانسیون تنوع زیستی آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 67-86]
 • کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق) [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 105-131]
 • کنوانسیون حقوق معلولان تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 29-50]
 • کودکان آزمایشگاهی ارث کودکان آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • کودکان آزمایشگاهی شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 141-164]

گ

 • گارانتی بررسی ابعاد حقوقی گارانتی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 211-237]
 • گاکاکا بررسی نقش دادگاه‌های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت‌کاران نسل‌کشی 1994 [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 163-194]
 • گامت تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 71-98]
 • گفتگوی تمدن ها نظریه گفتگوی تمدن ها و حقوق بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • گمراه کنندگی حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 85-102]
 • گواهی ثبت اختراع اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران. [(مقالات آماده انتشار)]
 • گواه (شاهد) تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 265-282]
 • گواهی (شهادت) تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 265-282]

ل

 • لیسانس اموال فکری بررسی ابعاد حقوقی بورس بین‌المللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 51-75]
 • لیسانس فرند نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 373-394]
 • لعان بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 139-158]

م

 • مادة 803 قانون مدنی امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 233-252]
 • مادة 968 ق.م نظریة نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 33-51]
 • مادرِ ایرانی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 435-462]
 • مادر جانشین ارث کودکان آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • مافی‌الذمه امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماکس‌وبر بررسی و نقد اندیشه‌های ماکس وبر در جامعه‌شناسی حقوق [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • مال موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • مال قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 79-104]
 • مال کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 301-322]
 • مالکیت خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 81-100]
 • مالکیت ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 347-366]
 • مالکیت ادواری قرارداد بیع زمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • مالکیت فکری بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 5-27]
 • مالکیت فکری حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 85-102]
 • مالکیت فکری حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 71-96]
 • مالکیت فکری مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 183-209]
 • مالکیت فکری مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • مالکیت فکری حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 217-239]
 • مالکیت فکری مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]
 • مالکیت فکری نرم ‏افزار سازگار سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 89-114]
 • مالکیت مشترک ادواری قرارداد بیع زمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • میانجیگری بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • ماهیت حقوقی بررسی ابعاد حقوقی گارانتی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 211-237]
 • ماهیت حقوقی. تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 53-83]
 • ماهوی رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 413-430]
 • ماهواره‌های مکعبی مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 403-426]
 • مباحات. ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 55-76]
 • مباشرت رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 5-27]
 • مباشرت یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 263-290]
 • مباشرت تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبانی اقتصادی رقابت مطالعۀ تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 323-343]
 • مبیع غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 297-315]
 • مبیع متساوی‌الاجزا تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس) [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 25-52]
 • مبیع مختلف‌الاجزا تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس) [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 25-52]
 • مبنای حقوق حکومت و حقوق کیفری [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • مبنای ضمان درک تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • مبنای نظام حقوق اسلام مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • مترا فعین مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • متقاضی اعتبار تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 51-96]
 • مجازات جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • مجازاتهای بدنی تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • مجازاتهای شرعی تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • مجلس خبرگان بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 165-188]
 • مجوز بهره‌برداری تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 105-127]
 • محاکم اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع» [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 67-88]
 • محاکم بین‌المللی بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق) [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • محاکم ملی بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق) [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • محرمانگی تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 59-86]
 • محرمانه محرمانه‌بودن داوری تجاری بین الملل [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 313-347]
 • محصول معیوب تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]
 • محکمه‌کیفری‌بین‌المللی‌رواندا دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • محکومین مالی نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 239-264]
 • محل تئوری محل در برات و عقد حواله [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 105-132]
 • مخترع مسئولیت محض ناشی از زیانهای وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن‌لا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مد حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • مداخله دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 163-184]
 • مدارا نظریه گفتگوی تمدن ها و حقوق بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • مدیر معامله خارج از حدود اختیارمدیر [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • مدیران شرکت ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 129-148]
 • مدیریت ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 369-388]
 • مدیریت تعارض اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع» [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 67-88]
 • مدرنیته تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 205-231]
 • مدیون امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون [(مقالات آماده انتشار)]
 • میراث فرهنگی بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 5-27]
 • مراجع عمومی و اختصاصی تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 5-34]
 • مراجع قضایی ملّی دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین‌الملل خصوصی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 141-164]
 • مراقبت‌های تسکینی مرگ خود خواسته یا اُتانازی [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • مرتد فطری بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • مرتد ملی بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • مرد مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • مردان غیرایرانی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 435-462]
 • مردم بومی بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 5-27]
 • مرزها جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • مرکز اصلی شرکت جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 197-218]
 • مرگ حق تصویر [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 149-174]
 • مرهون نقش دین در رهن اسناد تجاری [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • مزایای بازنشستگی بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 95-115]
 • مسائل مستحدثه همانند‌سازی انسان احکام فقهی و پی‌آمدهای حقوقی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • مستحق‌للغیر غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 297-315]
 • مستند احکام تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 59-78]
 • مسؤولیت استعفای وکیل در دادرسی مدنی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 125-154]
 • مسؤولیت بین‌المللی تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 33-52]
 • مسؤولیت¬مدنی مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 67-99]
 • مسئولیت بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 165-193]
 • مسئولیت مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 175-196]
 • مسئولیت بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده ‏بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 427-452]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت دولت" مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت غیر قراردادی مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 273-299]
 • مسئولیت قراردادی تعهد زیان‌دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 283-299]
 • مسئولیت قراردادی مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 273-299]
 • مسئولیت محدود بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 43-65]
 • مسئولیت محض مسئولیت محض ناشی از زیانهای وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن‌لا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت مدنی تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 5-34]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • مسئولیت مدنی مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • مسئولیت مدنی بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 31-55]
 • مسئولیت مدنی مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئولیت مدنی. حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 5-28]
 • مسئولیت مشترک بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-30]
 • مسئولیت ناشی از تولید کالا مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت¬های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 157-181]
 • مسئولیت ناشی از خسارت مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 403-426]
 • مسئولیت واقعی مستقل بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-30]
 • مشارکت عمومی- خصوصی مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 227-261]
 • مشارکت عمومی‌ـ خصوصی ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 369-388]
 • مشترکات عمومی ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 55-76]
 • مشروعیت وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • مشروعیت مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • مشروعیت بررسی و نقد اندیشه‌های ماکس وبر در جامعه‌شناسی حقوق [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • مشروعیت منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • مصر شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 349-372]
 • مصرف‌کننده مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 109-133]
 • مصلحت منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • مضمون‌به تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • مطالبه خسارات قراردادی توسط ثالث تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • معادن نفت و گاز سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 5-34]
 • معیار شخصی تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • معیار نوعی تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • معاملات تهاتری انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • معاملة پایه تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • معامله معامله خارج از حدود اختیارمدیر [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • معامله با حق استرداد رهن دین [دوره 1، شماره 4، 1382]
 • معامله منصفانه حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 29-50]
 • معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویۀ ایکسید [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-41]
 • معاهدة منشور انرژی صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-347]
 • معاهده تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 33-52]
 • معرفت‌حقوقی دادرسانه تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 135-170]
 • معلولیت تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 29-50]
 • مقدمات حکمت کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 131-148]
 • مقذوف قذف از دیدگاه گتاب و سنت [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • مقررات ایران در زمینة کسب تابعیت مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس‌هایی برای قانون‌گذار ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-103]
 • مقررات روم دو مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت¬های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 157-181]
 • مقررات متحدالشکل CIM ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعۀ حمل‌ونقل‏ های بین‌المللی کالا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 195-223]
 • مکانیزم های بین المللی اجرای قواعد حقوق اقلیت ها جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللی بشر(آخرین دستاوردها) [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • منابع حقوق شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 181-204]
 • منابع ژنتیک آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 67-86]
 • منابع عمومی فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • مناسبات استخدامی تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 127-156]
 • منافع قراردادی تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • مندرجات استاندارد مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف‌شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مندرجات ویژه مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف‌شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • منشور ملل متحد اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • منطقی‌بودن موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 285-305]
 • منطق حقوق اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 57-81]
 • منطقه ممنوعه پروازی شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 185-205]
 • مهلت عادله مطالعه تطبیقی مهلت عادله [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • مهلت قانونی شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 261-281]
 • موات ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 347-366]
 • موازین شرعی مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • موازین شرعی تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 59-78]
 • موافقت‌نامة داوری آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 389-411]
 • موافقت‌نامة دوجانبه ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • موافقت‌نامه ضددامپینگ. تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 29-58]
 • مورد معامله طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 283-312]
 • مؤسسات رده‌بندی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده ‏بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 427-452]
 • موضوع بیمه بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 35-53]
 • موکل استعفای وکیل در دادرسی مدنی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 125-154]

ن

 • نابرابری طرفین قرارداد نظریة همبستگی ‌قراردادی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 543-584]
 • ناروا ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 159-182]
 • ناظران بانکی آغاز فرایند ورشکستگی بانک‏ ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • نام وضعیت تغییر جنسیت [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • نرم ‏افزار مکمل سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 89-114]
 • نزاکت موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 97-125]
 • نزدیک‌ترین ارتباط تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 105-127]
 • نسب احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 169-195]
 • نسبیت رأی. «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی» [دوره 8، شماره 18، 1390، صفحه 81-108]
 • نسخ بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • نسخ تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 33-52]
 • نسل کشی بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست‌یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 99-130]
 • نسل‌کشی دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا [دوره 3، شماره 9، 1384]
 • نسل‌کشی بررسی نقش دادگاه‌های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت‌کاران نسل‌کشی 1994 [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 163-194]
 • نشان جغرافیایی شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان‌های تجاری [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • نشانه¬های جغرافیایی حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 71-96]
 • نظارت شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی [دوره 4، شماره 10، 1385]
 • نظارت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 163-184]
 • نظارت بین المللی نظارت دادگاههای ملی بر اجرای حقوق بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • نظام اعلامی اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران. [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام بانکی تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 255-278]
 • نظام بررسی ماهوی اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران. [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام ثبت اختراع اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران. [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام حقوقی تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 135-170]
 • نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 151-170]
 • نظام حقوقی کامن‌لا بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 329-347]
 • نظام گزیر آغاز فرایند ورشکستگی بانک‏ ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • نظریة اعتماد به ظاهر بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌ [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 23-50]
 • نظریة برابری اسباب و شرایط مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • نظریة حاکمیت ‌اراده نظریة همبستگی ‌قراردادی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 543-584]
 • نظریة نفی سایر اسباب مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • نظریة همبستگی‌ قراردادی نظریة همبستگی ‌قراردادی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 543-584]
 • نظر کارشناس اعتبار نظر کارشناس [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • نظریه اجتماعی رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]
 • نظریه ی ضمان" مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظم عمومی بین‌المللی مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 157-184]
 • نظم عمومی ملی مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 157-184]
 • نفع محوری مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-121]
 • نفقه احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 169-195]
 • نفقه نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 267-281]
 • نفی نسب بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 139-158]
 • نقض مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • نقض حق حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]
 • نقض حق مالکیت ادبی و هنری نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده‌ طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 65-87]
 • نقض رأی اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • نقض قابل پیش‌بینی تعهد زیان‌دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 283-299]
 • نقض قانون ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویۀ ایکسید [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-41]
 • نقض قرارداد تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 241-259]
 • نقض کارآمد نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 275-295]
 • نکاح قلمرو احوال شخصیه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • نمایندة ظاهری بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌ [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 23-50]
 • نمایندگی بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌ [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 23-50]
 • نهادهای دادرسی ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 183-208]
 • نهادهای عمومی و دولتی تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 5-34]
 • نهج‌البلاغه حق امنیت فردی و تامین آن در نهج‌البلاغه‌ [دوره 8، شماره 19، 1390، صفحه 103-136]
 • نوادگان امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 233-252]
 • نو آوری فقهی تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1382]

و

 • واخواهی حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • واخواهی شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 261-281]
 • واگذاری جنین تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 71-98]
 • وثیقه ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 129-148]
 • وحدت تابعیت اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران [دوره 2، شماره 7، 1383]
 • ویرایش ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 209-231]
 • ورشکستگی «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 161-181]
 • ورشکستگی آغاز فرایند ورشکستگی بانک‏ ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • ور شکسته اقرار تاجر ورشکسته [دوره 1، شماره 3، 1382]
 • وزارت نفت قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • وسایل نقلیة موتوری سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 453-475]
 • وسیله پرداخت تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 53-83]
 • وصیت قلمرو احوال شخصیه [دوره 3، شماره 8، 1384]
 • وصول سند بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 165-188]
 • وضعیت بیگانگان تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 5-24]
 • وضعیت مالی عامل زیان نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 5-32]
 • وضعیت مدیون مطالعه تطبیقی مهلت عادله [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • وظایف تولیدکننده تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]
 • وکیل دادگستری استعفای وکیل در دادرسی مدنی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 125-154]
 • ولایت مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر [دوره 1، شماره 5، 1382]
 • ولایت منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • ولایت فقیه بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری [دوره 5، شماره 12، 1387، صفحه 165-188]

ه

 • هبه امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 233-252]
 • هتک¬حرمت مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 67-99]
 • هرمنوتیک کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 225-248]
 • هزینة مبادله تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 477-499]
 • هزینه کارشناسی خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 33-58]
 • هزینه معاملات تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادی [دوره 5، شماره 13، 1387، صفحه 97-114]
 • همانندسازی انسان همانند‌سازی انسان احکام فقهی و پی‌آمدهای حقوقی [دوره 4، شماره 11، 1385]
 • هنرمندان مجری حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 217-239]
 • هنرمندان مجری مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]
 • هویت خانوادگی تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 59-86]
 • هوش مصنوعی مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هیئت داوری ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 283-307]

ی

 • یادداشت تفاهم توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 5-28]
 • یادگیری ماشین مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ید امانی عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 233-256]
 • ید ضمانی عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 233-256]
 • یکسان‌سازی و هماهنگ‌سازی حقوقی ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعۀ حمل‌ونقل‏ های بین‌المللی کالا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 195-223]
 • یوکاس صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 323-347]